Acţiune în evacuare. Aplicarea legii procesuale civile

Decizie 166 din 19.02.2014


Acţiune în evacuare. Aplicarea legii procesuale civile

-Codul de procedură civilă din 1865: art. 2821,  art. 725 alin. (1), alin. (3)

Dispoziţiile legii noi de procedură se aplică, din momentul intrării în vigoare, şi proceselor în curs de judecată începute sub vechea lege.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia I civilă,

Decizia civilă nr. 166 din 19 februarie 2014, F.Ş.

Prin decizia civilă nr. 295/R/26.06.2013 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în dosarul nr. 542/208/2011 a fost anulat ca netimbrat recursul declarat de reclamanta M.C. împotriva sentinţei civile nr. 262/28.01.2013 pronunţată de Judecătoria Caransebeş în dosarul nr. 542/208/2011 în contradictoriu cu pârâţii E.C. şi B.M.

Împotriva deciziei a declarat recurs reclamanta, care a criticat-o pentru nelegalitate, solicitând desfiinţarea (casarea) ei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de apel, Tribunalul Caraş-Severin.

În motivare a invocat că instanţa a procedat în mod greşit la calificarea în recurs a apelului declarat, având în vedere obiectul litigiului (evacuare între persoane fizice) şi dispoziţiile art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

A invocat că în mod greşit a fost anulat ca netimbrat apelul declarat împotriva hotărârii primei instanţe.

În drept a invocat dispoziţiile art. 3041 C. pr. civ., art. 304 pct. 9 C. pr. civ.

La termenul de judecată din 19.02.2014, în baza dispoziţiilor art. 137 alin. (1) C. pr. civ. raportat la art. 2821 C. pr. civ., art. 299 alin. (1) C. pr. civ., instanţa a pus în discuţie, din oficiu, excepţia inadmisibilităţii recursului, pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 725 alin. (1) C. pr. civ. în forma în vigoare la data pronunţării sentinţei primei instanţe (28 ianuarie 2013) „Dispoziţiile legii noi de procedură se aplică, din momentul intrării ei în vigoare, şi proceselor în curs de judecată începute sub legea veche, precum şi executărilor silite începute sub acea lege”, alin. (3) al aceluiaşi articol dispunând că „Hotărârile pronunţate înainte de intrarea în vigoare a legii noi rămân supuse căilor de atac şi termenelor prevăzute de legea sub care au fost pronunţate.”

Pe de alta parte, art. 2821 alin. (1) C. pr. civ. în forma în vigoare la aceeaşi dată prevedea că „Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întreţinere, în litigiile al căror obiect are o valoare de până la 100.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti, asupra acţiunilor posesorii, acţiunilor în evacuare, a celor referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă şi luarea măsurilor asigurătorii, asupra cererilor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârşite în procesele penale şi în alte cazuri prevăzute de lege”.

În consecinţă, dat fiind obiectul cererii de chemare în judecată (reiterat de reclamantă inclusiv pe calea recursului), hotărârea primei instanţe este supusă doar recursului. Cum tribunalul, soluţionând ca instanţă de recurs - cu respectarea dispoziţiilor legale - calea de atac promovată de reclamantă împotriva sentinţei, a pronunţat o hotărâre irevocabilă, nesusceptibilă de recurare, recursul a fost respins ca fiind inadmisibil.