Ordonanţă preşedinţială – lipsa urgenţei: respingerea unei ordonanţe preşedinţiale identice şi lipsa demersurilor efectuate între momentul respingerii primei ordonanţe şi momentul introducerii prezentei cauze care să justifice urgenţa

Hotărâre 1285 din 29.01.2016


INSTANŢA

Deliberând  asupra cauzei  de  faţă,  reţine următoarele:

Prin  cererea  formulată şi înregistrată pe rolul  Judecătoriei Sectorului  1 Bucureşti  sub nr. 122270/299/2015 reclamanta S. R. S.A. a chemat în judecată pe pârâta S.C. T.A. S.R.L., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe  care o va pronunţa să dispună evacuarea celor 8 aeronave ale pârâtei din spaţiul pe care îl ocupă fără titlu pe platforma exterioară-proprietatea sa şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, între ea în calitate de prestator şi pârâta, în calitate de beneficiar, s-a încheiat Contractul general de întreţinere nr. CPS-P 417/17.03.2011, având ca obiect efectuarea de către prestator a serviciilor de întreţinere la linie şi reparaţii de baza pentru aeronavele de tip MD aparţinând beneficiarului.

A mai arătat reclamanta, că ulterior s-a încheiat un nou Contract general de întreţinere nr. CPS-P 908/30.05.2013, având ca obiect efectuarea de către prestator a serviciilor de întreţinere linie şi reparaţii de baza pentru aeronavele de tip MD aparţinând beneficiarului, perioada în care aeronavele precizate mai sus nu au părăsit proprietatea sa.

Reclamanta a învederat că, în baza ultimului contract- nr. CPS-P 908/30.05.2013 a emis facturi în valoare totală de 1.045.498 lei, facturi neachitate însă de către pârâtă, aspect care a determinat introducerea unei acţiuni în instanţa ce a făcut obiectul dosarului nr. 5360/3/2015.

Prin sentința civilă nr. 1487/30.03.2015 instanța de judecată a admis cererea formulată de societatea reclamantă și a obligat debitoarea T.A. la plata sumei de 1.045.498 lei reprezentând contravaloare prestații a sumei de 54.032,21 lei reprezentând contravaloare penalități, a sumei de 1.141,09 lei reprezentând dobânda penalizatoare și a sumei de 124 lei reprezentând daune-interese suplimentare.

În data de 16.04.2015 reclamanta a formulat și a depus cerere de admitere a creanței la masa credală cu suma de 1.277.644,23 lei.

A mai precizat reclamanta că a notificat pârâta pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plata asumate prin contractul nr. CPS-P 908/30.05.2013, cu privire la rezilierea contractului, astfel cum rezultă din adresele nr. FB 61009/MC/03.10.2014 şi nr. FB 61025/MC/16.10.2014, contractul încetându-se efectele la data de 16.01.2015.

Cu privire la prezenta cerere s-a învederat instanței necesitatea urgenței acestei măsuri subliniind faptul că nu poate recupera această suma care în prezent este în cuantum de 2.393.060,09 lei.

In drept, reclamanta a invocat prevederile art. 996 alin. 3 C.pr.civ. şi art. 194 şi următoarele C.pr.civ.

Parata nu a depus întâmpinare.

In dovedire, s-a administrat proba cu inscrisuri.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine in fapt si in drept urmatoarele:

La data de 30.05.2013 între reclamanta SC R. SA , în calitate de prestator și pârâta T.A. SRL, în calitate de beneficiar  s-a încheiat contractul general de întreținere nr. 908, având ca obeict efectuarea de către prestator a serviciilor de întreținere la linie și reparații de bază pentru aeronavele MD 82 aparținând beneficiarului.

Reclamanta a arătat că în baza acestui contract, a emis facturi fiscale în valoare totală de 2.393.060,09 lei, neachitate de catre pârata, aspect ce a determinat introducerea unei /actiuni în instanță, care formeaza obiectul dosarului nr. 5360/3/2015.

Prin încheierea de ședință din data de 05.03.2015 pronunțată de Tribunalul București Secția a VII a Civilă în dosarul nr. 6608/3/2015, în temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, s-a dispus deschiderea procedurii generale împotriva debitorului SC T.A. SRL.

Prin Sentința civilă nr. 1487/30.03.2015 instanța a admis cererea formulată de creditoare și a obligat pârâta la plata sumei de 1.045.498 lei reprezentând prestații.

Prin adresa nr. FB 60721/MC/16.01.2015, reclamanta a comunicat pârâtei că potrivit dispozițiilor contractuale – Cap. 27 – Încetarea contractului – art.  27.1. lit. c conform cărora  oricare dintre părți poate solicita încetarea contractului în baza unei notificari înaintate celeilate părți cu 90 de zile înainte de data încetării, începând cu data de 16.01.2015, contractul nr. CPS-P 908/30.05.2013 este considerat încetat de drept, fapt comunicat pârâtei și prin adresa FB nr. 61025/MC/16.10.2014. De asemenea, i s-a adus la cunoștință că începând cu data de 07.01.2015 tariful de parcare perceput de societatea reclamantă pentru parcarea aeronavelor aflate pe platforma SC R. SA va fi de 0,15 euro/tona/ora , iar in cazul în care pârata nu este de acord cu acest tarif, are obligația de a proceda la ridicarea aeronavelor și eliberarea spaţiului până cel mai tarziu la data de 31.01.2015. 

Potrivit art. 997 alin. 1 C.p.c. instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului exista aparența de drept, va putea sa ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Prima condiție ce justifică folosirea ordonanței presedințiale este urgența, care urmează a fi apreciată de catre instanță în concret, în raport de circumstanțele obiective ale cauzei.

Art. 997 alin. 1 C.p.c.. enumeră categoriile generale de situații caracterizate prin urgențăț :  păstrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere , prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara precum și înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Totodată, se desprinde ideea că în primele două situaţii există urgenţă ori de câte ori păstrarea dreptului sau prevenirea pagubei nu s-ar putea realiza adecvat pe calea unei acţiuni pe drept comun. Deci, dacă instanța constată existența uneia din aceste trei situații, va putea sa încuviințeze ordonanța președințială, în masura în care sunt îndeplinite și celelalte doua condiții de admisibilitate.

Instanța constată că reclamantă a mai introdus o cerere în pronunțare a unei ordonanțe președințiale în dosarul nr. 30423/299/2015 prin care, din motive identice, a solicitat evacuarea celor 8 aeronave, cererea fiindu-i respinsă prin Sentința civilă nr. 6120/06.04.2015.

În continuare, instanța apreciază că nu este îndeplinită condiția urgenței, esențială pentru procedura de față, în condițiile în care cu aproximativ 10 luni în urmă reclamanta a introdus o cerere de ordonanță președințială ce a fost respinsă pe motivul lipsei urgenței.

Instanța consideră că lipsa urgenței este cu atât mai evidentă cu cât reclamanta nu a putut face dovada că între timp ar fi efectuat demersuri – de natura unei acțiuni în evacuare intentată pe dreptul comun – pentru satisfacerea pretențiilor sale, deși instanța la termenul de judecată din 29.01.2015 a interpelat reprezentantul reclamantei asupra acestui aspect.

Mai mult, după cum în mod judicios a apreciat prima instanță care a fost învestită cu cererea privind ordonanța președințială, prejudiciul pretins poate fi recuperat de reclamantă prin înscrierea sa la masa credală în cadrul procedurii de insolvență declanșate împotriva pârâtei cu creanța constand în contravaloarea tariful de parcare perceput conform adresei nr. FB60721/MC/16.01.2015. Prin urmare, nu se poate aprecia ca prejudiciul produs ar deveni imposibil de reparat.

Prin urmare, reclamanta nu a demonstrat care ar fi dreptul pentru păstrarea căruia se impune luarea pe cale de ordonanță președințială a măsurii solicitate și care, în caz contrar, ar fi păgubit prin întârziere și nu ar fi demonstrat că ar fi recurs la mijloacele alternative procesuale ce îi erau la îndemână timp de 10 luni.

Prin urmare, nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 997 si urm. C.p.c. , instanța va respinge ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta S.C R. S.A. în contradictoriu cu pârâta S.C. T.A. S.R.L.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de reclamanta S. R. S.A. cu sediul în …. în contradictoriu cu pârâtul S.C. T.A. S.R.L. cu sediul În …. ca neîntemeiată.

Cu apel în 5 zile de la pronunţare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.01.2016.