Acţiune în constatare – lipsa caracterul ilicit si imoral al clauzei de claw-back

Hotărâre 18241 din 09.10.2015


INSTANŢA,

Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 03.06.2015 sub nr. 64145/299/2015, reclamanta G.V. a chemat în judecată pe pârâta G.R.A.R. S.A., solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună constatarea nulitatii absolute a art. 4.9.2, art. 4.9.5 si a art. 5.2.2 din contractul de agent nr. 453/08.01.2010 încheiat cu parata, precum si a art. I lit. d) paragraf 3 (pagina 4) din actul adiţional nr. 1/01.04.2011 la contractul de agent, cu consecinţa lipsirii acestora de orice efect juridic, precum şi obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare, reclamanta a arătat că la data de 08.01.2010, in calitate de agent de asigurare - mandatar, a încheiat cu parata, in calitate de asigurator - mandant, contractul de agent (persoana fizica) nr. 453, astfel cum a fost modificat ulterior.

In baza art. 1.1 din contract, a fost mandatata de către parata sa încheie cu tertii, in numele si pe contul acesteia, contracte de asigurare pentru clasele de asigurari din Anexa 6 la contract, nind remunerata pentru activitatea de intermediere in asigurari pe baza de comision plătit de către parata.

Potrivit prevederilor art. 4.9.2 din contractul de agent, asigurărilor de viata si non-viaţa care participa la campaniile de promovare si vanzare asigurari de viata si non-viata initiate de parata li se aplica diverse tipuri de bonusuri cu clauza de claw-back, iar potrivit art. 4.9.5 din contract, “in cazul in care polita inceteaza prin reziliere/denunţare in perioada stabilita de parata, se aplica clauza claw-back cu retragerea integrala a bonusului acordat pentru respectiva poliţa”.

Clauza claw-back nu este definita in cuprinsul contractului, iar la momentul semnării contractului, reclamanta nu am avut posibilitatea de a negocia si de a intelege exact ce inseamna aceasta clauza, efectul clauzei de claw-back fiind acela ca reclamanta are obligaţia de a restitui integral paratei toate comisioanele încasate de la parata pentru poliţele a căror incheiere a intermediat-o cu asiguraţii paratei, in situatia in care poliţele acestora inceteaza în perioadele stipulate la art. I lit. d) paragraf 3 (pagina 4) din actul adiţional nr. 1/01.04.2011 la contractul de agent.

Potrivit acestor prevederi ale actului adiţional nr. 1/01.04.2011 la contractul de agent, reclamanta are obligaţia sa restituie paratei comisioanele încasate, astfel:

- 100% din comision in ipoteza neplăţii de către asiguraţi a primelor aferente primului an de asigurare;

-30% din comision in ipoteza neplăţii de către asiguraţi a primelor aferente celui de-al doilea an de asigurare;

- 0% daca neplata survine dupa primii doi am de asigurare.

Din coroborarea art. 4.9.2, 4.9,5 si 5.2.2 din contractul de agent cu art. I lit. d) paragraf 3 (pagma 4) din actul adiţional nr. 1/01.04.2011 la contractul de agent, reiese ca prin contractul de agent încheiat, parata a dobândit dreptul la un comision de retragere de 100% si respectiv 30% din comisionul direct si comisionul suplimentar plătit reclamantei daca primele aferente primului an, respectiv celui de-al doilea an de asigurare nu sunt plătite integral de asiguraţii sai, condiţionând practic dreptul agentului de a încasa comisioanele cuvenite pentru activitatea desfasurata in calitatea mea de mandatar, de executarea de către asiguraţii paratei a obligaţiilor lor de plata născute in baza poliţelor de asigurare încheiate intre parata si aceştia, asiguraţi care au calitatea de terti fata de raportul juridic dintre reclamantă si parata.

Prin aceste prevederi s-au incalcat dispoziţiile imperative ale legii privind asigurarile, savarsindu-se o frauda la lege, prin eludarea indirecta si oculta a unei norme prohibitive, respectiv a prevederii Legii nr. 32/2000 conform carora agentul de asigurare este un simplu intermediar, un mandatar al asigurătorului, aşadar nu un garant al executării obligaţiilor de plata a primelor de către terţii asiguraţi pentru care este ţinut sa răspundă prin restituirea comisionului in cazul in care aceştia nu achita paratei primele de asigurare.

Aceasta clauza de claw-back este ilicita si imorala, parata urmărind sa primeasca nişte sume de bani sub forma restituirii de către agent a comisionului încasat, chiar fara ca parata sa fi suferit vreuun prejudiciu, fapt ce provoaca un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligaţiile pârtilor care decurg din contract, in detrimentul reclamantei. Contractul de agent fiind un contract de adeziune, reclamanta nu mi-a dat posibilitatea negocierii acestei clauze si a influenţării in vreun fel a conţinutului clauzelor atacate. In derularea contractului incheiat, reclamanta a actionat exclusiv in calitate de mandatar.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 948 pct. 4, art. 966 si 968 Cod civil, Legea nr. 32/2000.

In dovedire, reclamanta a depus înscrisuri.

Actiunea a fost timbrată cu taxa de timbru de 100 lei (fila 28).

La data de 06.07.2015, pârâta a formulat întâmpinare (filele 53-58), prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecată.

În apărare, pârâta a mentionat că la data de 08.01.2010 a incheiat cu reclamanta un contract de agent, prin care agentul G.V. a fost mandatată să încheie, in numele si in contul asigurătorului contracte de asigurare pentru clasele de asigurari prevăzute în Anexa nr. 6 la prezentul contract de mandat, fiind remunerat pentru activitatea sa de intermediere in asigurari, pe baza de comision plătit de către Asigurător.

Urmare a nerespectarii obligaţiilor contractualece deriva din contractul de agent, reclamanta G.V. a produs pârâtei un prejudiciu de 88.611 lei, reprezentând contravaloarea comisioanelor plătite in avans de către SC G.R.A.R. SA către doamna G.V., in temeiul contractelor de asigurare de viata încheiate de subscrisa cu doamna G.V., care a făcut obiectul dosarului procesual nr. 17694/299/2011, avand ca obiect pretentii, in care G.V. a avut calitate de parata, in proces cu subscrisa in calitate de reclamanta.

Conform art. 3.2.12 din contractul de agent, Agenta, G.V. este raspunzatoare de prejudiciile pe care societatea SC G.R.A.R. SA le-ar suferi prin plata unor despăgubiri, indemnizaţii de asigurare către asiguraţii sau terti păgubiţi, ca urmarea a nedepunerii primelor de asigurare de către asiguraţii. Societatea SC G.R.A.R. SA are dreptul de a recupera de la Agent sumele plătite cu titlu de despagubiri/indemnizatii de asigurare, in cazul nerespectarii de către acesta a obligaţiilor asumate prin contract.

In dosarul de fata este vorba de un contract de agent cu clauza de claw-back, comisioane achitate in avans de către asigurator,Agentului G.V. in momentul încheierii contractelor de asigurare de viata, iar datorita faptului ca agenta nu a avut incasari (asiguraţii nu au achitat primele de asigurare, contractele le-au fost denuntate), aceasta are de returnat către Asigurator, comisionele primite în avans.

Conform art. 4.9. din contractul de agent, încheiat cu doamna G.V., Asigurătorul SC G.R.A.R. SA isi rezerva dreptul de a iniţia campanii carora li se vor aplica diverse tipuri de bonusuri cu clauza de claw-back. In baza art. 4.9.5 din contractul de agent, in cazul in care poliţa inceteaza prin reziliere/denunţare în perioada stabilita de companie, se aplica clauza claw- back, cu retragerea integrala a bonusului acordat pentru respectiva poliţa.

Din adresa nr. 3769/23.07.2012 de denunţare contract de agent PF nr. 453/08.01.2010 incheiat de subscrisa SC G.R.A.R. SA, cu agenta G.V. reiese că denunţarea contractului de agent s-a realizat cu respectarea prevederilor art.8.2 din contractul de agent si anume obligaţia SC G.R.A.R. SA de a notifica încetarea raporturilor contractuale prin denunţarea unilaterala, in scris, celeilalte parti cu un preaviz de 5 zile calendaristice calculate de la data primirii notificării, iar doamna G.V. a semnat si a luat cunostinta de denunţarea unilaterala a contractului de agent în data de 24.07.2012.

Prin sentinta civila nr. 13196/30.06.2015, pronuntata in dosarul nr. 17694/299/2014 aflat pe rolul Judecatoria Sector 1 Bucureşti, înstanta de judecata a admis in parte acţiunea formulata de subscrisa, si a obligata parata G.V. sa restituie către subscrisa suma de 82.133,12 lei, reprezentând comisioane brute plătite în avans, precum si la sumei de 4.477,66 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe prevederile art. 205 si urm. Cod procedură civilă, Codul civil.

La data de 28.07.2015, reclamanta a depus Răspuns la Intâmpinare.

In cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând probele administrate, instanţa retine următoarele:

La data de 08.01.2010, G.V., in calitate de agent de asigurare - mandatar, a încheiat cu parata, in calitate de asigurator - mandant, contractul de agent (persoana fizica) nr. 453, modificat ulterior prin Actul aditional nr. 1/01.04.2011.

In baza art. 1.1 din contract, agentul a fost mandatat de către parata sa incheie cu tertii, in numele si pe contul acesteia, contracte de asigurare pentru clasele de asigurari din Anexa 6 la contract, fiind remunerata pentru activitatea mea de intermediere in asigurari pe baza de comision plătit de către parata.

Potrivit prevederilor art. 4.9.2 din contractul de agent, asigurărilor de viata si non-viaţa care participa la campaniile de promovare si vanzare asigurari de viata si non-viata initiate de parata li se aplica diverse tipuri de bonusuri cu clauza de claw-back, iar potrivit art. 4.9.5 din contract, “in cazul in care polita inceteaza prin reziliere/denunţare in perioada stabilita de companie, se aplica clauza claw-back cu retragerea integrala a bonusului acordat pentru respectiva poliţa”

Potrivit art. I lit. d) paragraf 3 (pagina 4) din actul adiţional nr. 1/01.04.2011 la contractul de agent, agentul are obligaţia sa restitui paratei comisioanele încasate, astfel:

- 100% din comision in ipoteza neplăţii de către asiguraţi a primelor aferente primului an de asigurare;

- 30% din comision in ipoteza neplăţii de către asiguraţi a primelor aferente celui de-al doilea an de asigurare;

- 0% daca neplata survine dupa primii doi ani de asigurare.

Conform art. 3.2.12 din contract, Agenta, G.V. este raspunzatoare de prejudiciile pe care societatea SC G.R.A.R. SA le-ar suferi prin plata unor despăgubiri, indemnizaţii de asigurare către asiguraţii sau terti păgubiţi, ca urmarea nedepunerii primelor de asigurare de către asiguraţi. Societatea SC G.R.A.R. SA are dreptul de a recupera de la Agent sumele plătite cu titlu de despagubiri/indemnizatii de asigurare, in cazul nerespectarii de către acesta a obligaţiilor asumate prin contract.

Prin prezenta cerere, reclamanta a solicitat constatarea nulitatii absolute a art. 4.9.2, art. 4.9.5 si a art. 5.2.2 din contractul de agent nr. 453/08.01.2010 încheiat cu parata, precum si a art. I lit. d) paragraf 3 (pagina 4) din actul adiţional nr. 1/01.04.2011 la contractul de agent, invocând frauda la lege si cauza ilicită si imorală.

Art. 2 pct. 58 din Legea 32/2000 (in forma acesteia la momentul încheierii contractului de agent) prevede ca agentul de asigurare este persoana fizica sau juridica împuternicita, in baza autonzarii unui asigurator ori reasigurator, sa încheie in numele si in contul asiguratorului sau reasiguratorului, contracte de asigurare ori de reasigurare cu tertu, conform condiţiilor stipulate in contractul de mandat incheiat, fara sa aiba calitatea de asigurator/reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare.

Faţă de acest text legal, instanţa retine că agentul de asigurare este intermediar, un mandatar al asigurătorului, dar conform conditiilor stipulate expres in contract, poate garanta şi executarea obligaţiilor de plata a primelor de către terţii asiguraţi.

Încheierea contractelor este guvernată de principiul libertăţii contractuale, principiu cenzurat de dispoziţiile art. 5 din Codul civil, text care impune respectarea normelor de ordine publică de la care nu se poate deroga. La încheierea unui contract se cer de asemenea îndeplinite condiţiile generale statuate de art. 948 C.civ.

Analizând contractul de de agent nr. 453/08.01.2010 prin prisma acestor reguli, instanţa constată că acordul de voinţă a părţilor nu a fost viciat, aşa cum susţine reclamanta, contractul fiind încheiat cu respectarea şi a dispoziţiilor speciale ale Legii nr. 32/2000.

Referitor la caracterul ilicit si imoral al clauzei de claw-back, instanţa constată faptul că părtile au incheiat un contract de agent cu clauza de claw-back, comisioanele fiind achitate in avans de către asigurator Agentului G.V. in momentul încheierii contractelor de asigurare de viata, iar dacă agentul nu a avut incasari (asiguraţii nu au achitat primele de asigurare, contractele le-au fost denuntate), aceasta are de returnat către Asigurator, comisionele primite în avans.

Mai mult, aceste bonusuri cu clauza de claw-back au reprezentat avantaje de care agenta a beneficat, un beneficiu de care a avut parte in urma semnării contractului de agent.

Contravaloarea prestaţiilor Agentului pentru asigurarile intermediate consta in plata lunara a comisioanelor prevăzute in Anexele 2-3 din prezentul contract, care se aplica asupra primelor de asigurare comisionabile. Conform art. 5.2 : „Agentul nu are dreptul la comisioane pentru sumele încasate fara respectarea prevederilor Contractului de Agent, daca incasarile pentru care s-a incasat primele nu au ramas sau nu raman in vigoare.

Aşadar, faţă de continutul contractului de agent încheiat, analizând clauzele acestuia, instanţa arată ca fiind neintemeiată sustinerea reclamantei in sensul că nu a stiut in ce constă clauza claw-back. A avut reprezentarea corectă a modului de actiune a acesteia, mai mult, la data de 01.04.2011 a încheiat Actul Aditional nr. 1.

Din probatoriul administrat nu a rezultat imposibilitatea reclamantei de a negocia clauzele inserate in contract, iar faţă de maniera de actiune a clauzei in discutie, instanţa constată că nici dezechilibru semnificativ nu a fost afectat intre părti.

Pentru toate considerentele expuse, în temeiul art. 1169 C.civ., observând că nu au fost nesocotite normele de ordine publică (art. 5 C.civ.), fiind întrunite condiţiile de validitate (art. 948, 966 C.civ.) la încheierea contractului de agent nr. 453/08.01.2010, instanţa va respinge ca neîntemeiată cererea de chemare in judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea, ca neîntemeiata, formulată de reclamanta G.V., …, în contradictoriu cu pârâta G.R.A.R. S.A., cu sediul în ….

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecatoria Sector 1 Bucuresti.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 09.10.2015.

Preşedinte,Grefier,