Acordare personalitate juridică - întrunirea condiţiilor pentru constituirea asociaţiei astfel cum sunt prevăzute de o.g. nr. 26/2000

Hotărâre 0 din 11.01.2013


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 11.01.2013 sub nr. 1143/299/2013, petenta A.A.R.C.H.A. prin Av. C.C.D., a solicitat acordarea personalităţii juridice şi înscrierea în R.A.F., aflat la grefa J.S. 1 B.

În dovedirea cererii, petenta a depus la dosar următoarele înscrisuri: cerere legal timbrată, împuternicire avocaţială, delegaţie, actul constitutiv atestat sub nr. 183/14.12.2012 de Av. A.I., statutul asociaţiei atestat sub nr. 184/14.12.2012 de Av. V.B, dovada disponibilităţii denumirii nr. 117349/25.10.2012 eliberată de M.J., A.S.G.G., dovada patrimoniu iniţial, dovada sediului, hotărârile organului de conducere al Societăţilor membre fondatoare, certificate de cazier fiscal.

La data de 06.02.2013 petenta a depus cerere modificatoare însoţită de dovada patrimoniului iniţial, înştiinţare de retragere din A.S.R.M.I., certificate de cazier fiscal, act constitutiv atestat sub nr. 191/05.02.2013 de Av. V.B., statut atestat sub nr. 192/05.02.2013 de Av. V.B.

Analizând actele depuse la dosar, instanţa constată că actul constitutiv şi statutul asociaţiei sunt încheiate în formă atestată şi cuprind menţiunile prevăzute de art. 6 alin. 2 şi 3  din O.G. nr. 26/2000, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Petenta a prezentat dovada disponibilităţii denumirii, eliberată de Ministerul Justiţiei şi a dovedit existenţa sediului şi a patrimoniului iniţial în cuantumul prevăzut de lege.

Scopul propus de asociaţie se încadrează în dispoziţiile art. 1 şi 4 din O.G. nr. 26/2000.

Constatând întrunite condiţiile pentru constituirea asociaţiei astfel cum sunt prevăzute de O.G. nr. 26/2000, instanţa va admite cererea, astfel cum a fost modificată, şi va acorda personalitate juridică asociaţiei, dispunând înregistrarea acesteia în Registrul special aflat la grefa Judecătoriei S.1 B.