Contestaţie la executare silită – desfiinţarea obligaţiei principale atrage şi desfiinţarea garanţiei instituite pentru executarea acesteia, conform principiului accesorium sequitur principalae;

Hotărâre 1408 din 01.02.2016


Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti la data de 07.05.2015, sub nr. 31371/299/2015, contestatorul Mircioiu Adrian a formulat, în contradictoriu cu intimata Impuls Leasing România IFN SA, contestaţie la executare în dosarul de executare nr. 20N/N/2015 aflat pe rolul SCPEJ Ochian Doru Cătălin şi Neneci Alexandru, solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea executării silite.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că la data de 14.09.2011 s-a încheiat contractul de leasing financiar nr.39009 între Andami Comp SRL şi intimată, având ca obiect un motostivuitor marca Dossan, pentru plata ratelor fiind emise bilete la ordin care să garanteze fiecare rată şi care au fost avalizate şi de către contestator ca asociat majoritar al Andami Comp SRL.

Ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei asupra societăţii Andami Comp SRL s-a apreciat ca necesară rezilierea contractului de leasing, realizată prin adresa nr.2247/01.08.2013 emisă de administratorul judiciar iar la data de 19.08.2013 a avut loc predarea motostivuitorului ce a făcut obiectul contractului de leasing.

A mai învederat contestatorul că, anterior predării bunului, s-a întocmit un raport de evaluare a bunului din care reieşea că valoarea bunului depăşeşte valoarea ratelor rămase de achitat astfel că plata preţului bunului ar fi reprezentat o îmbogăţire fără justă cauză iar biletul la ordin, ce constituie titlul executoriu pus în executare, a fost emis pentru plata ratei 35 din contractul de leasing menţionat care ar fi fost scadentă la data de 23.09.2014, rată ulterioară rezilierii contractului în luna august 2013.

A mai arătat contestatorul că cheltuielile de executare pretinse în cadrul dosarului execuţional sunt nedovedite şi a solicitat anularea acestora.

Contestaţia nu a fost motivată în drept iar în dovedirea cererii a fost solicitată încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Prin întâmpinarea depusă la data de 15.06.2015, intimata a invocat excepţia tardivităţii contestaţiei iar pe fond, respingerea acesteia ca neîntemeiată.

În motivare, intimata a arătat instanţei că numai pe baza Legii 58/1934, modificată prin OG 11/1993 se poate solicita anularea biletului la ordin ori în cauză nu există niciun element care să atragă nulitatea acestuia.

A mai arătat intimata că în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile art.13 din OG 51/1997 întrucât, în contract s-a prevăzut că contestatorul datorează şi debitele calculate după predarea bunului iar valoarea indicată de expert este irelevantă, importantă fiind valoarea pentru care se vinde în mod efectiv bunul.

În probaţiune, intimata a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Prin adresa înregistrată la data de 21.07.2015, SCPEJ Ochian Doru Cătălin şi Neneci Alexandru a înaintat copii certificate de pe înscrisurile dosarului de executare nr. 20N/N/2015.

Prin sentinţa civilă nr. 8629/04.09.2015 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti a fos declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16.12.2015 sub nr. 119974/299/2015.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt

La data de 14.09.2011 s-a încheiat între contestatoare şi Andami Comp SRL contractul de leasing financiar nr. 39009 având ca obiect un motostivuitor  marca DOOSAN(filele 6-8).

Pentru plata ratelor s-au prevăzut ca garanţii emiterea de bilete la ordin avalizate (garanţii – fila 7).

Pentru plata ratei 35(fila 10) în cuantum de 289,10 euro a fost emis biletul la ordin seria VBBU3AD 0035347 cu scadenţă la 23.09.2014 astfe cum rezultă din borderou (fila 11).

Prin adresa înregistrată sub nr. 2247/01.08.2013 emisă de lichidatorul judiciar al Andami Comp SRL (filele 12-13) a notificat intimata cu privire la rezilierea contractului nr.39009/14.09.2011.

La data de 19.08.2013 a fost predat motostivuitorul ce a făcut obiectul contractului de leasing 39009/14.09.2011 astfel cum rezultă din procesul-verbal de predare-primire bun (filele 14-15).

La data predării motostivuitorului, valoarea determinată de GBF Valuation & Research SRL era de 12200 euro (filele 25-16).

Intimatul a mandatat pe SC AVESTIS INTERNATIONAL SRL să efectueze orice demers legal împotriva ANDAMI COMP SRL şi MIRCIOIU ADRIAN în vederea executării silite a acestora în temeiul biletelor la ordin enumerate în cuprinsul mandatului (fila 63).

La dosarul de executare nu există cererea de executare silită astfel încât instanţa să verifice persoana creditorului.

Prin încheierea din 14.04.2015 (fila 62) executorul judecătoresc a dispus încuviinţarea executării silite, la cererea creditoarei IMPULS LEASING ROMÂNIA IFN SA, împotriva debitorului Mircioiu Adrian în temeiul titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin seria VBBU3AD 035347.

În drept

Potrivit art. 711 alin. 1 C.pr.civ., împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare, se poate face contestaţie la executare în termen de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

Instanţa constată că în cauză executarea silită este efectuată în baza biletului la ordin seria VBBU3AD 035347 emis pentru garantarea ratei de plată nr.35 în temeiul contractului de leasing financiar 39009/14.09.2011.

Conform prevederilor contractului, biletele la ordin avalizate de contestator au avut funcţia de garanţie a plăţii fiecărei rate din contractul de leasing.

Instanţa constată însă că obligaţia pe care biletul la ordin seria VBBU3AD 035347 o garanta, a încetat odată cu rezilierea contractului de leasing la data de 01.08.2013. Efectul rezilierii a fost acela de a înceta efectele contractului faţă de părţi, prin urmare nu a mai existat obligaţia locatorului de a asigura folosinţa bunului şi nici obligaţia utilizatorului de a achita ratele de leasing pentru folosirea bunului. Din punct de vedere juridic aceste obligaţii nu au mai subzistat între părţi, începând cu data rezilierii contractului de care intimata a avut cunoştinţă primind bunul dat în locaţiune.

În consecinţă instanţa constată că, după data încetării contractului de leasing prin reziliere biletul la ordin seria VBBU3AD 035347 nu mai putea fi pus în executare pentru că a dispărut obligaţia pe care acesta o garanta.

Pe de altă parte, conform art.15 din OG 51/1997 Dacă în contract nu se prevede altfel, în cazul în care locatarul/utilizatorul nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing, intimata nu ar putea invoca urmărirea ratelor de leasing, garantate prin bilete la ordin cât timp, din cuprinsul contractului, contrar celor susţinute de intimata, nu rezultă o asemenea obligaţie în sarcina contestatoarei.

Prin urmare, desfiinţarea obligaţiei principale atrage şi desfiinţarea garanţiei instituite pentru executarea acesteia, conform principiului accesorium sequitur principalae.

Chiar dacă instanţa ar admite că subzistă o obligaţie de plată a sumelor datorate acestea nu reprezintă obiectul principal al contractului, respectiv plata ratelor de leasing, prin urmare nu ar fi garantate prin biletele la ordin emise exclusiv pentru garantarea fiecărei rate. În măsura în care s-ar datora şi alte sume prevăzute în temeiul contractului, deşi asemenea aspecte nu rezultă din cuprinsul contractului, intimata ar avea dreptul la executarea dintr-o dată a întregii sume, contractul de leasing având caracter executoriu în temeiul art.8 din OG 51/1997, iar nu eşalonat întrucât nu există o convenţie expresă a părţilor în acest sens.

Pentru considerentele anterior menţionate, instanţa admite contestaţia şi anulează actele de executare silită efectuate în dosarul de executare 20N/N/2015 al SCPEJ.

În baza art. 45 alin.1 lit.f din OUG 80/2013 taxa judiciară de timbru în cuantum de 192,09 lei (filele 67,68 dosar 31371/300/2015) se restituie după rămânerea definitivă a hotărârii.

În temeiul art. 720 alin. 4 C.pr.civ. prezenta hotărâre se va comunica, din oficiu, SCPEJ, după rămânerea definitivă.

Domenii speta