Contestaţie la executare – inadmisibilitate în raport de faptul că toate criticile contestatorului vizează nelegalitatea titlului executoriu care este reprezentat de o hotărâre judecătorească

Hotărâre 7281 din 22.04.2016


I N S T A N Ţ A,

I. PROCEDURA

A. Cererea de chemare în judecată

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 19.08.2015 sub nr. 91792/299/2015 contestatoarea S.A.S. a formulat în contradictoriu cu intimatele S.U. și L.A.M. contestaţie la executare împotriva executării silite înseși pornite în dosarul de executare nr. 4/2014 a BEJ B.D.C., solicitând instanţei:

Să constate nulitatea absolută a dispoziției nr. 8166/25.05.2007 și a actelor subsecvente acesteia, acte puse în executare de executorul judecătoresc B.C.D.;

Să se dispună anularea somației și anularea formelor de executare.

Să se dispună constatarea nulității și nelegalității titlului executoriu, fiind emis pe baza unor înscrisuri false.

În motivare, s-a arătat că dosarul privind retrocedarea imobilului situat în ..., sector 1 este un dosar falsificat prin antedatare.

S-a mai arătat că retrocedarea a fost nelegală. S-a apreciat că la această dată există dovada evaziunii statului german de gruparea infracțională menționată.

B. Completări

La data de 14.09.2015 reclamanta a depus la dosarul cauzei completări prin care a arătat că sentința civilă reprezentând titlu executoriu este nulă absolut.

S-a arătat că s-au solicitat daune materiale și morale în sumă de 10.000 Euro fiecare în cadrul procesului penal.

S-a arătat că respectivele înscrisuri sunt false și solicită ridicarea sechestrului asigurător cu privire la imobil.

S-a solicitat suspendarea măsurii sechestrului aplicat pentru cele două autoturisme prin procesele-verbale din 08.09.2015, dosar execuțional nr. 4/2014, contestându-se și măsura.

C. Apărări - întâmpinare

Intimata S.U. a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a invocat excepția inadmisiblității contestației la executare, excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei L.M.A., admiterea excepției lipsei de interes a reclamantei, excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei S.U..

Pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea contestației ca fiind neîntemeiată, alături de cheltuieli de judecată.

D. Răspuns la întâmpinare

Contestatoarea a depus la dosarul cauzei răspuns la întâmpinare prin care a solicitat chemarea în garanție a avocatului A.C.T., Cab. Av. A.C.T., BNP ”L.B. şi L.D.”, notar public L.D.

S-a solicitat realizarea procedurii verificării de scripte.

S-a solicitat respingerea excepțiilor procesuale invocate de intimată, reiterându-se considerentele arătate în cererea introductivă.

E. Dosarul de executare

Ca urmare a dispoziţiei instanţei, a fost depus la dosarul cauzei dosarul de executare nr. 4/2014 ale BEJ B.D.C..

F. Excepții și alte chestiuni prealabile dezlegării fondului pricinii

La termenul de judecată din 15.01.2016 instanța a admis excepția lipsei calității procesuale a intimatei L.A.M. pentru considerentele arătate în încheierea respectivă. La același termen s-a respins excepția lipsei calității de reprezentant a avocatului intimatelor formulată de contestatoarea S.A.S..

La termenul de judecată din 08.04.2016 instanța a respins cererea de verificare de scripte ca fiind inadmisibilă în condițiile în care se invocă neregularități ce au făcut obiectul judecății în fond a pricinii.

La același termen instanța, în temeiul art. 196 C.p.c. a anulat cererile de chemare în garanție, lipsind motivele de fapt în susținerea acestora.

Totodată, instanța a pus în discuție excepția inadmisibilității invocate de intimată, unind-o cu fondul în temeiul art. 248 alin. 4 C.p.c.. Cu privire la excepția lipsei de interes invocată de intimată prin întâmpinare, aceasta a fost recalificată ca fiind excepția inadmisibilității contestației, criticile fiind identice.

Instanța, la același termen, a unit cu fondul excepția lipsei calității procesuale pasive a intimatei S.U..

Instanța, din oficiu, a invocat excepția tardivității introducerii contestației la executare precum și excepția tardivității modificării motivelor de contestație. Instanța a dispus unirea cu fondul a ambelor excepții, în temeiul art. 248 alin. 4 C.p.c. 

S-a luat act că s-a formulat în cauză o cerere de recuzare care a fost soluționată în sensul anulării sale pe motivul netimbrării prin Încheierea din 12.02.2016. 

De asemenea, ulterior rămânerii în pronunțare la termenul din 08.04.2016, s-a prezentat mama contestatoarei, înaintând instanței un mandat încheiat în formă autentică.

Instanța i-a pus în vedere că s-au închis dezbaterile, instanța rămânând în pronunțare asupra cauzei conform art. 394 C.p.c.. De asemenea, instanța i-a pus în vedere petentei că potrivit art. 83 alin. 2 C.p.c., în lipsa studiilor juridice dovedite prin diplomă de licență, mandatarul neavocat nu poate pune concluzii pe fondul cauzei.

Totodată, instanța a apreciat că cererea de recuzare anterioară a fost anulată ca fiind netimbrată și nu a fost iterată o cerere de chemare în garanție împotriva președintelui completului de judecată.

La iterarea cererii de chemare în garanție de către mandatarul contestatorului, instanța a precizat că nu se pot admite noi cereri după închiderea dezbaterilor și rămânerea în pronunțare asupra cauzei.

Mandatarul contestatoarei a arătat că formulează cerere de recuzare împotriva președintelui de complet.

În raport de toate aceste aspecte, instanța a amânat pronunțarea 14 zile conform art. 396 C.p.c. și a înaintat cererea de recuzare completului următor pentru soluționarea sa, punând în vedere petentei că poate itera toate aceste critici pe calea cererii de recuzare, care trebuie timbrată cu suma de 100 lei precum și motivată în fapt și în drept.

Cererea de recuzare a fost anulată raportat la netimbrarea sa, prin încheierea din 15.04.2016.

G. Probe

În temeiul art. 258 rap. la art. 255 C.proc.civ., instanţa a încuviinţat contestatoarei și intimatei administrarea probei cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă cauzei.

II. ÎN FAPT

Prin cererea formulată de către intimata S.U. la BEJ la data de 24.01.2014 s-a solicitat punerea în executarea a dispoziţiilor cuprinse în titlul executoriu constând Sentința civilă nr. 12854/06.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 10869/299/2010 definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 533R/22.02.2013 a Tribunalului București, Secția a V-a civilă împotriva S.A.S..

Executarea silită a fost încuviinţată prin Încheierea din 10.02.2014 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 3530/299/2014.

Prin Încheierea din camera de consiliu pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București s-a dispus îndreptarea erorii materiale din Sentința civilă nr. 12854/06.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 10869/299/2010 definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 533R/22.02.2013 a Tribunalului București, Secția a V-a civilă. (f. 14).

Prin încheierea din 14.04.2014 s-au stabilit cheltuielile de executare (f. 16).

La aceeași dată s-a emis în contra debitorului o somație în care i se pune în vedere să execute dispozițiile titlului executoriu.

La data de 07.05.2014 s-a dispus întocmirea unui proces-verbal prin care s-a constatat legal înștiințată debitoarea, executorul judecătoresc intrând în imobilul situat în ....

Prin Încheierea din 02.12.2014 Judecătoria Sectorului 1 București, în dosarul nr. 30026/299/2014 a respins cererea formulată de reclamanta S.U. în contradictoriu cu pârâta S.A.S. (f. 39 și urm).

Prin procesul-verbal din 26.04.2015 s-a constatat deplasarea BEJ la imobilul obiect al executării silite (f. 74).

Prin somația înaintată la 26.03.2015 i s-a pus în vedere debitoarei S.A.S. să predea în deplină proprietate și liniștită posesie suprafața de teren de 4,61 mp situată la adresa din ..., sector 1 București (f. 75).

Prin procesul-verbal nr. 4/2014 din 16.04.2015 s-a marcat imobilul supus executării silite.

La data de 05.08.2015 a fost emisă o nouă somație către debitoarea S.A.S. (f. 110).

La data de 08.09.2015 BEJ a instituit sechestru asupra autoturismelor debitoarei S.A.S. (f. 122, 123).

III. ÎN DREPT

A. Reglementări incidente

În ce priveşte procedura aplicabilă prezentei cereri, instanţa reţine aplicabilitatea Codului de procedură civilă 2010 – Legea nr. 134/2010, publicată în M.Of. nr. 545 din 03.08.2012, republicată în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010, publicată în M.Of. din 30.05.2012 – intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013.

Cauza de faţă a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti la data de 19.08.2015.

Instanţa reţine prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012 privind punerea în aplicare a Codului de procedură civilă : „ Dispoziţiile Codului de procedura civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare.”

Instanţa astfel consideră că executarea este începută la data de 28.01.2014, reţinând că aplicabil în procedura de faţă este Codul de procedură civilă 2013.

B. Soluţia instanţei

Instanța, în temeiul art. 248 alin. 1 C.p.c. se va pronunța cu prioritate asupra excepțiilor procesuale care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe sau dezlegarea fondului.

Cu privire la excepția tardivității completării motivelor de contestație la executare;

Conform art. 713 alin. 3 C.p.c. ”Nu se poate face o nouă contestație de către aceeași parte pentru motive care au existat la data primei contestații. Cu toate acestea, contestatorul își poate modifica cererea inițială adăugând motive noi de contestație dacă, în privința acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestației la executare”.

În raport de aceste prevederi, instanța reține că motivele de contestație suplimentare înaintate la 14.09.2015 (f. 30) nu sunt tardive, căci vizează critici împotriva noilor acte de executare emise ulterior introducerii contestației la executare – sechestrul aplicat autoturismelor petentei, precum și o reiterare a motivelor de contestație arătate în cererea introductivă.

Pe cale de consecință, instanța va respinge excepția tardivității completării motivelor de executare siliă ca fiind neîntemeiată.

Cu privire la excepția tardivității contestației la executare exercitate împotriva executării silite însăși;

La termenul din 08.04.2016 instanța a invocat excepția tardivității introducerii contestației la executare împotriva executării silite însăși, cu excepția somației din 05.08.2015 și a actelor de executare ulterioare.

Instanța reține că în cauza de față sunt incidente prevederile art. 715 alin. 1 C.p.c. care arată că ”Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestația privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când : 1. Contestatorul a luat cunoștință de actul de executare pe care-l contestă; 2. Cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înștiințarea privind înființarea popririi. Dacă poprirea este înființată asupra unor venituri periodice termenul de contestație pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei rețineri din aceste venituri de către terțul poprit. 3. Debitorul care contestă executarea însăși a primit încheierea de încuviințare e executării silite sau somația ori de la data când a luat la cunoștință de primul act de executare (…).”

Contestația la executare de față a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la data de 19.08.2015, fiind înaintată prin fax.

În acest mod, raportat la prevederile art. 715 alin. 1 pct. 3 C.p.c. instanța reține că, în conformitate cu cele arătate la situația faptică, contestatoarei i-au fost înaintate înscrisurile aferente executării silite pe parcursul anului 2014 (f. 19, 25-27), iar somația predare imobil din 26.03.2015, încheierea din 26.03.2015, proces-verbal din 26.03.2015, încheiere îndreptare, încheiere de încuviințare a executării silite din 10.02.2014 i-au fost înaintate la data de 27.03.2015 (f. 79 dosar exe și urm).

Astfel, instanța va admite excepția tardivității și va respinge contestația la executare formulată împotriva executării silite însăși ca fiind tardiv formulată, reținând că respectiva contestatoare este în termen să invoce neregularități ale actelor de executare față de care este în termen să introducă contestația la executare, respectiv somația din 05.08.2015 (f. 110 dosar exe) și actele de executare silită ulterioare, judecata urmând a continua cu privire la aceste acte de executare.

Instanța va continua să analizeze excepția inadmisiblității contestației la executare

În cadrul acestei analize, instanța se va pronunța și asupra cererilor conexe înaintate de contestatoare referitoare la : înscriere în fals, verificare de scripte și cereri de chemare în garanție.

Totodată, în raport de natura juridică identică, instanța consideră că excepțiile lipsei de interes, respectiv lipsa calității procesuale pasive invocate de intimată prin întâmpinare au o natură procesuală identică și vor fi dezlegate în comun prin soluționarea acestei excepții.

Astfel, conform art. 713 – Condiții de admisibilitate – alin. 2 C.p.c. : ”În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.”

În executarea silită de față titlul executoriu este constituit din Sentința civilă nr. 12854/06.07.2012 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. 10869/299/2010 definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 533R/22.02.2013 a Tribunalului București, Secția a V-a civilă.

Astfel, temeiul executării silite este reprezentant de o hotărâre judecătorească prin care debitorul a fost obligat la o anumită conduită.

În aceste circumstanțe, în cadrul contestației la executare de față, instanța apreciază că debitorul-contestator nu poate repune în discuție valabilitatea și legalitatea titlului executoriu și nici a înscrisurilor care au fost avute în vedere de instanța care a dezlegat fondul pricinii.

În virtutea acestor aspecte, instanța consideră că cererile de verificări de scripte, respectiv înscrieri în fals sunt inadmisibile și lipsite de interes, datorită faptului că debitoarea-contestatoarea urmărește, atât prin cererea introductivă cât și în notele de ședință, să demonstreze netemeinicia hotărârii judecătorești - titlul executoriu.

Tot așa, instanța a dispus anularea cererilor de chemare în garanție în condițiile art. 196 C.p.c. nefiind motivate în fapta, instanța constatând că acestea sunt și inadmisibile în condițiile în care cererea de chemare în garanție exercitată de contestatoare este incompatibilă cu procedura contestației la executare.

De asemenea, analizându-se cererea introductivă și notele scrise depuse, dar și susținerile orale ale contestatoarei prin mandatarul său, se reține că toate criticile sale vizează nelegalitatea titlului executoriu, iar nu critici efective împotriva actelor de executare propriu-zise.

Pe cale de consecință, instanța va admite excepția inadmisibilității contestației la executare și va respinge contestația la executare ca fiind inadmisibilă, debitoarea-contestatoare evidențiind critici doar împotriva titlului executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească.

Pentru aceleași motive, instanța va respinge ca inadmisibilă și contestația la executare vizând sechestrul asigurător.

În ceea ce privește critica enunțată de contestatoare conform căreia aceasta nu ar fi proprietarul celor două autovehicule sechestrate (f. 36), instanța reține că BEJ a efectuat demersuri în sensul identificării bunurilor acesteia, iar din răspunsul la adresa înaintată către MAI (f. 121 dosar exe) s-a reținut că aceasta figurează ca fiind proprietarul celor două autovehicule, contestatoarea nefăcând nicio dovadă contrară în acest sens.

Astfel încât, instanța consideră respectiva critică ca fiind neîntemeiată și va respinge cererea ca fiind neîntemeiată.

Cu privire la capătul de cerere privitor la pretențiile reprezentând daune morale pentru prejudiciul adus contestatorului ca urmare a nelegalității procedurii de executare silită, instanţa urmează a-l respinge ca neîntemeiat, reţinând că nu a fost făcută dovada producerii unui atare prejudiciu şi nici a celorlalte condiţii care să permită angajarea răspunderii intimatului (faptă ilicită, vinovăţie şi legătură de cauzalitate) dar și raportat la respingerea contestației de față ca fiind inadmisibilă.

Având în vedere dispoziţiile art. 453 C.proc.civ., instanţa va admite capătul de cerere privitor la cheltuieli de judecată şi va obliga contestatoarea la plata către intimată a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.500 lei  reprezentând : onorariu avocațial (1.500 lei).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestația formulată împotriva intimatei L.A.M. ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

În temeiul art. 713 alin. 3 C.p.c. respinge excepția tardivității completării motivelor de contestație, invocată din oficiu ca fiind neîntemeiată.

Admite excepția tardivității contestației la executare formulată împotriva executării silite însăși, invocată din oficiu.

În temeiul art. 715 alin. 1 pct. 3 C.p.c. respinge contestația la executare formulată împotriva executării silite însăși ca fiind tardiv formulată.

Admite excepția inadmisibilității contestației la executare, invocată de intimată.

Respinge contestația la executare formulată împotriva somației din 05.08.2015 și a actelor de executare subsecvente ca fiind inadmisibilă.

Respinge celelalte capete de cerere privind pe contestatoarea S.A.S. domiciliată …. în contradictoriu cu intimata S.U. domiciliată în …. ca fiind neîntemeiate.

În temeiul art. 453 C.p.c., obligă contestatoarea la plata către intimata S.U. a sumei de 1.500 lei reprezentând cheltuieli de judecată - onorariu avocațial.

 In baza art. 720 alin. 4 C.p.c., prezenta hotărâre va fi comunicată executorului judecătoresc, după rămânerea sa definitivă.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, cerere de apel care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22.04.2016.

PREŞEDINTE,

GREFIER,