Contestaţie la executare – desfiinţarea titlului executoriu în calea de atac

Hotărâre 5815 din 05.04.2016


INSTANŢA,

Deliberând asupra prezentei cauzei, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 19.10.2015 pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, sub numărul 104650/299/2015, contestatoarea S.R.T.V., în contradictoriu cu intimatul C.M.I., a formulat contestaţie la executare, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea in parte a actelor de executare emise in dosarul de executare nr. 2532/2015 al Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi D.G.L.G.M.P., pentru suma de 2.953,28 lei debit principal, reprezentând diferenţa netă dintre debitul stabilit prin raportul de expertiza contabila întocmit de către expert in faza de executare silita si suma care se cuvine in realitate creditorului-intimat, anularea încheierii din data de 02.10.2015 de stabilire a cheltuielilor de executare emisa in dosarul de executare nr. 2532/2015, precum si întoarcerea executării silite şi, pe cale de consecinţă, obligarea intimatului sa restituie contestatoarei sumele nedatorate si executate silit, sume ce urmează a fi actualizate cu indicele de inflaţie pana la data plăţii efective, cu cheltuieli de judecata.

În motivare, contestatoarea a arătat că, executarea silita contestata în cauza a fost demarată de intimatul C.M.I. in baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Tribunalul Bucuresti-Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale in dosarul nr. ..., definitivă şi executorie de drept, executarea silită fiind realizată integral asupra sumei de 7.927,61 lei, din care suma de 5.328 lei reprezintă debit, stabilit prin raportul de expertiza contabila întocmit de către expert în faza de executare silita si suma de 2.599,61 lei reprezintă cheltuieli de executare conform încheierii din data de 02.10.2015 de stabilire a cheltuielilor de executare emisa in dosarul de executare nr. 2532/2015 al Biroului Executorilor  Judecătoreşti Asociaţi D.G.L.G.M.P.

Contestatoarea a arătat ca suma stabilita prin raportul de expertiza întocmit in faza de executare silita nu a fost corect calculata, ca acest calcul nu respecta dispozitivul titlului executoriu, ca nu a fost convocata in vederea efectuării raportului de expertiza pentru a depune înscrisuri care erau necesare pentru întocmirea acestuia si ca nu a fost avuta in vedere situaţia fiecărui salariat in parte si, in speţă, a intimatului din prezenta cauza, al cărui salariu a fost modificat în perioada de referinţă a titlului executoriu prin mai multe acte adiţionale, la alte nivele decât cele avute in vedere de către expertul contabil din dosarul de executare silită. Astfel, contestatoarea susţine că suma corectă care se cuvine creditorului este de 4.974,33 lei. Prin urmare, susţine contestatoarea, întrucât debitul nu a fost corect calculat, se impune calcularea onorariului executorului judecătoresc in raport de debitul corect. Astfel, susţine contestatoarea onorariul executorului nu este corect calculat si de asemenea se contesta si cuantumul onorariului avocatului pentru faza de executare silita, contestatoarea apreciind ca acesta este nejustificat de mare in raport de munca depusa de un avocat in cadrul unei proceduri de executare silita. In fine, se mai susţine ca nu au fost dovedite nici cheltuielile necesare desfăşurării executării silite stabilite de către executor.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 711 si următoarele NCPC si art.162 alin. 2 C.muncii.

In probaţiune, contestatoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse şi a probei cu expertiză contabilă judiciară.

Contestaţia la executare a fost legal timbrata cu taxa de timbru in suma de 501 lei iar cererea de întoarcere a executării silite a fost legal timbrata cu taxa de timbru in suma de 50 lei (f. 9-10).

La data de 04.11.2015 contestatoarea a depus cerere completatoare (f. 34), solicitând anularea întregii executări silite, având în vedere că titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Tribunalul Bucureşti a fost desfiinţat prin Decizia nr. ... a Curţii de Apel Bucureşti. A precizat că valoarea pentru care se solicită întoarcerea executării silite este de 7.927,61 lei.

Prin întâmpinarea depusă la data de 11.11.2015, intimata a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiata, motivat de faptul că suma a fost calculată în dosarul de executare silită pe baza înscrisurilor depuse de către contestatoare, cheltuielile de executare fiind stabilite corect şi proporţional.

În probaţiune, intimatul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La solicitarea instanţei a fost depus si dosarul de executare nr. 2532/2015 al Biroului Executorilor  Judecătoreşti Asociaţi D.G.L.G.M.P..

Instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar, iar la solicitarea contestatoarei şi proba cu expertiză de specialitate contabilă, raportul de expertiză fiind depus la dosar la data de 01.03.2016 şi ataşat la f. 103-121.

Analizând probele administrate în vederea soluţionării contestaţiei la executare, instanţa constată următoarele:

Executarea silita contestata in prezenta cauza a fost demarată de intimat în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. ... pronunţată de Tribunalul Bucuresti-Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale in dosarul nr. …, executorie de drept, prin care contestatoarea (parata in cauza respectiva) a fost obligata fata de mai multe persoane, printre care si intimatul din prezenta cauza (reclamant in cauza respectiva), la majorarea salariilor de baza începând cu data de 07.04.2012, cu indicii preturilor de consum comunicaţi de INS aferenţi anilor 2008-2011 si primul trimestru al anului 2012 conform art.102 alin.1 lit. d din C.C.M. încheiat la nivel de SRTV pe anii 2010-2012 si la plata către reclamanţi a diferenţelor salariale rezultate in urma majorării salariilor de baza cu indicii preturilor de consum comunicaţi de INS aferenţi anilor 2008-2011 si primul trimestru al anului 2012, conform art.102 alin.1 lit. d din C.C.M. încheiat la nivel de SRTV pe anii 2010-2012, pana la rămânerea definitiva a hotărârii.

Intimatul, reprezentat de Cabinet de Avocat S.N., a sesizat BEJA D.G.L.G.M.P. pentru executarea silită a titlului executoriu reprezentat de Sentinţa nr. ... pronunţată de Tribunalul Bucuresti-Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale in dosarul nr. .... Executorul judecătoresc a deschis Dosarul de executare având numărul 2532/2015, iar prin adresele din data de 30.09.2015 comunicate terţilor popriţi a dispus înfiinţarea popririi executorii asupra contului debitoarei contestatoare pentru suma de 7.927,61 lei, reprezentând creanţă şi cheltuieli de executare.

Prin Decizia civilă nr. ... pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în Dosarul nr. ..., s-a admis recursul formulat debitoarea-contestatoare împotriva Sentinţei civile nr. ... pronunţată de Tribunalul Bucureşti, care a fost modificată în tot în sensul că s-a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de intimatul din prezenta cauză.

În soluţionarea prezentei cauze sunt incidente prevederile art. 712, 713, 720 şi 723 Cod procedură civilă.

Raportând textele legale la situaţia de fapt reţinută, instanţa constată că acţiunea având ca obiect contestaţie la executare este întemeiată pentru următoarele motive:

Contestaţia la executare este o cale specială de atac aplicabilă în faza executării silite prin care se poate obţine anularea întregii executări silite sau a actelor de executare efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale. În speţă, întreaga executare silită a fost efectuată cu încălcarea art. 632, întrucât dispoziţiile executorii din titlul executoriu reprezentat de Sentinţa nr. ... pronunţată de Tribunalul Bucuresti-Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale in dosarul nr. ... au fost desfiinţate ca urmare a admiterii apelului prin Decizia civilă nr. ... pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti.

Desfiinţarea sentinţei care a reprezentat titlul executoriu produce efect retroactiv, astfel încât se socoteşte că dispoziţiile modificate din titlul pus în executare nu au existat niciodată. În consecinţă, toate actele de executare care s-au efectuat în temeiul acestor dispoziţii sunt lovite de nulitate, fiind subsecvente unui act care nu este valabil, şi sunt desfiinţate de drept, potrivit art. 643 Cod procedură civilă: „Dacă s-a desfiinţat titlul executoriu, toate actele de executare efectuate în baza acestuia sunt desfiinţate de drept, dacă prin lege nu se prevede altfel. În acest caz, sunt aplicabile dispoziţiile privitoare la întoarcerea executării”.

Pentru aceste motive, instanţa va admite contestaţia la executare şi, în conformitate cu prevederile art. 703 alin. 1 pct. 4 Cod procedură civilă, va constata că executarea silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 2532/2015 constituit la BEJA D.G.L.G.M.P. a încetat, iar actele de executare efectuate sunt desfiinţate de drept, conform art. 643 Cod procedură civilă, ca urmare a desfiinţării titlului executoriu.

Având în vedere că acest motiv este suficient pentru admiterea contestaţiei la executare, instanţa nu va mai analiza celelalte motive referitoare la încuviinţarea executării silite, respectiv certitudinea şi lichiditatea creanţei puse în executare.

În ceea ce priveşte cererea de întoarcere a executării silite, instanţa reţine că, potrivit art. 723 Cod procedură civilă, în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.

În afară de condiţia desfiinţării titlului executoriu sau a executării silite, o condiţie esenţială pentru întoarcerea executării este aceea ca în timpul executării să se fi modificat situaţia juridică existentă între părţi, prin trecerea unor sume de bani sau a altor bunuri din patrimoniul debitorului în cel al creditorului. În speţă, contestatoarea-debitoare a solicitat întoarcerea executării silite, dovedind că, urmare a înfiinţării popririi, suma totală de 7.927,61 lei a fost consemnată la dispoziţia executorului judecătoresc care, prin adresa din data de 08.10.2015 (f. 143) a dispus eliberarea sa cu titlul de onorariu avocat (532,80 lei), debit principal (4.795,20 lei), onorariu avocat (1.000 lei), onorariu expert (300 lei), 1.299,61 lei (onorariu executor judecătoresc).

În consecinţă, reţinând că suma de 7.927,61 lei a fost efectiv indisponibilizată din conturile debitoarei contestatoare şi virată în contul intimatului, respectiv al executorului judecătoresc, instanţa constată că şi acest capăt de cerere este întemeiat, motiv pentru care va dispune întoarcerea executării silite şi restituirea de către intimat către contestatoare a sumei de 7.927,61 lei, executată silit în dosarul de executare silită nr. 2532/2015.

În temeiul art. 453 C.proc.civ., având în vedere faptul că intimatul se află în culpă procesuală, instanţa îl va obliga pe acesta sa achite contestatoarei cheltuieli de judecata in cuantum de 1.546 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă capătului de cerere având ca obiect întoarcerea executării silite (50 lei), onorariu expert (1.000 lei-f. 97) şi onorariu avocat (496 lei, achitat conform dovezii de la f. 85-86). Cu privire la taxa de timbru aferentă contestaţiei la executare, instanţa reţine că societatea contestatoare are posibilitatea de a solicita restituirea acesteia, în temeiul art. 45 lit. f din OUG nr. 80/2013.

De asemenea, instanţa va obliga intimatul să achite suma de 165 lei + TVA în contul BEJA D.G.L.G.M.P., aferenta contravalorii transmiterii la instanţă a dosarului de executare nr. 2532/2015, în temeiul art. 717 alin. 2 C.proc.civ.

În temeiul art. 720 alin. 4 C.proc.civ., prezenta hotărâre, după rămânerea definitivă, se va comunica din oficiu şi de îndată către BEJA D.G.L.G.M.P..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea privind pe contestatoarea S.R.T.V. cu sediul ales în …. şi pe intimatul C.M.I. cu domiciliul ales …..

Anulează executarea silită şi toate actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. 2532/2015 al BEJA D.G.L.G.M.P..

Dispune întoarcerea executării silite şi restituirea de către intimat către contestatoare a sumei de 7.927,61 lei, executată silit în dosarul de executare silită nr. 2532/2015.

Obligă intimatul să achite către BEJA D.G.L.G.M.P. suma de 165 lei+TVA, reprezentând costul fotocopierii dosarului de executare nr. 2532/2015. 

Obligă intimatul să achite către contestatoare suma de 1.546 lei, reprezentând  cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05.04.2016.