Achiziţii publice. Notificarea prealabilă a autorităţii contractante în scopul remedierii încălcărilor legislaţiei şi principiilor în materia achiziţiilor publice. Condiţie de admisibilitate contestaţiei formulată în faţa Consiliului Naţional

Decizie 2719 din 28.09.2016


Prin Decizia nr.1364/C2/1662/04.08.2016, pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor s-a respins ca inadmisibilă contestaţia formulată de ofertantul SC A SRL în contradictoriu cu  autoritatea  contractantă  UNIVERSITATEA  X

Pentru a pronunţa această decizie, Consiliul a reţinut următoarele UNIVERSITATEA  X ,în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura de atribuire, prin „cerere de oferte/procedură simplificată" offline, cu fază finală licitaţie electronică, organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect „înlocuire tâmplărie exterioară si placare cu polistiren a Corpului CI cadastral (Corp B) în acest sens, a elaborat documentaţia de atribuire aferentă şi a publicat în SEAP invitaţia de participare nr. 387393/21.04.2016, potrivit căruia valoarea estimată a contractului, fără TVA, este de 1.989.725,99 lei, criteriul de atribuire stabilit fiind „preţul cel mai scăzut".

Cercetând cu întâietate, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, excepţia inadmisibilităţii contestaţiei invocată din oficiu de Consiliu, în condiţiile în care, la momentul formulării contestaţiei nu era notificată autoritatea contractantă cu privire la solicitarea de remediere, a pretinsei încălcări a legislaţiei privind achiziţiile publice, s-a constatat temeinicia acesteia.

De asemenea, Consiliul a reţinut că, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) şi (10) din Legea nr. 101/2016, „(1) Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca inadmisibilă, care poate fi invocată si din oficiu, înainte de. a se adresa Consiliului sau instanţei de judecată competente, persoana care se consideră vătămată are obligaţia să notifice autoritatea contractantă cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări a legislaţiei privind achiziţiile publice sau concesiunile, în termen de: (...) b) 5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; (...)

(10) Sesizarea Consiliului sau instanţei, după caz, se poate face numai după îndeplinirea procedurii de notificare prealabilă."

Potrivit art. 8 alin. (1) din acelaşi act normativ, „Persoana care se consideră vătămată de răspunsul primit la notificarea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 6 alin. (4), precum şi oricare persoană care se consideră vătămată de măsurile de mediere adoptate de autoritatea contractantă poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de: (...) b) 5 zile, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică, achiziţie sectorială sau de concesiune este mai mică cât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, după caz;".

Atât contestaţia formulată împotriva actelor de procedură de achiziţie publică – rezultatul procedurii nr. 82/12.07.2016, cât şi plângerea aflată pe rolul instanţei specializate, intră sub imperiul Legii 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor .

Devin aplicabile dispoziţiile art. 6 din Legea 101/2016, ce reglementează obligativitatea realizării notificării către autoritatea contractantă, sub sancţiunea respingerii contestaţiei, de către CNSC, ca inadmisibilă .

Împotriva acestei decizii  petenta  -ofertant SC A SRL a formulat plângere  la instanţa de contencios .

În speţă fiind aplicată această sancţiunea procesuală, prin decizia CNSC atacată, Curtea urmează să reţină că petenta tinde să combată temeinicia deciziei CNSC, sub aspectul existenţei notificării prealabile, susţinând că aceasta a fost înaintată prin serviciile poştale, la data de 18.07.2016 ; dar, după cum rezultă din înscrisul prezentat la fila 26 din dosar, petenta a formulat contestaţie către CNSC, în temeiul OUG 34/2006, fără a se putea reţine că petitul acesteia, în anularea rezultatului procedurii ,a actelor subsecvente, urmat de reevaluarea ofertelor constituie solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări a legislaţiei privind achiziţiile publice sau concesiunile, în accepţiunea art. 6 din Legea 101/2016 .

Prin decizia contestată, se reţine lipsa notificării, ce constituie, potrivit art. 6 alin. 10 din legea 101/2016, o condiţie prealabilă de exerciţiu  a contestaţiei adresate CNSC, iar astfel cum rezultă din dovezile administrate în cauză (inclusiv din considerarea ca înscris probatoriu al considerentelor deciziei 2411/2016), petenta  a formulat contestaţia  expediată în 18.07.2016, fără anexarea notificării prealabile .

În aceste condiţii, Curtea reţine, din interpretarea coroborată a dispoziţiilor  art.  6 alin.1  , art.10 şi art. 8 alin.1 din legea  nr.  101/2016 şi  în temeiul art. 34 alin. 5 raportat la art. 26 din Legea 101/2016, faptul că CNSC a reţinut în mod corect inadmisibilitatea contestaţiei, ca efect al lipsei notificării prealabile adresată autorităţii contractante în vederea remedierii încălcărilor pretinse.