Indemnizaţie de şedinţă consilier local - natura juridică. art. 22 din Legea nr. 554/2004, o.u.g. nr. 57/2015. Eşalonare indemnizaţie de şedinţă consilier local. Inaplicabilitate o.u.g. nr.57/2015.

Decizie 222/R din 06.04.2016


Recurenta pârâtă invocă drept motiv principal de reformare a sentinţei primei instanţe greşita aplicare a legii, respectiv a dispoziţiilor legale referitoare la termenul de punere în executare a hotărârii judecătoreşti recurate, şi anume faptul că instanţa de fond a dispus ca plata drepturilor băneşti să se facă în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, fapt ce ar contraveni prevederilor O.U.G. nr. 57/2015.

Deşi recursul este întemeiat pe prevederile art. 488 pct. 8 din noul Cod de procedură civilă  această încadrare nu poate fi primită întrucât ceea ce se critică nu sunt dispoziţii de drept material incidente în cauză ci dispoziţii de procedură specifice etapei executării silite, ceea ce conduce la încadrarea criticilor în prevederile art. 488 pct. 5 în condiţiile art. 489 alin.2 din noul Cod de procedură civilă. De asemenea critica poate fi încadrată şi în prevederile art. 488 pct. 6 noul Cod de procedură civilă întrucât nu este motivată stabilirea unui termen de executare  de 15 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Criticile formulate, sub ambele încadrări au fost înlăturate ca nefondate pentru considerentele ce urmează:

Din cuprinsul motivării sentinţei recurate rezultă că instanţa nu a avut în vedere incidenţa în cauză a prevederilor art. 15 din O.U.G. nr. 57/2015, potrivit cu care „(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2016, se va realiza astfel:

a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2016, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

(3) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

(4) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(5) La sumele actualizate în condiţiile alin. (4) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.

(6) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).”

 Curtea a înlăturat critica vizând neaplicarea de către instanţa de fond a prevederilor  art.15 din O.U.G. nr. 57/2015, având în vedere că aceste dispoziţii vizează executarea eşalonată a drepturilor de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice.

În speţă, drepturile acordate reclamantului vizează indemnizaţia cuvenită acestuia în calitate de consilier local, sumă ce nu se identifică  cu  un drept de natură salarială pentru a putea face obiectul prevederilor legale precitate.

 De altfel, Curtea a reţinut  că în considerentele  deciziei nr. 16/2008  pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea unui recurs în interesul legii se statuează că  „activitatea consilierului local nu se desfăşoară în urma încheierii unui contract de muncă, a unui contract civil sau a unui contract de drept public. Între consiliul local şi consilier nu există raporturi specifice celor dintre angajator şi salariat sau dintre o instituţie şi funcţionarul public, activitatea alesului realizându-se în baza unui mandat rezultat din alegeri… această indemnizaţie de care beneficiază consilierii locali este corespunzătoare numărului de şedinţe la care au participat şi nu poate fi asimilată cu un venit constant de natura indemnizaţiilor şi salariilor pe care le primesc demnitarii, funcţionarii publici, angajaţii etc.”

În drept, Curtea, a mai reţinut că potrivit  art. 22 din Legea nr. 554/2004 „hotărârile judecătoreşti  definitive pronunţate  potrivit acestei legi sunt titluri executorii”.

În speţă, instanţa de fond, stabilind un termen de executare de 15 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, fără nicio motivare în fapt sau în drept, nu a făcut decât să admită cererea reclamantului astfel cum a fost formulată dând eficienţă principiului disponibilităţii. Procedând în această manieră, instanţa de fond a acordat un termen de plată în favoarea recurentului debitor, căruia nu i se poate agrava situaţia în propria cale de atac potrivit prevederilor art. 481  Cod procedură civilă.

Pentru toate aceste considerente, constatând incidenţa art. 496  din noul Cod de procedură civilă, Curtea a respins  recursul declarat.