Sentinţa civilă nr. 568/05.05.2010

Sentinţă civilă 568 din 05.05.2010


Sentinta civila nr. 568/05.05.2010 pronuntata în dosarul nr. 1211/322/2009, judecator Raicea Liviu

Prin cererea formulata la data de 21 august 2009, conform plicului depus în original la fila nr. 10 si înregistrata la data de 24 august 2009, sub nr. dosar civil 1211/322/2009, al acestei instante contestatoarea-debitoare SC SCG SRL, cu sediul în……., a formulat contestatie la executare în dosarul executional nr. ……../……., emis de catre intimata - creditoare Primaria ….., solicitând instantei de judecata, ca prin hotarârea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna urmatoarele:

Anularea actul intitulat „ANUNTUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE”, nr. …..din data de ……, în dosarul executional nr. …../……, emis de catre intimata - creditoare Primaria ……..;

Încetarea executarii însasi; cu cheltuieli de judecata.

Cererea a fost legal timbrata cu 0,15 lei timbru judiciar plus suma de 191 lei taxa judiciara de timbru(fila 10 si 21).

Judecarea cauzei, având în vedere faptul ca în momentul înregistrarii cererii a fost timbrata numai cu 10 lei taxa judiciara de timbru, a fost suspendata în baza dispozitiilor art. 155/1 C.pr.civ, în perioada 4 noiembrie 2009-16 noiembrie 2009, cu mentiunea ca împotriva Încheierii de suspendarea, intimata – creditoare a formulat recurs, recurs la care a renuntat la data de 12 ianuarie 2010, conform Deciziei civile nr. …../R din ……… a Tribunalului Covasna.

In motivarea  cererii se arata faptul ca nu s-au respectat dispozitiile art. 162 alin.1, alin., 2 alin.3, si alin.4  din OG nr. 92/2003 – Codul de procedura fiscala.

Totodata, se arata faptul ca s-a pornit executarea silita pentru suma de 342.520,72 lei, sens în care au fost scoase de creditoare intimata la licitatie bunuri imobile în valoare cu mult mai mare de 10.079.314 lei,  creanta contestata si care face obiectul dosarului …../322/2009, dosar care la data dezbaterii de fond a cauzei se afla în pronuntare la C.4., respectiv faptul ca raportul de evaluare nu cuprinde o detaliere a bunurilor imobile supuse evaluarii,  motiv pentru care a formulat contestatie la executare întemeiata pe prevederile art. 172, art. 173 si urmatoarele din Codul de  procedura fiscala, combinat cu dispozitiile art. 399 si urmatoarele C.pr.civ.

Totodata, s-a solicitat si suspendarea executarii silite, în conformitate cu dispozitiile  art. 403 alin.1 C.pr.civ., cerere cu privire la care având în vedere ca nu s-a achitat 0,15 lei timbru judiciar, 10 lei taxa judiciara de timbru, precum si faptul ca nu s-a facut dovada consemnarii cautiunii în cuantum de 2000 lei, instanta nu se va pronunta.

Cu ocazia dezbaterii pe fond a cauzei, s-a invocat si nulitatea actului intitulat „ANUNTUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE”, nr. ….. din data de 5 ………, în dosarul executional nr. ……/………., emis de catre intimata - creditoare Primaria ……. – Biroul Impozite si Taxe Locale, pe motivul ca acesta nu a fost semnat de Primarul ……., ci de conducatorul organului fiscal.

Intimata, a formulat Întâmpinare prin care a aratat faptul ca s-a respectat dispozitiile art.  162 din OG nr. 92/2003 – Codul de procedura fiscala, inclusiv dispozitiile art. 162 alin.4 lit.g cu privire la drepturile reale si privilegiile ce greveaza bunuri imobil, iar cu privire la raportul de evaluare acest aspect a fost solutionat în dosarul atasat nr. …../322/2009, sens în care instanta retine, ca prin Sentinta civila nr. … din data de …….., ramasa definitiva prin nerecurare, instanta nu s-a pronuntat si cu privire la faptul ca în vederea recuperarii unei creante în suma de 342.520,72 lei, s-ar fi scos la licitatie bunuri imobile în valoare cu mult mai mare de 10.079.314 lei.

Totodata s-a invocat exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, exceptie pe care având în vedere motivele contestatiei la executare, instanta a unit-o cu fondul.

Din materialul probator administrat în cauza, instanta retine în fapt urmatoarele:

Din actele depuse în dosarul atasat, nr. …./119/2009 al Tribunalului Covasna, la filele nr.6 -10, instanta retine urmatoarele:

Prin ACTUL intitulat „ANUNTUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE”, nr. …… din data de ………., în dosarul executional nr. …../………, emis de catre intimata - creditoare Primaria ……… – Biroul Impozite si Taxe Locale, în conformitate cu  dispozitiile art. 162 alin.2 din OG nr. 92/2003, s-a facut cunoscut faptul ca la data de 21 august 2009, la sediul Primariei ………, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri proprietatea debitoarei SC SCG SRL, si anume: teren aferent în suprafata de 44928 m.p. înscris în CF nr. .. , ……, ……, ……, ….., ….., ……., ……., …….., ……., ……, …….. .

S-a fixat pretul de începerea a licitatiei la suma de 10.079.314 lei, pentru  recuperarea creantei în suma de 342.520,72 lei, reprezentând impozit pe cladiri, impozit pe teren , penalitatii de întârziere aferente, cheltuieli de executare si onorariul avocatial.

S-a aratat faptul ca bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate în favoarea ASPMTS în dosarul executional al executorului judecatoresc ……… (caruia a fost comunicat anuntul la data de 6 august 2009, conform actelor depuse în dosarul atasat la filele nr. 14-15).

S-a facut si mentiunea ca respectivul anunt a fost afisat la data de 6 august 2009.

Instanta retine faptul ca din procesele verbale depuse la filele nr. 8, 9 în dosarul atasat, rezulta faptul ca respectivul „ANUNT PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE” a fost afisat la sediul contestatoarei debitoare la data de 6 august 2009, atât la sediul din mun. ……, cât si la sediul din mun. ……….

Instanta retine faptul ca respectiva publicatie de vânzare a fost publicata si în presa(fila nr. 10 din dosarul atasat).

În drept, potrivit dispozitiilor art. 162 din OG nr. 92/2003  „ Vânzarea bunurilor la licitatie:(1) Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitatie organul de executare este obligat sa efectueze publicitatea vânzarii cu cel putin 10 zile înainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei;  (2) Publicitatea vânzarii se realizeaza prin afisarea anuntului privind vânzarea la sediul organului de executare, al primariei în a carei raza teritoriala se afla bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vânzarii, daca acesta este altul decât cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, în cazul vânzarii bunurilor imobile, si prin anunturi într-un cotidian national de larga circulatie, într-un cotidian local, în pagina de internet sau, dupa caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si prin alte modalitati prevazute de lege. (3) Despre data, ora si locul licitatiei vor fi înstiintati si debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum si titularii drepturilor reale si ai sarcinilor care greveaza bunul urmarit.  (4) Anuntul privind vânzarea cuprinde urmatoarele elemente: a) denumirea organului fiscal emitent; b) data la care a fost emis; c) numele si semnatura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, si stampila organului fiscal emitent; d) numarul dosarului de executare silita; e) bunurile care se ofera spre vânzare si descrierea lor sumara; f) pretul de evaluare ori pretul de pornire a licitatiei, în cazul vânzarii la licitatie, pentru fiecare bun oferit spre vânzare;g) indicarea, daca este cazul, a drepturilor reale si a privilegiilor care greveaza bunurile; h) data, ora si locul vânzarii; i) invitatia, pentru toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, sa înstiinteze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilita pentru vânzare; j) invitatia catre toti cei interesati în cumpararea bunurilor sa se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop si pâna la acel termen sa prezinte oferte de cumparare; k) mentiunea ca ofertantii sunt obligati sa depuna în cazul vânzarii la licitatie, pâna la termenul prevazut la alin. (7), o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentând 10% din pretul de pornire a licitatiei;  l) mentiunea ca toti cei interesati în cumpararea bunurilor trebuie sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante; m) data afisarii publicatiei de vânzare. (5) Licitatia se tine la locul unde se afla bunurile sechestrate sau la locul stabilit de organul de executare, dupa caz.

 Astfel, din cele mai sus aratate, instanta conchide faptul ca ANUNTUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor  art. 162 din OG nr. 92/2003, iar cu privire la exceptia nulitatii absolute a actului de mai sus, instanta conchide faptul ca acesta cuprinde toate elementele prevazute de lege, inclusiv mentiunea prevazuta la art. 162 alin.4 lit.c din OG nr. 92/2003, si „anume numele si semnatura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, si stampila organului fiscal emitent”, motiv pentru care va respinge EXCEPTIA NULITATII ABSOLUTE a actului intitulat „ANUNTUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE”, nr. ……. din data de ………., emis de catre intimata - creditoare Primaria ……, reprezentata prin Primarul ……., în dosarul executional nr. ……./…………...

În drept, potrivit dispozitiilor art. 172 din OG nr.92/2003, „ (1) Persoanele interesate pot face contestatie împotriva oricarui act de executare efectuat cu încalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si în cazul în care aceste organe refuza sa îndeplineasca un act de executare în conditiile legii.  (3) Contestatia poate fi facuta si împotriva titlului executoriu în temeiul caruia a fost pornita executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotarâre data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege. (4) Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca în procedura de urgenta”.

În drept, potrivit dispozitiilor art. 173 din OG nr.92/2003 „(1) Contestatia se poate face în termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la data când: a) contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe care le contesta, din comunicarea somatiei sau din alta înstiintare primita ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuarii executarii silite sau în alt mod”, termen care a începuta sa curga la data de 6 august 2009, si a expirat la data de 24 august 2009 si astfel având în vedere faptul ca actul intitulat ANUNTUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE a fost afisat la sediul contestatoarei debitoare la data de 6 august 2009, atât la sediul din mun. …….., cât si la sediul din mun. ………, iar contestatoare debitoare a formulat contestatie la executare, în termenul legal de 15 zile, instanta va respinge exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, exceptie invocata de catre creditoare- intimata.

In acest context, în urma respingerii exceptiilor, instanta va  respinge ca neîntemeiata,  atât contestatia la executare formulata de catre contestatoarea-debitoare SC SCG SRL, cu sediul ………, în sensul ca actul intitulat „ANUNTUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE”, nr. …. din data de …….., în dosarul executional nr. ……./………., emis de catre intimata - creditoare Primaria ……, cât si capatul de cerere având ca obiect încetarea executarii silite, pornita împotriva contestatoarei -debitoare SC SCG SRL în dosarul executional nr. …/…..., al intimatei - creditoare Primaria ……, reprezentata prin Primarul ………., aceasta pe motivul ca potrivit dispozitiilor art. 174 pct. 3 din OG nr. 92/2003 numai în ipoteza în care instanta de judecata admite contestatia la executare, aceasta poate dispune „anularea actului de executare contestat….,respectiv,  încetarea executarii însesi…”.

În baza dispozitiilor art. 274 C.pr.civ., va obliga pe contestatoare la plata sumei 8.925 lei, cheltuieli de judecata catre creditoare intimata, onorariul avocatial, conform Facturii fiscale nr.89 din data de 5 octombrie 2009, si Ordinului de plata din data de 23 octombrie 2009, depuse la dosar la filele nr. 27,28.