Contestatie la executare

Hotărâre 3197 din 20.04.2011


DOSAR NR. ....

ROMÂNIA

JUDEC?TORIA SECTORULUI 4 BUCURE?TI – SEC?IA CIVIL?

SENTINTA CIVILA NR. 3197

?edin?a public? din 20.04.2011

Instan?a compus? din:

PRE?EDINTE:  ....

GREFIER: ....

Pe rol solu?ionarea cauzei civile privind contestatoarea .... in contradictoriu cu intimata ...., având ca obiect contestatie la executare.

 Dezbaterile in fond si sustinerile partilor au avut loc in sedinta public?  din data de  23.03.2011 si au fost consemnate in  incheierea de sedinta de la acea data care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de  30.03.2011, 06.04.2011, 13.04.2011 si la 20.04.2011, cand a hotarat urmatoarele:

INSTAN?A,

Deliberând asupra cauzei civile de fa, constat? urm?toarele:

Prin contesta?ia la executare înregistrat? pe rolul acestei instan?e la data de 28.12.2010 sub num?rul ...., contestatoarea .... a solicitat în contradictoriu cu intimata .... anularea actelor de executare silita intocmite de BEJA .... in dosarul de executare nr. ..../2010, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea contesta?iei la executare, contestatoarea a ar?tat c? executarea silita este fara obiect, avand in vedere ca a demarat procedura de obtinere a fondurilor necesare executarii celor dispuse prin sentinta civila nr. 1038/25.11.2009, in aplicarea art. 2 din OG nr. 22/2002, prin adresa nr. ..../24.12.2010, inregistrata la MAI sub nr. ..../24.12.2010.

Contestatoarea a mai invederat ca cererea de executare silita este prematur introdusa, intrucat prin art. 2 din OG nr. 22/2002 a fost acordata posibilitatea debitorilor din categoria institutiilor publice de a executa obligatiile de plata a sumelor de bani ce le revin in temeiul unor titluri executorii, voluntar, in termen de 6 luni de la care au primit somatia de plata comunicata de organul competent de executare.

De asemenea, contestatoarea a solicitat si anularea procesului verbal prin care BEJA .... a procedat la actualizarea creantei si a stabilit cheltuielile de executare, onorariul executorului fiind calculat procetual si nu la tariful stabilit pentru o notificare.

În drept, au fost invocate dispozi?iile art. 399-401 Cod procedur? civil?.

În dovedirea contesta?iei la executare, contestatoarea a depus la dosar, in copie, adresa nr. ..../24.12.2010 si decizia nr. 45/06.05.2010 a Curtii de Apel Bacau – Sectia Comerciala, Contencios Administrativ si Fiscal.

La data de 20.01.2011 contestatoarea a solicitat suspendarea executarii silite a titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 1038/25.11.2008 pronuntata de Tribunalul Bacau – Sectia Comerciala si Contencios Administrativ.

La data de 22.02.2011 contestatoarea a depus precizari la contestatia la executare si la cererea de suspendare, depunand acte in sustinerea acestora.

Intimata a depus intampinare, prin care a solicitat respingerea contestatiei, ca neintemeiata.

In aparare, intimata a invederat ca nu sunt indeplinite conditiile executarii voluntare, pentru a aprecia ca cererea este lipsita de obiect, dispozitiile art. 3711 alin. 2 C.proc.civ. permitand aducerea la indeplinire pe cale de executare silita a unei obligatii prevazuta intr-un titlu exeuctoriu, ori de cate ori aceasta nu este executata de bunavoie. Intrucat contestatoarea nu a achitat debitul stabilit prin hotarare judecatoreasca, emiterea unei adrese catre ordonatorul principal de credite nu echivaleaza cu executare voluntara. De asemenea, intimata a aratat ca cererea de executare nu este prematura, intrucat nu se poate sustine ca executarea silita realizata conform Codului de procedura civila ar putea fi inceputa numai dupa curgerea termenului de 6 luni prevazut de art. 2 din OG nr. 22/2002, somatia conform art. 2  fiind emisa dupa incuviintarea executarii silite.

De asemenea, intimata a aratat ca modul de stabilire a cheltuielilor de executare este legal, atat timp cat onorariul de executor este corespunzator obiectului executarii silite.

La solicitarea instan?ei, la dosarul cauzei au fost depuse actele de executare existente în dosarul de executare nr. ..../2010 al BEJA .....

Asupra cererii de suspendare a executarii silite, instanta constata ca potrivit art. 403 alin. 1 C.p.c., pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta, in afara de cazul cand legea dispune altfel.

De?i a fost încuno?tin?at?  despre obliga?ia complet?rii cau?iunii ?i cuantumul acesteia, contestatoarea nu a f?cut dovada achit?rii acesteia pân? la termenul de judecat?.

Instan?a re?ine c? obliga?ia de plat? a cau?iunii este o condi?ie de admisibilitate a suspend?rii execut?rii, în scopul, pe de o parte, de a constitui o garan?ie pentru creditorul care de?ine un titlu executoriu în ceea ce prive?te acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii execut?rii silite, prin efectul suspend?rii acesteia, ?i pe de alt? parte, de a preveni ?i limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de c?tre debitorii r?u-platnici. Întrucât plata cau?iunii constituie o condi?ie de admisibilitate pentru a se putea solicita suspendarea execut?rii silite, instan?a va respinge cererea de suspendare a execut?rii, ca inadmisibil?.

Analizând materialul probator administrat în cauz?, instan?a re?ine urm?toarele:

Prin soma?ia  emis? de BEJA .... la data de 09.03.2010 în dosarul de executare nr. ..../2010, contestatoarea ...., precum si ...., in calitate de ordonator principal de credite au fost somati, la cererea creditoarei ...., s? se conformeze de îndat? obliga?iei prev?zute în titlul executoriu, în sensul de a pl?ti creditoarei suma de 20.275.344, 54 lei, reprezentând debit actualizat cu rata infla?iei, precum ?i cheltuieli de executare. S-a men?ionat c? titlul pus în executare silit? este sentinta civila nr. 1038/25.11.2009 pronuntata de Tribunalul Bacau – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, astfel cum a fost indreptata prin incheierea aceleiasi instante pronuntata la data de 25.01.2010.

Se constat? c? soma?ia din data de 09.03.2010 a fost emis? cu referire explicit? la prevederile OG nr. 22/2002, astfel cum a fost modificat? prin Legea nr. 110/2007.

Prin sentinta civila nr. 4970/17.06.2010 a Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti a fost admisa contestatia la executare formulata de contestatoare, dispunandu-se incetarea executarii silite pornite in dosarul de executare nr. ..../2010 al BEJA .....

La data de 20.10.2010 creditoarea .... s-a adresat din nou BEJA .... pentru punerea in executare a titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 1038/25.11.2009 a Tribunalului Bacau – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, iar dupa incuviintarea executarii silite de catre Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, prin incheierea din data de 30.11.2010, pronuntata in dosarul nr. 21245/4/2010, BEJA .... a emis in dosarul nr. ..../2010 somatia din data de 10.12.2010, in temeiul OG nr. 22/2002, somatie comunicata debitoarei la data de 24.12.2010, astfel cum rezulta din dovada de comunicare.

La data de 14.01.2011 BEJA .... a dispus infiintarea popririi asupra conturilor debitoarei deschise la Trezoreria Municipiului Bucuresti, debitoarea fiind incunostiintata despre infiintarea popririi la data de 20.01.2011.

Potrivit art. 2 din OG nr. 22/2002 privind  executarea obliga?iilor de plat? ale institu?iilor publice, stabilite prin titluri executorii, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 110/2007, dac? executarea crean?ei stabilite prin titluri executorii nu începe sau continu? din cauza lipsei de fonduri, institu?ia debitoare este obligat? ca, în termen de 6 luni, s? fac? demersurile necesare pentru a-?i îndeplini obliga?ia de plat?. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit soma?ia de plat? comunicat? de organul competent de executare, la cererea creditorului.

Consecin?ele neexecut?rii obliga?iei de plat? în termenul de 6 luni sunt ar?tate în art. 3 din acela?i act normativ, care dispune în noua reglementare c? în cazul în care institu?iile publice nu î?i îndeplinesc obliga?ia de plat? în termenul prev?zut la art. 2, creditorul va putea solicita efectuarea execut?rii silite, potrivit Codului de procedur? civil? ?i/sau potrivit altor dispozi?ii legale aplicabile în materie.

Termenul de 6 luni nu trebuie în?eles ca un beneficiu acordat debitorului ?i ca un interval în care este permis? neexecutarea obliga?iei, ci, dimpotriv?, ca un interval maxim în care legea pretinde institu?iei publice s? fac? toate demersurile pentru plata benevol?, sanc?iunea depirii termenului fiind tocmai posibilitatea creditorului de a recurge la executarea silit?, în orice form? prev?zut? de lege.

Instanta constata ca adresa de infiintare a popririi asupra conturilor contestatoarei deschise la Trezoreria Municipiului Bucuresti, comunicata la data de 19.01.2011 a fost emisa dupa expirarea termenului de 6 luni de la data la care debitoarea a fost somata (in cadrul dosarului de executare nr. ..../2010) sa se conformeze titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 1038/25.11.2009 a Tribunalului Bacau, astfel ca contestatoarea nu poate pretinde ca nu a avut cunostinta de obligatiile sale si nu a putut face demersuri in vederea executarii voluntare a obligatiei.

În subsidiar, instan?a apreciaz? c? dispozi?iile OG nr. 22/2002, chiar în forma modificat? prin Legea nr. 110/2007, nu sunt în concordan cu prevederile art. 6 par.1 referitor la dreptul la un proces echitabil ?i ale art. 1 din Protocolul nr. 1 referitor la respectarea dreptului de proprietate, din Conven?ia European? a Drepturilor Omului, astfel cum acestea au fost interpretate în jurispruden?a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului (în continuare, Curtea).

În cauzele Hornsby c. Greciei, Oneryildiz c. Turciei ?i Metaxas c. Greciei, Curtea a statuat c? nu este oportun s? se cear? unei persoane, c?reia i s-a recunoscut în urma unei proceduri judiciare o crean împotriva statului sau autoritilor publice, s? recurg? la procedura execut?rii silite pentru satisfacerea crean?ei sale. Cu alte cuvinte, autoritile publice, care constituie un element al statului de drept, interesul lor fiind identic cu cel al unei bune administr?ri a justi?iei, nu au dreptul s? refuze ori s? omit? s? execute obliga?iile stabilite în sarcina lor, ci sunt obligate s? execute aceste obliga?ii din oficiu, chiar f?r? a a?tepta o procedur? de executare silit? împotriva lor.

Aceast? solu?ie a fost reluat? de Curte ?i în cauza ?andor c. României, Curtea reafirmând principiul potrivit c?ruia nu este oportun s?-i ceri unei persoane, care în urma unei proceduri judiciare a ob?inut o crean împotriva statului, s? recurg? la procedura de executare silit? pentru a ob?ine satisfacerea acesteia, ?i statuând c? refuzul de a executa o obliga?ie stabilit? prin hot?râre judec?toreasc? în sarcina statului constituie deopotriv? o înc?lcare a dreptului la un proces echitabil ?i a dreptului persoanei la respectarea bunurilor sale.

În consecin, se impune ca în temeiul art. 20 alin.2 din Constitu?ia României, instan?a s? lase f?r? aplicare prevederile O.G. nr. 22/2002, contrare dispozi?iilor men?ionate din Conven?ia European? a Drepturilor Omului, astfel cum au fost interpretate în jurispruden?a Cur?ii, ori de câte ori aplicarea concret? a acestor dispozi?ii interne ar întârzia ori z?d?rnici realizarea crean?elor stabilite prin hot?râri judec?tore?ti irevocabile, ori alte titluri executorii, împotriva autoritilor ?i institu?iilor publice.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 399 C.pr.civ., art. 2 ?i 4 din OG nr. 22/2002, art. 20 alin.2 din Constitu?ia Românie raportat la art. 6 par.1 ?i art. 1 din Protocolul nr. 1 din Conven?ia European? a Drepturilor Omului, va respinge contesta?ia la executare, ca neîntemeiat? sub acest aspect.

In ceea ce priveste procesul verbal de actualizare a debitului si stabilirea cheltuielilor de executare din data de 23.12.2010, instanta constata ca executorul judec?toresc a stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 971.241 lei, reprezentând cheltuieli de executare, constând în: 261,8 lei, reprezentand onorariu initial executare + TVA 19% aferent; 38,2 lei reprezentand taxe timbru, timbru judiciar si timbru postal; 446.400 lei reprezentand onorariu avocat + TVA 24% aferent; 524.390 lei, reprezentand onorariu minimal executare + TVA 24% aferent si 151 lei, reprezentand taxa inregistrare, formare dosar, adresa OG 22, adrese poprire, instiintari si proces-verbal de constatare.

Nu vor fi re?inute sus?inerile contestatoarei conform c?rora nu se justific? obligarea la plata cheltuielilor de executare, având în vedere c? obliga?ia nu a fost executat? de bun?voie de catre debitoare între momentul pronunrii hot?rârii ce reprezint? titlul executoriu ?i data solicit?rii începerii execut?rii silite.

Potrivit art.3717 alin.2 C.pr.civ., „Cheltuielile ocazionate de efectuarea execut?rii silite sunt în sarcina debitorului urm?rit, afar? de cazul când creditorul a renun?at la executare sau dac? prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ?inut s? suporte cheltuielile de executare f?cute dup? înregistrarea cererii de executare ?i pân? la data realiz?rii obliga?iei stabilite în titlul executoriu prin executare voluntar?.”

In ceea ce priveste cuantumul onorariului de executare, instanta constata ca potrivit art. 37 din Legea nr. 188/2000, executorii judec?tore?ti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale ?i maximale stabilite de ministrul justi?iei, cu consultarea Consiliului Uniunii Na?ionale a Executorilor Judec?tore?ti. În cazul execut?rii silite a crean?elor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt urm?toarele:

   a) pentru crean?ele în valoare de pân? la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea crean?ei ce face obiectul execut?rii silite;

   b) pentru crean?ele în valoare de peste 50.000 lei, dar pân? la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus 3% din suma ce depe?te 50.000 lei din valoarea crean?ei ce face obiectul execut?rii silite;

   c) pentru crean?ele în valoare de peste 80.000 lei, dar pân? la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus 2% din suma ce depe?te 80.000 lei din valoarea crean?ei ce face obiectul execut?rii silite;

   d) pentru crean?ele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus 1% din suma ce depe?te 100.000 lei din valoarea crean?ei ce face obiectul execut?rii silite.

Avand in vedere ca valoarea actualizata a debitului supus executarii silite este de 21.155.337,35 lei, astfel cum rezulta din procesul-verbal incheiat in data de 23.12.2010 de BEJA ...., cuantumul maxim al onorariului executorului judecatoresc este de 216.853,37 lei, la care se adauga TVA in cuantum de 24%, rezultand un onorariu maxim de 268.898,18 lei.

În lipsa unei critici exprese a contestatoarei cu privire la ad?ugarea de TVA la onorariul maximal prev?zut de lege (de?i astfel s-a calculat ?i onorariul ini?ial), instan?a de executare nu va cenzura acest aspect (art. 129 alin.6 C.pr.civ.).

Instanta constata ca critica cu privire la retinerea onorariului de avocat in cadrul cheltuielilor de executare nu este tardiv formulata, avand in vedere ca contestatoarea a solicitat anularea procesului-verbal privind stabilirea cheltuielilor de chemare in judecata chiar prin contestatia la executare, iar sustinerile privind nelegala retinere a onorariului de avocat in cuantumul cheltuielilor de executare constituie doar un alt motiv de anulare a procesului-verbal din data de 23.12.2010.

Potrivit art. 3717 alin.3 C.pr.civ., sumele ce urmeaz? s? fie pl?tite cu titlu de cheltuieli de executare se stabilesc de c?tre executorul judec?toresc prin proces-verbal – care constituie titlu executoriu – pe baza dovezilor prezentate de partea interesat?, în condi?iile legii.

Din actele dosarului de executare rezult? îns? c? intimata nu a prezentat niciun fel de dovezi cu privire la pretinsa plat? a sumei de 446.400 lei lei cu titlu de onorariu de avocat, astfel de dovezi fiind, în mod obligatoriu, un contract de asisten juridic?, cu referire special? la procedura execu?ional? în cauz?, factura fiscal? ?i chitan?a de plat? a onorariului respectiv. În aceste condi?ii, re?inerea acestei sume de c?tre executorul judec?toresc este nelegal?.

Pentru motivele aratate, instanta va admite in parte contestatia la executare si va anula în parte procesul-verbal emis la data de 23.12.2010 în dosarul de executare nr. ..../2010 al BEJA ...., în sensul c? cheltuielile de executare sunt in suma totala de 269.087,38 lei, constând în: - 38,2 lei reprezentand taxe timbru, timbru judiciar+postal; - 268.898,18 lei, reprezentand onorariu executor, inclusiv TVA 24% aferent; - 151 lei, reprezentand taxa inregistrare dosar, formare dosar, adresa OG 22, adrese poprire, instiintari + procese-verbale.

In baza art. 274 C.proc.civ., instanta va obliga intimata la plata catre contestatoare a sumei de 99,5 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar, avand in vedere admiterea partiala a contestatiei la executare.

De asemenea, instanta va lua act c? intimata urmeaza sa solicite cheltuieli de judecat? pe cale separata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOT?RTE:

Respinge cererea de suspendare a executarii, ca inadmisibila.

Admite în parte contesta?ia la executare privind contestatoarea .... cu sediul in Bucuresti, ...., Sect.6, in contradictoriu cu intimata .... cu sediul in Bacau, Str....., Jud.Bacau.

Anuleaz? în parte procesul-verbal emis la data de 23.12.2010 în dosarul de executare nr. ..../2010 al BEJA ...., în sensul c? cheltuielile de executare sunt in suma totala de 269.087,38 lei, constând în: - 38,2 lei reprezentand taxe timbru, timbru judiciar+postal; - 268.898,18 lei, reprezentand onorariu executor, inclusiv TVA 24% aferent; - 151 lei, reprezentand taxa inregistrare dosar, formare dosar, adresa OG 22, adrese poprire, instiintari + procese-verbale.

Obliga intimata la plata catre contestatoare a sumei de 99,5 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Ia act c? intimata urmeaza sa solicite cheltuieli de judecat? pe cale separata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin public? azi, 20.04.2011.

PRE?EDINTE, GREFIER,

.... ....