Pretentii

Sentinţă civilă 695 din 02.02.2010


SC. 695 / 02.02.2010

Pe rol se afla solutionarea cauzei comerciale privind pe reclamanta SC O.V.I.G. SA si pe pârâta SC P.A. SRL, având ca obiect pretentii.

La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca s-a solicitat judecarea cauzei în lipsa în temeiul disp.art.242 alin 2 C.p.c. de catre reclamanta, dupa care, nemaifiind formulate alte cereri sau de administrat alte probe, instanta constata cauza in stare de judecata si o retine spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei comerciale de fata,

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 14.08.2009, sub nr., reclamanta SC O.V.I.G. SA a chemat în judecata pe pârâta SC P.A SRL solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 2,373.10 lei cu titlu de despagubiri acordate in dosarul de dauna în baza tichetului de asigurare de raspundere civila obligatorie  si a dobânzii legale aferente sumei acordate cu titlu de despagubire calculata de la data acordarii acesteia 15 iulie 2008 la data achitarii integrale a debitului, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii s-a aratat ca la data de 21.12.2004 s-a încheiat între parti contractul de agent nr.179 având ca obiect intermedierea de asigurari pentru si in numele SC O.A. SA, societate absorbita prin fuziune de O. SA la data de 15.11.2005 conform certificatului de înregistrare mentiuni.

S-a mai aratat ca, în calitate de asigurator, reclamanta a acordat despagubiri tertelor persoane pagubite în evenimentele rutiere în care au fost implicate autoturismele conduse de asiguratii sai, urmand sa recupereze valoarea acestor despagubiri de la agent conform clauzelor contractuale agreate de partile Contractului de Mandat, societatea pârâta încalcandu-si obligatia contractuala de a depune primele de asigurare încasate în termenul stipulat.

S-au invocat în sustinerea actiunii dispozitiile 3 (3.1.5, 3.1.8, art.3.1.14 punctul j , 3.1.15 punctul c ) si ale art. 5 (5.4 ) din Contractul de mandat nr.179.

Reclamanta a mai învederat ca societatea parata a încalcat obligatiile contractuale prevazute în Contractul de Agent nr. 179. încheiat cu O.A. S.A, respectiv obligatia depunerii în termenul stipulat a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare. Astfel, pentru tichetul (dosar de dauna RC/IF/06/1544/AGI) parata a încasat prima de asigurare în numele si pentru societatea reclamanta de la asigurat în data de 27.03.2005, iar evenimentul rutier în urma caruia a despagubit persoana pagubita cu suma de 2,373.10 lei a avut loc în data de 19.01.2006, data la care prima de asigurare nu era decontata, nefiind decontata nici în prezent.

În drept, cererea de chemare în judecata a fost întemeiata pe disp.art.942, 969, 970 C. civil.

În sustinerea cererii introductive de instanta au fost depuse la dosar, în fotocopie, urmatoarele înscrisuri: contractul de agent nr.179/21.12.2004, certificat de înregistrare emis de catre ORC de pe langa TB, confirmare de primire, convocare la conciliere, referatul nr, privind odsarul de dauna nr. RC/IF/06/1544/AGI, autorizatie, proces-verbal seria, autorizatie de circulatie provizorie, certificatul autovehiculului, lista anexa pentrun OP,  ordine de plata, polita privind asigurarea autovehiculelor, facturi fiscale, deviz defalcat, adresa, cerere despagubire, adresa emisa catre SC O. SA, fotografii.

Pârâta, desi legal citata, nu a depus la dosar întâmpinare si nu s-a prezentat în instanta pentru a solicita probe în aparare.

Prin serviciul registratura reclamanta a depus la dosar la data de 20.11.2009 (fila 63) o cerere precizatoare a cuantumului dobânzii solicitate, învederând aceasta este în suma de 200.44 lei calculata de la data acordarii despagubirii (15.07.2008) si pâna la data de 14.10.2009. Prin aceeasi cerere precizatoare s-a solicitat si obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând dobânda legala comerciala în continuare pâna la data achitarii integrale a debitului.

În sustinerea acestei cereri precizatoare a fost depus un tabel centralizator privind modul de calcul al dobânzii.

S-a încuviintat si administrat proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Intre parti a fost incheiat la data de 21.12.2004 contractul de agent nr.179, in temeiul caruia reclamanta urma sa acorde despagubiri tertilor pagubiti in evenimente rutiere in care au fost implicate autoturismele conduse de asiguratii sai, urmand ca valoarea acestor despagubiri sa fie recuperate de la agent.

In acelasi timp, societatea-parata, in calitate de agent, se obliga sa incaseze primele de asigirare si alte sume in contul contractelor de asigurare si sa le depuna sau sa le justifice conform contractului incheiat cu reclamanta – art.3.1.8 din contract. In plus, conform art.5.4, in situatia in care agentul nu depune sumele corespunzatoare primelor sau ratelor de asigurare la termenul prevazut, si in aceasta perioada se produce un eveniment asigurat, reclamanta urma a recupera despagubirea/indemnizatia de asigurare de la parata.

Potrivit inscrisurilor depuse la dosar, in urma evenimentului rutier produs la data de 19.01.2006, reclamanta a platit suma de 2373,10 lei persoanei pagubite, polita fiind emisa de catre reclamanta, prin intermediul paratei, in baza contractului de agent sus-mentionat, desi primele de asigurare nu au fost achitate de catre parata reclamantei, fiind incidente astfel disp.art.5.4 in contractul incheiat intre parti, care isi produce efectele pe deplin, conform art.969 C.civ.

Asadar, instanta apreciaza ca sunt intrunite in speta conditiile rasunderii civile contractuale, parata urmand a fi obligate sa plateasca reclamantei suma de 2373,10 lei, cu titlu de despagubiri, la care se adauga suma de 20,44 lei, contravaloarea dobanzii legale solicitate de catre reclamanta pentru perioada 15.07.2008 – 14.10.2009, in baza OG nr.9/2000, precum sio dobanda legala calculate in continuare pana la achitarea efectiva a debitului, pentru acoperira integrala a prejudiciului cauzat reclamantei.

Vazand disp.art.274 Cpc si retinand culpa procesuala a paratei, instanta o va obliga pe aceasta si la plata sumei de 203,85 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata – taxa de timbru si timbrul judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea formulata de catre reclamanta SC O.V.I.G SA, cu sediul în Bucuresti, în contradictoriu cu pârâta SC P.A. SRL, cu sediul în Bucuresti, sectorul 5.

Obliga pârâta la plata catre reclamanta a sumelor 2373,10 lei – cval despagubiri, 20,44 lei – cval dobânda legala (15.07.2008 – 14.10.2009), si dobânda legala calculata în continuare pâna la achitarea efectiva a debitului.

Obliga pârâta la plata catre reclamanta a sumei de 203,85 lei, cu titlu de  cheltuieli de judecata.

Cu drept de  recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 02.02.2010.