Fond funciar

Sentinţă civilă 8 din 23.05.2013


fond funciar

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ORADEA

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR. ………

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN ……

PREŞEDINTE :  ……….

GREFIER:  …………

Pe rol, pronunţarea în cauza civilă înaintată de reclamantul ……. în contradictoriu cu pârâta ………. Oradea ş.a pentru fond funciar.

La apelul nominal făcut în cauză nu se prezintă nimeni.

Procedura este completă.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Se constată că fondul cauzei a fost dezbătut la data de ……, când părţile prezente au pus concluzii, consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, când, în vederea deliberării, s-a amânat pronunţarea pentru azi, ………., când:

J U D E C Ă T O R I A

DELIBERÂND:

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ….., ulterior precizată, scutită de plata taxei de timbru, reclamantul …… a solicitat, în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală pentru Aplicarea Legii nr. 18/1991 ………… pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate că reclamantul este îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 1700 mp teren, să fie obligate pârâtele să întocmească documentaţia necesară şi în baza acesteia să procedeze la punerea în posesie şi eliberarea în favoarea reclamanţilor a unui titlu de proprietate cu privire la suprafaţa de 1700 mp teren identificat prin cota de 1700/10629 părţi din nr. top. …… Oradea, la scara 1:2880 şi prin tarla ……….., parcela …… …………., la scara 1:10000.

În motivare, s-a arătat că reclamantul a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile deţinute anterior cooperativizării. În baza acestei cereri, reclamantul a fost trecut pe …………… pentru acordarea de despăgubiri.

În drept, au fost invocate prevederile legilor nr. 18/1991, nr. 169/1997, nr. 1/2000, nr. 115/1938, nr. 7/1996, nr. 67/2010.

Prin întâmpinare ………. pârâta Comisia Locală ……….. a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acesteia.

În motivare, s-a arătat că reclamantul, prin cererea nr. …… a solicitat atribuirea unei suprafeţe de 1719 mp teren înscris în CF ………., nr. top. …….. Cu această suprafaţă reclamantul a fost înscris în anexa nr. ….. pentru acordarea de despăgubiri.

S-a mai arătat că terenul cu nr. top. …….. . nu se găseşte pe teritoriul administrativ al Municipiului …….., acesta aparţinând teritoriului administrativ al Comunei ………….., fapt ce rezultă din planul de situaţie anexat.

În ceea ce priveşte amplasamentul solicitat în compensare, s-a arătat că terenul cu nr. top. ……… a făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea altor persoane prin TP nr. ………...

La termenul de judecată din …….. reclamantul şi-a precizat cererea (f..), solicitând reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la cota de ……………. mp din nr. top. ………, înscris în CF ………..

La termenul de judecată din ……… reclamantul a solicitat introducerea în cauză şi a Comisiei Locale pentru Aplicarea Legii nr. 18/1991 ……………….

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea nr. …….. reclamantul a solicitat atribuirea unei suprafeţe de 1719 mp teren înscris în CF ……., nr. top. …….). Cu această suprafaţă reclamantul a fost înscris în anexa nr. …… pentru acordarea de despăgubiri.

Potrivit Planului de situaţie anexat la filele ………. din dosarul cauzei, terenul cu nr. top. ……….. nu se găseşte pe teritoriul administrativ al …….., acesta aparţinând teritoriului administrativ al Comunei ……….

Potrivit disp. Legii nr. 18/1991 şi ale HG nr. 890/2005, reconstituirea  prin compensare  urmează a se face în aceeaşi localitate şi numai dacă nu există teren echivalent în aceeaşi localitate reconstituirea prin compensare se va face şi în alte localităţi.

Aşa cum reiese din adresa nr. …….., emisă de Primăria Comunei ……., la dispoziţia Comisiei Locale …….. se află o suprafaţă de ………a teren, iar cu privire la o suprafaţă de ….….. ha există litigii sau anchete privind schimburile de teren dintre Consiliul Local şi proprietarii privaţi. De asemenea, pe rolul instanţelor există solicitări privind atribuirea din rezerva comisiei locale a unei suprafeţe de ……. ha.

Instanţa apreciază că reclamantul este îndreptăţit la reconstituire dreptului de proprietate cu privire la terenuri situate, în principal, în localitatea …………şi numai în măsura în care nu există teren în aceeaşi localitate, reconstituirea să se facă  în altă localitate cât mai apropiată de vechiul amplasament, în ambele variante cu respectarea criteriului echivalenţei valorice.

Deşi Comisia Locală …………. a susţinut că cererea reclamantului este prematură, deoarece nu s-a finalizat procedura de reconstituire a dreptului de proprietate la Comisia Locală ………, instanţa constată că prin adresele nr. ………., primită de Comisia Locală ……..la data de ………. şi nr. ……., primită de Comisia Locală ……….., pârâta Comisia Locală ……. a înaintat Comisiei Locale ………. documentaţia privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru reclamant, astfel că pârâta Comisia Locală ……….avea timp suficient pentru soluţionarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de reclamant.

Dispoziţiile art. 79 alin. 2 din HG nr. 890/2005 prevăd un termen de 45 de zile în care Comisiile locale au obligaţia să soluţioneze cererile de reconstituire formulate de persoanele ce se consideră îndreptăţite să beneficieze de prevederile Legilor fondului funciar, termen care în prezenta speţă nu a fost respectat.

Termenul prevăzut de art. 79 alin 2 din HG nr. 890/2005 este similar celui prevăzut de art. 25 alin 1 din Legea nr. 10/2001. Or, în privinţa consecinţelor determinate de nerespectarea termenului de 60 de zile prevăzut de art. 25 alin 1 din Legea nr. 10/2001, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat prin Decizia nr. XX/2007 prin care a admis recursul în interesul legii introdus în vederea asigurării aplicării unitare a prevederilor art. 26 alin 3 din Legea nr. 10/200. Astfel, instanţa  supremă a conchis că lipsa răspunsului unităţii deţinătoare în termenul prevăzut de art. 25 alin 1 din Legea nr. 10/2001 echivalează cu refuzul restituirii imobilului, refuz ce nu poate rămâne nesancţionat, persoana îndreptăţită având posibilitatea să se adreseze instanţei de judecată şi să obţină soluţionarea pe fond a cererii sale de restituire.

 Existând identitate de raţiune, instanţa apreciază că aceleaşi sunt consecinţele ce derivă şi din nerespectarea termenului de 45 de zile prevăzut de art. 79 alin 2 din HG nr. 890/2005. În acest context, reclamantul nebeneficiind de soluţionarea cererii de reconstituire în terenul de 45 de zile prevăzut de art. 79 alin 2 din HG nr. 890/2005, se va reţine că acesta este îndreptăţit să se adreseze instanţei de judecată pentru valorificarea efectivă a drepturilor sale.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Comisia Locală …………., invocată de aceasta, instanţa o va respinge, deoarece această comisie l-a validat pe reclamant pe Anexa nr. …………pentru acordarea de despăgubiri, fiind recunoscută astfel îndreptăţirea reclamantului la reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 1…… mp teren, astfel că această comisie are în speţă calitate procesuală pasivă.

Pentru aceste motive, instanţa va admite în parte cererea reclamantului, în sensul că va constata că reclamantul este îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 1…….. mp teren, va obliga pârâtele să întocmească documentaţia în vederea punerii în posesie şi eliberării titlului de proprietate în favoarea reclamantului pentru suprafaţa de 17……. mp teren, în principal pe raza localităţii …., iar în subsidiar, în măsura în care nu există teren echivalent valoric în perimetrul localităţii ……….., reconstituirea să se facă  în altă localitate cât mai apropiată de vechiul amplasament, în ambele variante pe un  teren echivalent valoric celui deţinut de antecesorii reclamantului cu nr. top. ……….

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei …….. invocată de aceasta.

Admite în parte cererea formulată de reclamantul ……… în contradictoriu cu pârâtele COMISIA LOCALĂ ………., COMISIA LOCALĂ PENTRU APLICAREA LEGII NR. 18/1991 …….., ……… COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU APLICAREA LEGII NR. 18/1991 ……….

Constată că reclamantul este îndreptăţit la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de ………… mp teren.

Obligă pârâtele să întocmească documentaţia în vederea punerii în posesie şi eliberării titlului de proprietate în favoarea reclamantului pentru suprafaţa de ….. mp teren, în principal pe raza localităţii …., iar, în subsidiar, în măsura în care nu există teren echivalent valoric în perimetrul localităţii …, reconstituirea să se facă  în altă localitate cât mai apropiată de vechiul amplasament, în ambele variante pe un  teren echivalent valoric celui deţinut de antecesorii reclamantului cu nr. top. ……….

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ………...

PREŞEDINTE GREFIER

Red. ….