Contestaţie la executare

Decizie 1161 din 21.10.2011


Prin decizia civila nr. 1161/21.10.2011 Tribunalul Teleorman respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul-contestator D. M. cu domiciliul în comuna M., judetul Teleorman, împotriva  sentintei civile nr. 225  din 11 februarie  2011 a  Judecatoriei Rosiorii de Vede,  în contradictoriu  cu  intimata Comuna M.-prin primar cu sediul în comuna M., judetul Teleorman.

Dispune ca onorariul de 400 lei cuvenit avocatului Mocanu Madelona sa fie suportat din fondurile Ministerului Justitiei.

Irevocabila.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, tribunalul a retinut:

Prin contestatia la executare înregistrata sub nr. 4322/292 din 23 noiembrie 2010 la Judecatoria Rosiorii de Vede, contestatorul D. M. a solicitat instantei, în contradictoriu cu intimata Comuna M. – prin primar, anularea formelor de executare silita.

A motivat contestatorul ca este handicapat de gr.I, conform certificatului anexat,  locuieste într-un imobil proprietatea comunei M., iar prin sentinta civila nr.848/12.07.2006 a Judecatoriei Rosiorii de Vede, definitiva,  s-a dispus evacuarea din imobil întrucât nu i s-a mai prelungit contractul de închiriere.

Apreciaza ca executarea este nelegala deoarece nu au fost respectate dispozitiile Legii nr.448/2006 conform carora autoritatile, potrivit art.18, aveau obligatia sa-i asigure un spatiu de locuit,  si nici dispozitiile Legii nr.202/2010, art.38, el nedetinând vreo proprietate sau vreo alta locuinta.

În drept, au fost invocate dispoz. art.399-404 Cod procedura civila.

În dovedire, contestatorul a depus înscrisuri, în copie, respectiv: certificat medical,  certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala, bilet de externare ( 4,5,35).

La data de 16 decembrie 2010 intimata Comuna M. – prin primar a formulat întâmpinare, întemeiata pe dispoz. art.115-118 Cod procedura civila.

În motivare, intimata a aratat ca, prin sentinta civila nr.848/12.07.2006 a Judecatoriei Rosiorii de Vede , definitiva si irevocabila prin decizia nr.17 A din 17.02.2010 a Tribunalului Teleorman, s-a dispus evacuarea contestatorului din imobilul proprietatea privata a comunei M., în care acesta locuia în mod abuziv si  fara forme legale împreuna cu concubina – R. D.. Imobilul este compus din 2 camere si un hol, se afla în stare avansata de degradare, conditiile de locuit sunt mizere, este debransat de la reteaua electrica si nu ofera conditii corespunzatoare de trai pentru cele doua persoane. Înca din anul 2008 exista autorizatie de demolare a imobilului si certificat de urbanism nr.4 /8.03.2010 pentru lucrari de construire – dispensar medical. Sustine intimata ca numitul D. M. poate locui la mama acestuia, D. C., care este în vârsta de peste 80 ani, locuieste singura, detine casa de locuit cu 2 camere, bucatarie, un hol, beci, camara si are conditii corespunzatoare de locuit; de asemenea, are un teren aferent în suprafata de 0,14 ha. Contestatorul nu s-a conformat dispozitivului hotarârii judecatoresti motiv pentru care s-a trecut la executarea silita, fiind încheiat si un proces verbal de catre executorul judecatoresc. Astfel, la data de 26.11.2010 s-a facut evacuarea, toate bunurile mobile apartinând contestatorului au fost ridicate de catre fiul concubinei acestuia, predarea-primirea imobilului facându-se numai dupa ce în imobil nu mai exista vreun bun apartinând contestatorului.

Mai arata intimata ca la nivelul comunei nu mai exista vreun imobil  pentru a-i fi pus la dispozitie,  prevederile art.5781 din legea nr.202/2010 nefiind aplicabile în cazul evacuarii persoanelor care ocupa în mod abuziv o locuinta, fara nici un titlu.

În dovedire, au fost depuse înscrisuri, în copie, respectiv: sentinta civilanr.858/12.07.2006 a Judecatoriei Rosiorii de Vede ,  decizia civila nr.17 A/17.02.2010 a Tribunalului Teleorman,  procese-verbale încheiate la 24.11.2010 , la 26.11.2010 de BEJ A. I. ( 12-19).

Prin sentinta civila nr. 225 din 11 februarie 2011, Judecatoria Rosiorii de Vede a respins, ca nefondata, contestatia la executare formulata de contestatorul D. M. în contradictoriu cu intimata Comuna M. – prin primar.

Totodata a dispus ca, cheltuielile judiciare avansate de stat sa ramâna în sarcina acestuia.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca executarea silita împotriva contestatorului a fost pornita în baza  titlului executoriu – sentinta civila nr. 848/12.07.2006, ramasa definitiva si irevocabila, prin care s-a dispus evacuarea contestatorului din imobil.

A mai retinut ca întrucât contestatorul nu s-a conformat obligatiei stabilita prin titlul executoriu, la data de 24.11.2010, executorul judecatoresc s-a deplasat în comuna M. si a întocmit un proces-verbal prin care l-a încunostintat pe contestator ca va fi evacuat, ceea ce s-a întâmplat la data de 26.11.2010.

A apreciat prima instanta ca este nefondata sustinerea contestatorului în sensul ca au fost încalcate disp. art. 5781 C.p.c. , întrucât acesta ocupa locuinta fara titlul, fiind aplicabile disp. art. 5781 alin. 2 C.p.c.

A mai retinut ca nu au fost încalcate nici disp. art. 20 din Legea nr. 448/2006 întrucât dreptul de a i se asigura o alta locuinta, în caz de evacuare, nu se regaseste în cuprinsul textului de lege.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat recurs recurentul – contestator D. M., acesta criticând sentinta ca fiind data cu încalcarea dispozitiilor Legii nr. 448/2006.

A mai aratat ca în mod gresit prima instanta a respins contestatia la executare întrucât este o persoana cu handicap grav si nu are o alta locuinta.

În drept, recursul va fi încadrat în prevederile art. 304 pct. 9 C.p.c.

În cauza, s-a încuviintat cererea recurentului – contestator de acordare a ajutorului public judiciar sub forma asistentei prin avocat.

Intimata Comuna M. – prin primar a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului, ca nefondat.

A motivat intimata ca recurentul-contestator ocupa abuziv imobilul, împreuna cu concubina sa, ca imobilul se afla în stare avansata de degradare, fiind emisa autorizatie de demolare, în vederea construirii unui dispensar comunal.

A mai aratat ca nu detine un alt imobil pentru a-l pune la dispozitia recurentului-contestator, însa acesta are posibilitatea sa locuiasca în imobilul detinut de mama sa, pe raza comunei M.

În dovedire, intimata a depus autorizatia de constituire nr. 10/15.04.2011.

De asemenea, prin cererea depusa la data de 3 iunie 2011, recurentul contestator a solicitat restituirea cheltuielilor de judecata efectuate pe parcursul anilor 2005 – 2010.

În dovedire, a depus bilet de externare din data de 15.12.2010, bilet de iesire din spital din 18.05.2011 si certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala nr. 7965/2-09-2002.

Totodata, recurentul contestator a depus concluzii scrise.

Tribunalul, analizând legalitatea si temeinicia hotarârii, fata de criticile formulate constata recursul nefondat.

În speta, cum a retinut si prima instanta, executarea silita împotriva recurentului contestator a fost pornita în baza titlului executoriu care îl constituie sentinta civila nr. 848/12.07.2006, a Judecatoriei Rosiorii de Vede prin  care s-a retinut ca recurentul-contestator ocupa imobilul fara titlul ca atare, sunt aplicabile disp. art. 5781 alin. 2 C.p.c.

Este adevarat ca art. 20 alin. 1 din Legea nr. 448/2006 prevede asigurarea accesului persoanelor cu handicap la obtinerea unei locuinte, respectiv, dreptul de a beneficia de o camera de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege (alin. 2).

Însa în lipsa unor dispozitii speciale în continutul Legii nr. 448/2006, privitoare la evacuare în cazul detinerii imobilului fara titlu, urmeaza a se retine ca sunt aplicabile normele de drept comun.

Ca atare, dreptul recurentului contestator de a i se asigura o locuinta, nu este natura a paraliza executarea silita, atâta timp cât prin titlul executoriu s-a retinut ca ocupa imobilul, în litigiu, fara titlu.

Pe de alta parte, cum s-a retinut si în considerentele sentintei civile nr. 848/12.07.2006, recurentul contestator are posibilitatea sa locuiasca în imobilul ce apartine mamei sale, imobil situat în comuna M. ca si imobilul în litigiu.

În ce priveste sustinerile din cererea depusa la data de 3 iunie 2011, privitor la cheltuielile de judecata efectuate în perioada 2005 – 2010, respectiv, cele din concluziile scrise ce privesc noi critici fata de cele din recurs, acestea fiind formulate dupa împlinirea termenului de motivare a recursului, nu pot face obiectul analizei în cadrul recursului, fata de prevederile art. 303 alin. 1 raportat la art. 301 si art. 306 alin. 1 C.p.c.

În consecinta, pentru considerentele de mai sus, conform art. 312 alin. 1 C.p.c. se va respinge, ca nefondat, recursul declarat de recurentul contestator D. M.

Întrucât recurentul contestator a beneficiat de ajutor public judiciar sub forma asistentei prin avocat, fata de prevederile art. 23 din OUG nr. 51/2008 raportat la art. 82 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 se va dispune ca onorariul de 400 lei, cuvenit avocatului M. M. sa fie achitat din fondurile Ministerului Justitiei.