Somaţie de plată comercială

Sentinţă civilă 3143 din 01.04.2010


Prin cererea de chemare în judecată formulată de creditoarea SC C SA Bacău, în contradictoriu cu debitorul SC E SRL, înregistrată pe rolul instanţei la data de 8.03.2010, s-a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea debitorului, pe calea ordonanţei de plată, la suma de 24449,26 RON, reprezentând contravaloare prestări servicii şi penalităţi de întârziere la plată.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că în între părţi s-au derulat raporturi comerciale, fiind încheiat contractul de prestări servicii nr.1 din 5.07.2008. Creditoarea a mai arătat faptul că a efectuat diverse servicii debitoarei în temeiul contractului menţionat, respectiv preluarea pentru păstrarea în custodie de produse agricole din recolta de orzoaică şi porumb 2008, ridicarea din siloz a cantităţilor de cereale reprezentând plata în natură a prestaţiilor efectuate în schimb valoric, garantat prin două file CEC(fila 10 dosar) in suma totală de 20000 RON.

Deşi s-au făcut debitoarei trei somaţii de plată (filele 13-14 dosar) aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată, reprezentând contravaloarea preţul contractului de prestări servicii în cuantum de 20459,63 RON. plus majorări de întârziere de 0,1% pe zi.

În drept, creditoarea şi-a întemeiat cererea pe prevederile O.U.G. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale.

În susţinerea cererii creditoarea a depus copie după contractul încheiat (filele 6-7 dosar), formular de calcul al prestaţiilor (filele 8-9 dosar), copie file CEC(fila 10 dosar),  confirmare creanţă din partea debitoarei(fila 11 dosar) şi  calcul penalităţi (fila 23 dosar).

Debitoarea legal citată nu s-a prezentat în instanţă, şi nici nu a depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma probelor administrate în cauză, instanţa reţine că acţiunea formulată de creditoare, pe calea ordonanţei de plată, este întemeiată în parte, pentru următoarele considerente:

În fapt, între SC C SA, în calitate de prestator de servicii şi SC E SRL, în calitate de beneficiar al prestaţiilor, s-au stabilit raporturi contractuale prin încheierea contractului comercial având ca obiect preluarea pentru depozitare, condiţionare, uscare şi păstrare cantităţi de grâu, orzoaică şi porumb la tarifele stabilite de comun acord prin contract..

La dosarul cauzei au fost depuse formulare de calcul al prestaţiilor de servicii pentru cerealele depuse în custodie (filele 8-9 dosar) precum şi o confirmare a creanţei de către debitoare, în cuantum de 20459,63 RON, acest fapt făcând dovada deplină a raporturilor stabilite între părţi, a asumării obligaţiei de plată de către debitoare şi a cuantumului debitului.

În conformitate cu dispoziţiile art. 969 C.Civ. care stipulează faptul că toate convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, instanţa constată faptul că pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată prin contract, prin acordul său de voinţă, aceea de plată a debitului recunoscut de el prin confirmarea debitului potrivit adresei nr.1141/5.08.2009 aflată la fila 11 dosar.

Având în vedere dreptul creditorului de a obţine îndeplinirea exactă a obligaţiei, în conformitate cu dispoziţiile articolului 1073 C.civ, instanţa consideră în parte temeinică acţiunea creditoarei cu privire la obligarea pârâtei la achitarea debitului, având în vedere faptul că pentru o parte din creanţa solicitată a i se achita are file CEC in suma de 20000 RON.

Instanţa constată că în dovedirea debitului solicitat de către creditoare au fost depuse în original două file CEC seria CRDZ 1 BA  nr. 0010962 şi seria CRDZ1BA nr. 0010647 şi copii după acestea.

În mod obişnuit cecul este considerat ca făcând parte din categoria titlurilor de credit alături de cambie şi biletul la ordin, el încorporând o obligaţie abstractă de a plăti necondiţionat la vedere o sumă de bani menţionată în titlu.

Potrivit dispoziţiilor art. 53 din legea nr.59/1934 , cecul are valoare de titlu executor pentru capital şi accesorii, creditoarea putând solicita judecătoriei printr-o cerere separată învestirea acestui instrument de plată cu formulă executorie.

Pentru aceste considerente instanţa va admite in parte cererea neputând da creditoarei un al doilea titlu executor pentru aceeaşi creanţă constatată deja printr-un titlu executor în sumă de  20000., ci numai pentru restul debitului necuprins în titlul executor în cuantum de  459,63 RON şi penalităţile de întârziere de 3983,63 potrivit contractului încheiat şi semnat de părţi la data de 5.07.2008 şi asumat de către debitoare prin confirmarea creanţei la fila 11 dosar.

Creditoarea a solicitat recuperarea debitului pe calea procedurii ordonanţei de plată.

Potrivit art. 2 din OUG 119/2007, prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale.

Din textul enunţat anterior, instanţa reţine că creanţa pretinsă de creditor trebuie că fie certă, lichidă şi exigibilă, să fie constatată printr-un înscris şi să nu fie contestată de debitor.

Potrivit art. 10 din OUG 119/2007, în cazul în care, ca urmare a verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse, a declaraţiilor părţilor, precum şi a celorlalte probe administrate, constată că cererea este parţial întemeiată, instanţa emite o ordonanţă de plată, în care se precizează suma şi termenul de plată.

Întrucât în speţă sunt îndeplinite cerinţele enumerate mai sus, instanţa urmează a admite în parte cererea şi, în temeiul art. 10 din OUG 119/2007, va emite o ordonanţă prin care va obliga debitoarea la  plată şi va stabili termenul de plată, potrivit alin 3 din acelaşi articol, care nu va fi mai mic de 10 zile şi nici nu va depăşi 30 de zile de la data comunicării ordonanţei de plată. .

Astfel, instanţa urmează a dispune obligarea debitoarei la plata sumei de 459,63 RON reprezentând contravaloare prestări servicii şi 3983,63 RON reprezentând penalităţi de întârziere asumate de către debitoare prin contract..

1