Evacuare – imobil restituit în natură reclamantului, lipsa intenţiei de a prelungi contractul de închiriere încheiat cu pârâţii

Sentinţă civilă 6778 din 15.04.2015


INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data  de 03.03.2015 pe rolul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti sub nr. 20697/299/2015, reclamantul V.C. a chemat in judecată pe pârâţii B.D. şi B.V., solicitând evacuarea imediată a acestora din imobilul situat în Bucureşti, …, sector 1 pentru lipsă titlu,  cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că este unicul proprietar al imobilului din Bucureşti, …, sector 1, care i-a fost retrocedat în temeiul Legii 10/2001, prin Dispoziţia Primarului general al Municipiului Bucureşti nr 17828/05.03.2014. S-a mai precizat că apartamentul nr. … a făcut obiectul unui contract de închiriere încheiat între Primăria Municipiului Bucureşti prin S.C. R., în calitate de locator, şi B.D., în calitate de locatar, pentru perioada 10.05.1999-10.05.2004, ce a fost prelungit în baza OUG nr 8/2004 pentru perioada 09.05.1999-09.05.2004, prelungit până la data de 21.05.2014. Reclamantul a mai susţinut că la data de 05.05.2014 şi 17.10.2014 a procedat la notificarea prin executor judecătoresc a pârâţilor cu privire la calitatea sa de proprietar precum şi asupra faptului că a încetat contractul de închiriere şi au obligaţia de a evacua imobilul.

În drept, reclamantul a invocat dispoziţiile art. 1040 şi urm C. proc. civ.

În susţinerea cererii, reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a depus la dosarul cauzei în copie certificată pentru conformitate cu originalul contract de închiriere C 224/16.10.1999 f. 10-11, înştiinţarea nr. 64/17.10.2014 f. 12, înştiinţarea nr. 33/05.05.2014 f. 14, Protocol nr. MS/10708/14121/15.05.2014 f.16, dispoziţie nr. 17828/05.03.2014 f. 17.

Pârâţii legal citaţi nu au depus întâmpinare şi nu s-au prezentat în faţa instanţei pentru a formula apărări.

Instanţa a încuviinţat şi a administrat pentru părţi proba cu înscrisuri depuse la dosarul cauzei.

Analizând  materialului probator, instanţa retine:

Prin dispoziţia nr 17828/05.03.2014 f. 17 a primarului general al Municipiului Bucureşti a fost restituit în natură, în proprietatea reclamantului, imobilul situat în Bucureşti, …, Sector 1 inclusiv apartamentul ce constituie obiectul contractului de închiriere 224/16.10.1999.

Prin contractul de închiriere f.10 Primăria Municipiului Bucureşti a închiriat pârâtului B.D. imobilul situat în Bucureşti, … Sector 1, pe perioada 09.05.1999-09.05. 2004, ce a fost prelungit  în baza OUG 44/2009 pe perioada 09.05.2004-21.05.2014.

Instanţa constată că prin Ordonanţa de urgenţă nr. 43/ 26.06.2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, s-a prelungit cu 5 ani Durata contractelor de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 309/2009, pentru care a operat tacita relocaţiune, în condiţiile prevăzute la art. 1.810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Cu toate acestea, instanţa constată că dispoziţiile citate nu sunt aplicabile în cauza de faţă, dat fiind că la data intrării în vigoare a OUG 43/2014, imobilul din str. … nu se mai afla în proprietatea statului pentru a se putea aprecia că a operat tacita relocaţiune ci fusese restituit în natura reclamantului prin dispoziţia Primarului General nr. 17828/05.03.2014

Instanţa reţine de asemenea că reclamantul a făcut cunoscută pârâţilor intenţia lui de a nu încheia contract de închiriere prin notificarea din 05.05.2014 f. 14 şi înştiinţarea din 17.10.2014 f. 12 precum şi prin prezenta acţiune şi cum încheierea unui contract de închiriere nu poate avea loc în lipsa voinţei proprietarului, in lumina principiului libertăţii contractuale, pârâţii nu mai exercită dreptul de folosinţa asupra imobilului în temeiul unui titlu, motiv pentru care instanţa va admite acţiunea si va dispune evacuarea pârâţilor B.D. şi B.V. din imobilul situat in Bucuresti, ….  Sector 1.

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamant V.C. - DOMICILIUL ALES  în …  în contradictoriu  cu pârâtul B.D., cu domiciliu în … şi cu  pârâta  B.V. cu domiciliu în ….

Dispune evacuarea pârâţilor din imobilul situat în Bucureşti, sector 1, …..

Obligă pârâţii la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 100 lei.

 Executorie.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.04.2015.