Succesiuni succesive

Sentinţă civilă 3063 din 06.08.2013


Instanta a retinut ca imobilul în litigiu este situat administrativ în mun. Turda, nr. x, jud. Cluj, şi este înscris în CF având destinaţia teren arator in suprafaţa de 478 mp, respectiv sub A1.1, cu nr. Cad. C1, având destinaţia casa familiala, proprietar tabular fiind PV cu titlu de drept lege, în condiţiile art. 35 din Legea nr. 18/1991 pentru teren si cu titlu de drept construcţie pentru casa, dobândit prin lege, cota actuala 1/1.

PV a decedat la data de 04.07.2003, având ultimul domiciliu în mun. Turda, jud. Cluj.

Potrivit prevederilor art. 91 din Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil „Moştenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a Codului civil sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii moştenirii”.

Ca atare, în ceea ce priveşte succesiunea după defunctul PV, se vor avea în vedere dispoziţiile Codului Civil de la 1864, respectiv art. 650 C.civ. potrivit cărora, succesiunea se deferă sau prin lege, sau după voinţa omului, prin testament, în speţă, fiind în prezenţa unei succesiuni legale.

Potrivit înscrisurilor depuse la dosar în probaţiune, succesiunea după aceasta nu a fost dezbătută pe cale notarială şi nu s-au înregistrat testamente  întocmite de acesta sau declaraţii privind opţiunea succesorală.

În speţă s-a reţinut că au calitatea de moştenitori legali ai defunctului PV descendenţii acestuia, respectiv reclamanta VS, pârâtul PV şi defunctul PV, în cote egale de 1/3 fiecare.

PV a decedat la data de 02.05.2013 având ultimul domiciliu în mun. Turda, jud. Cluj.

În ceea ce priveşte succesiunea după acesta, se vor avea în vedere prevederile Noului Cod civil, intrat în vigoare la data de 01.10.2011, respectiv art. 955 din Noul C.civ. potrivit căruia „Patrimoniul defunctului se transmite prin moştenire legală, în măsura în care cel care lasă moştenirea nu a dispus altfel prin testament”, în speţă, fiind în prezenţa unei succesiuni legale.

Potrivit  art.  963  C.civ. „(1) Moştenirea se cuvine, în ordinea şi după regulile stabilite în prezentul titlu, soţului supravieţuitor şi rudelor defunctului, şi anume descendenţilor, ascendenţilor şi colateralilor acestuia, după caz. (2) Descendenţii şi ascendenţii au vocaţie la moştenire indiferent de gradul de rudenie cu defunctul, iar colateralii numai până la gradul al patrulea inclusiv”.

În speţă s-a reţinut, raportat la cuprinsul actelor de stare civilă depuse la dosar, precum şi raportat la susţinerile părţilor, că are calitatea de unic moştenitor legal pârâtul PIC în calitate de descendent.

Ca urmare, instanţa a constatat că masa succesorală a defunctului PV, decedat la data de 4 Iulie 2003, în Turda, jud. Cluj, se compune din întreg dreptul de proprietate asupra imobilului situat din punct de vedere administrativ in Turda, jud. Cluj, înscris în CF  x Turda având destinaţia teren arator si sub A1.1, cu nr. Cad. C1, nr. top., având destinaţia casa familiala.

A constatat ca moştenitori acceptanţi ai defunctului sunt: PV, PV si VS, în cote de 1 /3-a parte, fiecare, in calitate de copii, acestora urmând a dispune predarea moştenirii in cote legale.

A dispus întabularea dreptului de proprietate astfel dobândit, cu titlu de moştenire.

Totodată, a constatat că masa succesorală a defunctului PV, decedat la data de 2 mai 2013, în Turda, jud. Cluj, se compune din cota de 1/3-a parte din imobilul situat din punct de vedere administrativ in Turda, jud. Cluj şi că unic moştenitor acceptant al defunctului este PIC în calitate de fiu, acestuia urmând a dispune predarea moştenirii.

S-a dispus întabularea dreptului de proprietate astfel dobândit, cu titlu de moştenire.

În temeiul art. 18 din OUG nr. 51/2008, a dispus obligarea pârâţilor la plata în favoarea Statului, a sumei de 829,72 lei fiecare, reprezentând sume acordate reclamantei cu titlu de ajutor public judiciar.

Domenii speta