Anulare hotărâre aga pentru neregularitatea convocării. Comunicarea convocatorului fără respectarea prevederilor actului constitutiv al societăţii. Nulitatea hotărârii adoptate in cadrul unei şedinţe nelegal convocate

Sentinţă civilă 232/CA din 23.02.2015


Anulare hotărâre AGA pentru neregularitatea convocării. Comunicarea convocatorului fără respectarea prevederilor actului constitutiv al societăţii. Nulitatea hotărârii adoptate in cadrul unei şedinţe nelegal convocate

Prin sentinţa civilă nr. 232/CA  din 23.02.2015, pronunţată de Tribunalul Braşov în  dosar nr. 6178/62/2014 a fost admisă în parte cererea de chemare în judecată formulată şi completată de reclamanta PN în contradictoriu cu pârâta SC VB SRL, şi, în consecinţă s-a constatat nulitatea absolută a Hotărârii AGA nr. 1/16.09.2014 a SC VB SRL, s-a dispus radierea din registrul comerţului a menţiunilor înscrise ca urmare a cererii nr. 50048/19.09.2014, în baza Hotărârii nr. 1/16.09.2014, s-a respins capătul de cerere privind constatarea nulităţii absolute a convocării AGA, a fost obligată pârâta să achite reclamantei suma de 2.100 lei cu titlu de cheltuieli parţiale de judecată, hotărârea, după rămânerea definitivă, urmând să se comunice la ORC de pe lângă Tribunalul Braşov pentru efectuarea cuvenitelor operaţiuni.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că prin cererea înregistrată la această instanţă, reclamanta PN a chemat in judecată pe pârâta SC VB SRL, solicitând constatarea nulităţii absolute a convocării AGA pentru datele de 02.09.14 şi 16.09.2014, constatarea nulităţii absolute a Hotărârii AGA nr. 1/16.09.2014, radierea menţiunilor înscrise in RC sub nr. 50048/19.09.2014 in baza Hotărârii AGA nr. 1/16.09.2014 şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a  reţinut  următoarele:

La data de 02.09.2014 a avut loc o adunare generală a acţionarilor pârâtei în care urma să se discute: atragerea răspunderii administratorului PN, aprobarea revocării din funcţie a acesteia şi schimbarea obiectului principal al activităţii.

Deoarece la acea dată, de 02.09.2014 nu a existat cvorumul necesar, la data de 16.09.2014 s-a ţinut a doua AGA în cadrul căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 1 prin care s-a decis luarea măsurilor legale ce se impun pentru repararea prejudiciilor cauzate societăţii, inclusiv prin promovarea unei acţiuni de excludere din societatea a reclamantei, revocarea reclamantei din funcţia de administrator şi schimbarea obiectului de activitate.

Reclamanta din prezenta cauză a fost, până la data adoptării hotărârii menţionate, administrator al societăţii, alături de FPA. De asemenea, aceasta are şi calitatea de acţionar al societăţii, cu o participare 50% din capitalul social. Societatea pârâtă mai are doi asociaţi, FPA şi G.C, fiecare deţinând câte 25% din nr. de părţi sociale.

Pentru prima şedinţă, din data de 02.09.2014, reclamanta a fost convocată prin scrisoare recomandată, cf. recipisei de la fila 19. Reclamanta a susţinut că prin acea scrisoare recomandată nu i-a fost comunicat convocatorul, ci o notificare. Instanţa reţine că, într-adevăr, nu rezultă, fără nici un dubiu, că prin scrisoarea recomandată pentru care există recipisa de la fila 19 s-a comunicat convocatorul, comunicarea nefăcându-se prin scrisoare recomandată cu conţinut declarat, pentru a nu exista nicio suspiciune cu privire la actul comunicat de pârâtă, mai ales având in vedere neînţelegerile dintre părţi.

Şi dacă s-ar admite că pentru şedinţa din 02.09.2014 reclamantei i s-a comunicat acel convocator de la fila 18, pentru cea de a doua şedinţă reclamanta nu a mai fost convocată în mod legal şi statutar. Chiar dacă in convocator se menţionează că, „în situaţia in care la data menţionată nu se întrunesc condiţiile legale pentru deliberare, se va ţine o a doua convocare, la data de 16.09.2014, orele 15:30, la sediul societăţii din str. nr.”, această menţiune nu suplineşte obligaţia unei noi convocări făcute cf. art. 16.3 din Actul constitutiv, respectiv „prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia”.

În aceste condiţii, nefiind convocată in mod legal adunarea din 02.09.2014 şi cea din 16.09.2014, hotărârea adoptată este lovită de nulitate, urmând a se constata nulitatea ei. De asemenea, se va dispune radierea din RC a menţiunilor făcute in temeiul aceste hotărâri.

Deşi reclamanta a solicitat să se constate nulitatea convocării AGA, instanţa reţine că Leg. 31/1990 nu prevede o sancţiune expresă a convocării iar neregularitatea convocării poate fi invocată ca motiv de nulitate a hotărârii adoptate in cadrul unei şedinţe nelegal convocate. Din acest motiv, capătul de cerere privind constatarea nulităţii convocării nu va fi admis.

Pârâta a invocat, prin întâmpinare, excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare in judecată, prin prisma faptului că reclamanta, in calitatea sa de fost administrator, nu poate contesta hotărârea de revocare. Instanţa însă reţine că reclamanta contestă Hotărârea nr. 1 în calitatea sa de asociat, şi nu de fost administrator, aşa încât nu se poate aprecia că cererea sa de chemare in judecată ar fi inadmisibilă.

Raportat considerentelor expuse, va fi admisă in parte cererea reclamantei, in sensul celor urmează.

În temeiul art. 451 alin. 2 raportat la art. 453 Cod Procedură Civilă, va fi obligată pârâta să achite reclamantei cheltuieli parţiale de judecată, constând in taxa de timbru şi onorariu de avocat, aceasta din urmă într-un cuantum raportat la complexitatea relativ redusă a cauzei, activitatea desfăşurată de avocat, nr. de termene (un singur termen de judecată) şi probatoriul simplu administrat, constând doar in înscrisuri.