Apel. Invocarea nelegalei citări.

Hotărâre 921/2015 din 03.07.2015


Apel. Invocarea nelegalei citări.

Dosar nr. ../318/2014* 

Cod operator 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

Decizia civilă nr.921

Şedinţa publică din 03 iulie 2015

Completul compus din:

Președinte: …

Judecător : …

Grefier:  ….

Pe rol judecarea apelului civil declarat de apelanții P.M, S.D.V. împotriva sentinței civile nr. 1002/10.02.2015 pronunțate de Judecătoria Tg – Jiu în dosar nr. ../318/2014* în contradictoriu cu intimata reclamantă SC Edilitara Public SA.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns apelanta P.M. și consilier juridic S.A.L. pentru intimata reclamantă, lipsă fiind apelantul S.D.V.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al  cauzei de către grefierul de ședință după care constatându-se cauza în stare de judecată s-a acordat cuvântul.

Apelanta P.M., a solicitat admiterea apelului susținând că a convenit cu directorul societății reclamante să achite debitul în rate și că a început să achite din acest debit.

Consilier juridic S.A.L. a solicitat respingerea apelului învederând instanței că apelanții nu au achitat din debit, că nu există o convenție scrisă între părți privitor la eșalonarea plăților .

TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de față ;

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.-Jiu sub nr…/318/2014, reclamanta SC Edilitara Public SA, în contradictoriu cu pârâţii P.M. şi S.D.V., a solicitat instanţei ca  prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea pârâţilor la plata sumei de 1300 lei, reprezentând chiria aferentă  perioadei august 2012 – septembrie 2014 şi penalităţi de 493,60 lei, rezilierea contractului de închiriere nr.2159/03.12.1979 şi evacuarea pârâţilor din spaţiul deţinut cu chirie  precum şi predarea  acestuia, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că între fosta  DSC (IJCCL) în prezent SC Edilitara public SA şi numita P.M. s-a încheiat contractul de închiriere nr.2159/03.12.1979, prelungit de drept prin acte normative succesive in vigoare existente de la acea data pana în prezent, în fişa locativă figurând pârâta P.M., ca titular al contractului şi  S.D.V. - fiu, iar  pe perioada august 2012 – septembrie 2014, aceasta nu a achitat chiria aferentă spaţiului închiriat, însumând  un debit de 1300 lei la care s-au calculat penalităţi de întârziere în cuantum de 493,60 lei.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 24 şi 25 din Legea 114/1996, art. 969, 999, 1452, 1453 Codul civil din 1865, art. 1270, 1357, 1777,1780,1796,1810,1817,1830,1831, 1832 Cod civil şi art. 451-453 C.pr.civ.

Pârâţii nu au formulat întâmpinare în cauză şi nu s-au prezentat la judecata cauzei de faţă.

Prin sentința civilă nr. 1002/10.02.2015 pronunțate de Judecătoria Tg-Jiu în dosar nr. ../318/2014* a fost admisă cererea formulată de reclamanta SC Edilitara Public SA Tg-Jiu împotriva pârâţilor P.M. şi S.D.V..

A fost obligată pârâta P.M. la plata sumei de 1300 lei chirie restantă aferentă perioadei august 2012-septembrie 2014 şi la 493,60 lei penalităţi aferente debitului principal,  către reclamantă.

S-a dispus  rezilierea contractului de închiriere nr. 2159/03.12.1979.

S-a dispus evacuarea pârâţilor din spaţiul deţinut cu chirie potrivit contractului nr. 2159/1979 şi obligă pârâţii să predea spaţiul locativ respectiv reclamantei.

Au fost obligați pârâţii în solidar la 20 lei cheltuieli de judecată reclamantei.

Pentru a pronunța sentința, instanţa de fond  reţine următoarele:

În fapt, între fosta Direcţia de Serviciu Comunale Tg-Jiu (IJCCL) şi numita P.M.s-a încheiat contractul de închiriere nr. 2159/03.12.1979 pentru imobilul spaţiu de locuit situat în Tg.-Jiu, str. Al. P…, bl.S1, sc.1, et.1, ap.39, jud. Gorj, în schimbul unei chirii lunare în, datorată începând cu data de 15.11.1997 şi plătibilă în numerar până pe data de 10 ale lunii în curs.

Totodată, prin art.5 din contract s-a stabilit că neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia când suma a devenit exigibilă, executarea silită urmând a se face numai în baza unei hotărâri judecătoreşti prin care chiriaşul să fie obligat la plata chiriei restante şi a penalităţilor.

Instanţa a reținut că reclamantul a ataşat la dosar fişa privind chiria restantă şi penalităţile de întârziere, iar pârâţii nu au contestat pretenţiile solicitate şi nu au făcut dovada achitării debitului restant, aşa încât, în baza art. 969 Cod civil în vigoare la data încheierii contractului şi care prevede forţa obligatorie a convenţiilor legal încheiate între părţile contractante, urmează a admite cererea ulterior precizată sub acest aspect şi a obliga pârâta titulară a contractului de închiriere, P. M. , să plătească reclamantei suma de 1300 lei chirie restantă aferentă perioadei august 2012 - septembrie 2014 şi la 493,60 lei penalităţi aferente debitului principal,  către reclamantă.

Totodată, a reținut instanţa că, potrivit art.13 din contract, în cazul în care chiriaşul nu respectă  prevederile prezentului contract, proprietarul  poate cere rezilierea contractului  şi evacuarea chiriaşului în condiţiile legii, impunându-se aşadar admiterea cererii şi sub aspectul evacuării pârâţilor din imobil.

În temeiul art.453 Cod pr. civ., a admis şi cererea reclamantei de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor  de judecată şi va obliga pârâţii în solidar la  20 lei cheltuieli de judecată.

Împotriva sentinței au formulat apel pârâții P.M. și S.D.V., învederând că pentru termenul din 10.02.2015 nu a primit ciațiile, iar înainte de acest termen a convenit cu domnul director de la Edilitara Tg –Jiu și cu oficiul juridic să achite debitul în rate eșalonate pe o perioada de un an.

Intimata reclamantă a formulat întâmpinare solicitând respingerea apelului.

A învederat că la termenul de judecată din 10.02.2015 procedura de citare a fost legal îndeplinită, iar în ceea ce privește susținerea apelanților că a intervenit o convenție privind plata debitului această susținere este nefondată, apelanții pârâții nu s-au prezentat la sediul societății în vederea achitării debitului.

Tribunalul analizând actele și lucrările dosarului reține sentința instanței de fond ca fiind temeinică și legală și în raport de disp. art.480 Cod procedură civilă, va respinge apelul ca nefondat.

Privitor la primul motiv de apel respectiv soluționarea cauzei fără ca pârâții să fi fost legal citați tribunalul verificând procesul verbal de înmânare a citațiilor constată că procedura de citare pentru termenul din 10.02.2015 a fost legal îndeplinită în conformitate cu dispozițiile art. 163 alin 3 și 6 Cod procedură civilă, actele procedurale fiind depuse în cutia poștală a imobilului, destinatari nefiind găsiți la domiciliu.

În ceea ce privește susținerea apelanților că între părți a intervenit o convenție referitoare la plata debitului această susținere nu a fost dovedită , astfel că soluția instanței de fond este temeinică și legală .

Pentru aceste motive tribunalul va respinge apelul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge apelul declarat de apelanții P.M., S.D.V., domiciliaţi în Tg.-Jiu, str…, bl.4 (22), sc.1, et.1, ap.39, jud. Gorj,  împotriva sentinței civile nr. 1002/10.02.2015 pronunțate de Judecătoria Tg – Jiu în dosar nr…/318/2014* în contradictoriu cu intimata reclamantă SC Edilitara Public SA, cu sediul în Tg.-Jiu str. Victoriei, nr. 45, bl.45, jud. Gorj, ca nefondat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din 03.07.2015, la Tribunalul Gorj.

Preşedinte, Judecător,

 Grefier,

Red. ./teh. O.V

Jud fond A.J.

06 Iulie 2015/5 ex.