Pensie de întreţinere;Venituri ce se iau în calcul

Decizie 924 din 03.09.2015


Pensie de întreţinere;

Venituri ce se iau în calcul

Dosar nr…./318/2015

Cod operator 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA I CIVILĂ

Decizia civilă nr. 924

Şedinţa publică din 03 iulie 2015

Completul compus din:

Preşedinte …

Judecător ….

Grefier ….

Pe rol fiind judecarea apelului declarat de apelantul pârât A.S. împotriva sentinţei civile nr.2554/15.04.2015 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosar nr…./318/2015, în contradictoriu cu  intimata reclamantă P.L. şi autoritatea tutelară Consiliul Local Bumbeşti Jiu.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimata reclamantă, lipsă fiind restul părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al  cauzei de către grefierul de şedinţă, după care constatând apelul în stare de judecată , s-a acordat cuvântul.

Intimata reclamantă P.I. a solicitat respingerea apelului.

TRIBUNALUL

Asupra apelului de faţă ;

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu  sub nr. ../318/2015  la 22.01.2015 reclamanta P.L. în contradictoriu cu  pârâtul A.S. şi  autoritatea tutelară Consiliul Local Bumbeşti Jiu  a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa  să se dispună  obligarea pârâtului  la plata pensiei de întreţinere majorată în favoarea  minorului A.A.I., născut la 07.01.2000.

În motivare ,  reclamanta a arătat în baza sentinţei civile nr. 5326/2014  a Judecătoriei Tg-Jiu  pârâtul a fost obligat  la o pensie de întreţinere lunară  în sumă de 165 lei lunar , iar aceasta este insuficientă pentru  întreţinerea minorului  în raport de venitul realizat de pârât.

A precizat  că minorul este  elev iar nevoile  acestuia  sunt mai mari şi a solicitat calcularea pensiei de întreţinere raportat la venitul minim pe economie.

 A arătat că pârâtul nu mai are alţi minori în întreţinere .

În drept  a invocat disp. art. 513, 398, 402 C. civ.

În dovedire  reclamanta a depus la dosar ,în copie,  cartea sa  de identitate ,  sentinţa civilă nr. 5326/18.09.2014,  certificatul de naştere şi cartea de identitate privind minorul A.A.I.

 Pârâtul reclamant reconvențional A.S. a formulat întâmpinare prin care  a solicitat respingerea acțiunii , având în vedere că pensia trebuie calculată în raport de venitul său realizat în calitate de  salariat la SC L. G. A. SRL, salariul net lunar fiind  de 385 lei  conform adeverinţei nr. 47/10.02.015 .

 Sub aspect reconvenţional a solicitat  reducerea pensiei de întreţinere  la care a fost obligat prin sentinţa civilă nr. 5326/18.09.2014 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu , cu cheltuieli de judecată, arătând că pensia de întreţinere trebuie calculată în raport de venitul net realizat de pârât în prezent , respectiv acela de 385 lei.

În drept a invocat disp. art. 209 şi 453 C.p.c.

În dovedire a depus la dosar adeverinţa  nr. 47/10.02.2015 emisă de SC L. G. A. SRL, cartea de identitate a pârâtului.

Prin sentința civilă nr. nr. 2554/15.04.2015 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosar nr. …/318/2015 a fost respinsă  acţiunea principală  formulată de reclamanta P.L.  în contradictoriu cu  pârâtul A.S. şi  autoritatea tutelară Consiliul Local Bumbeşti Jiu.

A fost respinsă cererea reconvenţională formulată de pârâtul reclamant reconvenţional A.S.

Pentru a pronunța sentința  instanţa de fond a reținut  că la data de 18.09.2014 , pârâtul a fost obligat  la plata pensiei de întreţinere  de 165 lei lunar în favoarea minorului A.A.I., prin raportare la venitul minim pe economie .

 Cererea  de faţă vizează  veniturile realizate  de pârât  la data investirii  instanţei.

Conform adeverinţei depuse de pârât venitul net  lunar certificat  de societatea  emitentă presupune o pensie mai mică  decât cea stabilită  anterior, motiv pentru care  acţiunea principală se va respinge.

 Referitor la cererea reconvenţională, instanţa a reținut  că pârâtul-reclamant depune  dovada obţinerii  unor venituri  lunare mult reduse faţă de venitul minim net  pe economie (975 lei brut şi 724 lei  net, conform  datelor statistice) dar nu arată motivele  acelui cuantum  sub cel garantat  de stat şi obligatoriu pentru angajator .

 Se poate prezuma că este salariu pentru o normă redusă dar şi în această situaţie se dovedeşte  că pârâtul nu a fost suficient  de interesat să presteze o activitate  sau şi alte activităţi care să-i  asigure venituri  pentru îndeplinirea  obligaţiei sale legale , motive pentru care  cererea de reducere pensie va fi respinsă ca fiind neîntemeiată.

Împotriva sentinţei a formulat apel pârâtul A.S., criticând sentinţa pentru  netemeinicie şi nelegalitate , susţinând în esenţă că în mod greşit i s-a stabilit pensia de întreţinere în raport de venitul minim pe economie, în condiţiile în care este încadrat în muncă , având încheiat contract de muncă pentru 4 ore cu salariu tarifar lunar de 487 lei şi un salariu net de 385 lei.

A solicitat ca pensia să fie stabilită în raport de acest venit, motiv pentru care a solicitat admiterea apelului, schimbarea sentinței în sensul respingerii acţiunii principale şi admiterii cererii reconvenţionale.

Tribunalul a parcurs procedura prevăzută de art. 471 C.pr.civ., intimata reclamantă a formulat întâmpinare , solicitând respingerea apelului.

Analizând actele şi lucrările dosarului , prin prisma criticilor formulate tribunalul reține apelul ca fiind nefondat, pentru următoarele considerente:

Prin acţiunea principală reclamanta a solicitat majorarea pensiei de întreţinere stabilită în favoarea A.A.I. prin raportare la venitul minim pe economie.

Prin cererea reconvenţională pârâtul a solicitat reducerea pensiei de întreţinere, motivat de faptul că are un venit net lunar de 385 lei ce se situează sub media reglementată de lege pentru venitul minim pe economie.

Raportat la actele dosarului reţine tribunalul că pârâtul este încadrat în muncă, având încheiat contract de muncă doar pentru 4 ore,  salariul obţinut fiind raportat la numărul de ore lucrate.

Această împrejurare nu este de natură a conduce la concluzia că pensia de întreţinere pe care pârâtul o datorează minorului trebuie să se determine în funcție de venitul obţinut de la societatea la care este angajat , întrucât pârâtul este apt de muncă şi pentru restul timpului când nu desfăşoară activitate la respectiva societate poate desfăşura alte activităţi producătoare de venit.

Argumentele apelantului pârât în sensul că oferta locurilor de muncă este redusă , motiv pentru care nu are alte alternative de angajare nu pot fi primite, acesta în raport de dispoziţiile art.499 C.civ.  fiind ţinut să contribuie la cheltuielile de creştere şi educare ale minorului, practica judiciară fiind constantă în sensul ca pensia să se determine prin raportare la venitul minim pe economie în situaţia în care debitorul obligaţiei nu este încadrat în muncă sau,aşa cum este cazul în prezenta cauză , debitorul obligaţiei este încadrat în muncă dar desfăşoară activitate doar pentru un număr mai mic de ore , apreciindu-se că aceşti debitori desfăşoară activitate producătoare de venit .

În raport de dispoziţiile art. 480 C.pr.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de apelantul pârât A.S., cu domiciliul procesual ales la Cabinete Asociate M.VR. şi C.R.R., cu sediul în Slatina , str… … , jud. Olt  împotriva sentinţei civile nr. 2554/15.04.2015 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu în dosar  nr…./318/2015, în contradictoriu cu  intimata reclamantă P.L., domiciliată în Bumbeşti-Jiu , str.. , bl. 11, sc. 1, ap. 20 , jud. Gorj  şi autoritatea tutelară Consiliul Local Bumbeşti Jiu.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din 03 Iulie 2015 la Tribunalul Gorj.

Preşedinte, Judecător,

Grefier,

 

Red. GD/tehn SL

j.f.D.P.

ex. 5/ 09 iulie 2015