Hotărâre care să ţină loc de act autentic

Sentinţă civilă 554 din 17.03.2014


Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 179/227 din 22 ianuarie  2014, reclamantul VVG a chemat în judecată pârâta UM, pentru pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic al vânzării-cumpărării sub condiţie rezolutorie cu validare acord de mediere ce a avut loc la data de 20.12.2013, prin înscrisul sub semnătură privată încheiat între reclamant, în calitate de cumpărător pe de o parte şi pârâtul, pe de altă parte, .

Mai solicită reclamantul să se constate că între el şi pârâtă, referitor la acest litigiu, a intervenit Acordul de mediere nr. 2/20.01.2014, încheiat la Birou de mediator FIR din mun. Fălticeni, jud. Suceava.

În fapt, arată că la data de 20.12.2013, printr-un act sub semnătură privată, intitulat „antecontract de vânzare-cumpărare”, a cumpărat de la pârâtă suprafaţa de 1782 mp teren arabil situat în intravilanul oraşului Dolhasca, jud. Suceava, la locul numit „Grădină”, între vecinii: drum sătesc, MS, PG şi moştenitorii VP.

Susţine reclamantul că această suprafaţă de teren este proprietatea pârâtei, fiind înscrisă în titlul de proprietate nr.4450/2006 emis pe numele autoarei acesteia BC şi că preţul stabilit în sumă de 3000 lei a fost achitat în totalitate la data încheierii înscrisului sub semnătură privată.

Având în vedere că după defuncta înscrisă în titlul de proprietate sus-menţionat  nu s-a dezbătut succesiunea, prin eliberarea unui certificat de moştenitor, solicită a se constata intervenită vânzarea-cumpărarea sub condiţie rezolutorie.

Pentru că nu a reuşit perfectarea convenţiei în formă autentică, reclamantul s-a prezentat împreună cu pârâta la Birou de mediator FIR, în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, când în urma procedurii de mediere s-a încheiat Acordul de mediere nr. 2/20.01.2014.

 În drept, a invocat dispoziţiile art. 1669 şi următoarele din Codul civil.

În dovedire, a anexat înscrisuri.

Potrivit dispoziţiilor art. 201 Cod procedură civilă, cererea de chemare în judecată a fost comunicată pârâtei pentru a formula întâmpinare prin care să precizeze poziţia faţă de această cerere, obligaţie pe care acesta a îndeplinit-o, iar prin întâmpinarea depusă la data de a arătat că este de acord cu acţiunea formulată de reclamant. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: 

Potrivit înscrisului sub semnătură privată intitulat „antecontract de vânzare-cumpărare” încheiat la data de 20.12.2013 (fila 10), între părţi a intervenit o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare prin care pârâta UM, în calitate de promitent-vânzător, s-a obligat să vândă reclamantului VVG, în calitate de promitent-cumpărător, suprafaţa de 1782 mp teren arabil situat în intravilanul oraşului Dolhasca, jud. Suceava, la locul numit „Grădină”, între vecinii: drum sătesc, MS, PG şi moştenitorii VP, cu preţul de 3000 lei, achitat la data încheierii înscrisului sub semnătură privată.

Validarea unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare a unui bun individual determinat şi transformarea acesteia în act juridic perfect de înstrăinare este condiţionată de existenţa bunului sub titlu de proprietar în patrimoniul vânzătorului-promitent.

În speţă, s-a făcut dovada dreptului de proprietate pentru imobilele înstrăinate, conform titlului de proprietate sus-menţionat emis pe numele autoarei pârâtei în prezent decedată, pârâta unul dintre moştenitorii legali ( a se vedea f. 16 dosar)..

Având în vedere cele reţinute, dar şi poziţia procesuală a pârâtei, instanţa în temeiul dispoziţiilor art. 1669 Cod civil, va admite acţiunea formulată de reclamant şi va constata vânzarea-cumpărarea încheiată între părţi, prezenta hotărâre urmând a ţine loc de act autentic de vânzare-cumpărare sub condiţie rezolutorie.