Sentinta civila

Hotărâre 4269/2014 din 12.06.2014


Dosar nr. …../1748/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CORNETU

Sentinta civila nr. ……..

Şedinţa publică de la ………

Completul compus din:

PREŞEDINTE ……..

GREFIER ……………

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant ……………..şi pe pârâta ……………….., având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică în cadrul listei cauzelor care se amână fără discuţii, a răspuns reclamanta prin aparator ales precum si pârâta personal si asistata  de avocat.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,  după care,

La interpelarea instantei de judecata,  reclamanta prin aparator precizeaza faptul ca nu mai solicita adresa catre pompieri si politie deoarece acestia au venit dupa stingerea incendiului.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat, excepţii de invocat  ori probe de administrat instanţa acordă cuvântul reclamantei prin aparator pe fondul cauzei.

Având cuvântul pe fondul cauzei, reclamanta prin aparator precizeaza faptul ca parata recolta la  momentul producerii incendiului asa cum reiese din declaratiile martoriilor inclusiv din  declaratia administratorului paratei  care declara faptul ca a primit un telefon de la un angajat de-al dansului un mecanizator care era pe camp cand s-a produs incendiul si ulterior la o ora a trimis cisterna si tractoare cu plug, toate aceste aspecte coroborate cu faptul ca nu au respectat normele PSI pentru ca nu au avut tichet de stingerea incendiului asa cum prevede legea.Reclamanta prin aparator solicita instantei admiterea plangerii astfel cum a fost formulata.Cu cheltuieli de judecata reprezentand taxa de timbru.Reclamanta prin aparator mai precizeaza faptul ca societatea ………………. a avut asigurare dar nu a avut asigurare pentru incendiu dovada regasindu-se la dosar.In continuare reclamanta prin aparator solicita instantei rectificarea incheierii din data de ………...

 La solicitarea reclamantei prin aparator instanta dispune rectificarea incheierii din data de ……….. in sensul ca solicitarea verbala de emiterea unei adrese catre pompieri si politie a fost formulata de catre reclamanta prin aparator si nu de catre parata cum gresit s-a consemnat.

Având cuvântul pe fondul cauzei, parata prin aparator solicita instantei respingerea actiunii formulata de reclamanta ca neintemeiata.Parata prin aparator arata faptul ca incendiul a fost provocat de cauze naturale respectiv radiatia solara.In continuare parata prin aparator solicita instantei sa constate ca  motivarile reclamantei nu se coroboreaza cu constatarile efectuate de echipajul de pompieri care au intervenit dupa stingerea incendiului mentionand in procesul verbal de interventie faptul ca imprejurarea care a determinat incendiul a fost caldura solara. Parata prin aparator mai arata faptul ca in speta de fata nu s-a produs dovada ca organele de conducere ale  societatii ……….., conduceau combina de treierat  sau fumau si aruncau tigarile aprinse in lanul de grau, incalcand normele PSI sau ca in mod intetionat au incendiat lanul de grau.De asemenea parata prin aparator solicita instantei respingerea prejudiciului pretins de reclamanta deoarece aceasta nu a dovedit existenta lui si nici caracterul cert al acesteia. Cu cheltuieli de judecata reprezentand onorariul de  apărător.

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat  ori probe de administrat,  instanta constată cauza în stare de judecată şi in temeiul art.394 Noul Cod.pro.civ., declara inchise dezbaterile si reţine cauza  spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de ………….. pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta …………….., în contradictoriu cu pârâta ……………., a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de …….. lei, reprezentând repararea prejudiciului pe care l-a provocat prin neglijenţa sa.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că în data de ……….., în jurul orei 13.00 s-a produs un incendiu în ………….., în parcela unde pârâta recolta grâu. Datorită faptului că vântul bătea dinspre direcţia de unde recoltau utilajele pârâtei, focul s-a deplasat cu rapiditate spre cultura de grâu a reclamantei.

Reclamanta a mai menţionat că, deşi pârâta recolta în zona producerii incendiului, nu a luat nici un fel de măsuri pentru stăvilirea acestuia. Incendiul a pornit şi s-a răspândit din parcela pe care pârâta o exploata la acel moment. De asemenea, pârâta nu a respectat normele PSI în momentul recoltării.

În procesul-verbal de intervenţie s-a consemnat la “condiţii care au favorizat dezvoltarea şi propagarea incendiului” : neobservarea la timp a incendiului.

Cererea nu a fost motivată în drept.

În dovedire, s-a solicitat proba cu înscrisuri, interogatorii şi martori.

Cererea a fost legal timbrată.

La data de ………. reclamanta a depus la dosar o cerere prin care a realizat modalitatea de calcul a prejudiciului, a precizat numele şi adresa martorilor propuşi, a indicat temeiul de drept al acţiunii : art. 1349,1357,1361,1376 C.civ. şi a depus un set de înscrisuri.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Bucureşti, excepţia netimbrării şi a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, întrucât nu sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale. Aceasta a mai precizat că incendiul s-a produs din cauze naturale, respectiv radiaţii solare.

În drept au fost invocate art. 1349, 219, 1351,1358,1357,1376 C.civ.

În dovedire, pârâta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, interogatoriul reclamantei şi martori.

La termenul din …………, reclamanta a depus la dosar răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea excepţiei netimbrării, deoarece prejudiciul este de ………, iar acţiunea a fost timbrată la valoare. De asemenea, aceasta a reiterat cele enunţate în cererea introductivă.

La termenul din data de ………… Tribunalul Bucureşti a invocat excepţia necompetenţei materiale, a admis-o şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Cornetu.

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ……….., sub numărul …………..

La termenul din ………… instanţa a luat act că reclamanta a achitat taxa de timbru în cuantumul solicitat, întrucât aceasta a precizat că valoarea prejudiciului solicitat este de ………. lei. La acelaşi termen, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri şi proba testimonială cu doi martori pentru ambele părţi.

La data de ………. instanţa a administrat proba testimonială, declaraţiile martorilor fiind ataşate la dosar.

 Reclamanta a depus pe ………… o cerere prin care a precizat temeiul de drept al acţiunii, respectiv art. 1349,1357,1361 şi Ordinul nr. ………… cu anexa ….

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în data de ……, în jurul orei 13.00 s-a produs un incendiu în …….., în parcela unde pârâta recolta grâu şi, datorită vântul, focul s-a extins şi în cultura de grâu a reclamantei.

Din declaraţiile martorilor  ………(filele) reiese faptul că la scurt timp după izbucnirea incendiului, societatea pârâtă a trimis un tractor cu plug şi o cisternă cu apă pentru a împiedica răspândirea acestuia. În acelaşi timp, la faţa locului au sosit alte 6-7 tractoare cu plug aparţinând fermierilor din zonă care, împreună cu utilajele pârâtei au reuşit să împiedice extinderea flăcărilor, la sosirea reprezentanţilor ISU focul fiind stins aproape în totalitate. 

În drept, pentru angajarea răspunderii civile delictuale este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui prejudiciu, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul.

Faptele ilicite sunt conduite ale omului prin care se încalcă normele imperative ale dreptului, săvârşite fără intenţia de a produce efecte juridice împotriva autorului lor, efecte care însă se produc în puterea legii. În alţi termeni, prin faptă ilicită înţelegem acţiunea sau inacţiunea contrară legii care are ca rezultat încălcarea drepturilor subiective sau intereselor legitime ale unei persoane.

Necesitatea existenţei unei fapte ilicite ca element sau condiţie distinctă a răspunderii civile în toate acele cazuri când un prejudiciu este cauzat printr-o conduită umană este prevăzută expres în art. 1357 alin. (1) C.civ. care dispune cu valoare de principiu că cel care cauzează altuia un prejudiciu „printr-o faptă ilicită” este obligat să-l repare.

Instanţa constată că în cauza de faţă pârâta nu a săvârşit o faptă ilicită. Astfel, din procesul-verbal de intervenţie nr. ……… întocmit de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă reiese faptul că sursa probabilă de aprindere a fost radiaţia solară, iar mijlocul care putea produce aprinderea – căldura solară reflectată.

Instanţa nu va reţine susţinerile reclamantei în sensul că incendiul a izbucnit de pe parcela de unde pârâta treiera grâu, întrucât conform declaraţiei martorului ……… (fila 13) în locul unde s-a produs incendiul se afla o cultură de grâu şi nu se începuse treierarea acestuia. De asemenea, pârâta treiera grâu cu două combine pe o tarla vecină, la o distanţă de aproximativ 2,5 km de flăcări, într-o zonă înspre …………, izolată de locul incendiului de o gârlă. 

Mai mult, pârâta şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege în sarcina sa în cazul apariţiei unui incendiu. Conform art. 6 alin. 2 din Legea 307/2006 “Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.” Art. 7 alin. 2 din acelaşi act normativ prevede că “În cazul incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe, persoanele aflate în apropiere au obligaţia să intervină imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi stingerea acestora”, iar art. 10 alin. 1 din Legea nr. 307/2006 prevede că “pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora […] persoanele juridice, asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară individual activităţi economice au obligaţia să colaboreze între ele, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau pe bază contractuală”.

Astfel, reprezentanţii ISU au fost anunţaţi imediat de izbucnirea incendiului, iar pârâta şi ceilalţi fermieri din zonă au colaborat pentru a diminua prejudiciul cauzat de flăcări.

Afirmaţia reclamantei în sensul că pârâta nu a respectat normele PSI enunţate în Ordinul nr. 121/10.07.2000 nu poate fi reţinută, întrucât reclamanta nu a indicat care norme nu au fost respectate.

Potrivit art. 1351 C.Civ. “(1) Dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit.

(2) Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.”

În cauza de faţă, având în vedere situaţia de fapt reţinută mai sus, instanţa consideră că este incident un caz de forţă majoră, întrucât incendiul este un eveniment extern, imprevizibil şi care nu putea fi prevăzut şi evitat, extinderea acestuia pe suprafaţa de cultură a reclamantei datorându-se vântului.

În concluzie, pentru că nu sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, instanţa urmează a respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, reţinând culpa procesuală a reclamantei, în temeiul art. 453 Cpc, instanţa o va obliga să plătească pârâtei suma de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu apărător.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată privind pe reclamant …………. şi pe pârâta …………………….

Obligă reclamantul la plata către pârât a sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – onorariu apărător.

Cu drept de a formula apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ………...

PREŞEDINTE GREFIER