Reabilitarea judecătorească (art.527 ncpp).

Sentinţă penală 98 din 11.09.2014


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Baia de Aramă, sub nr. 457/181/2014, la data de 02.07.2014, petenta Ş G a solicitat instanţei, ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se constate intervenită reabilitarea judecătorească privind condamnarea la amendă penală în cuantum de 120.000 lei pentru fapta prevăzută şi pedepsită de art.180 alin.2 c.p., conform  sentinţei penale nr.273/28.11.1996, pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă în dosarul nr.786/1996 rămasă definitivă în data de 10.12.1996.

În motivarea cererii, petenta a arătat că, în fapt în anul 1996,prin sentinţa penală nr.273/28.11.1996, pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă în dosarul nr.786/1996, a fost condamnată la amendă penală în cuantum de 120.000 lei şi 30.000 lei cheltuieli judiciare, pentru fapta prevăzută şi pedepsită de art.180 alin.2 c.p. A precizat că în anul 1996 se numea „B”, ulterior s-a căsătorit şi a divorţat păstrându-şi numele din căsătorie şi anume acela de „Ş”. A susţinut că a solicitat reabilitarea deoarece din anul 1996 şi până în prezent nu a mai intrat în conflict cu legea penală, a achitat integral atât amenda penală în cuantum de 120.000 lei cât şi cheltuielile judiciare în cuantum de 30.000 lei, îşi câştigă existenţa prin muncă, lucrând pe bază de contract de  muncă în Italia. A mai susţinut că din anul 1996 până în prezent au trecut mai mult de 3 ani şi are o conduită bună în societate.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 166 N.C.P. şi art.530 c.p.p.

Petenta a anexat, în copie, adeverinţa nr.MH 322563/02.07.2014 eliberată de Serviciul Fiscal Baia de Aramă, sentinţa penală nr.273 pronunţată la data de 28.11.1996 de Judecătoria Baiade Aramă, act de naştere B G, sentinţa civilă nr.418/29.06.2009 pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă în dosarul nr.125/181/2009.

A fost ataşat dosarul nr.786/1996 al Judecătoriei Baia de Aramă.

Analizând cererea de reabilitare , instanţa reţine următoarele:

Petenta a fost condamnată prin sentinţa penală nr.273 pronunţată la data de 28.11.1996 de Judecătoria Baia de Aramă în dosarul nr.786/1996, la 120.000 lei amendă penală.

Prin reabilitarea unui fost condamnat se urmăreşte reinserarea socială completă a acestuia, prin înlăturarea pentru viitor a tuturor incapacităţilor şi interdicţiilor ce decurg, în genere, dintr-o hotărâre de condamnare şi prin repunerea lui din punct de vedere moral şi social în situaţia pe care o avea  înainte de condamnare.

Reabilitarea de drept  este o formă de reabilitare care operează  prin lege, dobândindu-se prin simplul fapt al îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege în acest scop, fără a fi cerută de beneficiar şi acordată pe cale judecătorească. Cu toate că reabilitarea de drept se obţine în mod automat, este admisibilă şi o cerere pentru constatarea formală a îndeplinirii condiţiilor, constatare ce rezultă după angajarea  unei proceduri judiciare.

Instanţa reţine că poate interveni reabilitarea de drept şi în cazul unor condamnări succesive, însă este necesar ca pentru fiecare condamnare să opereze reabilitarea de drept, iar niciuna dintre infracţiuni să nu fi fost săvârşită în termenul de reabilitare al condamnării anterioare.

În cauza de faţă, instanţa  apreciază că aceste condiţii sunt îndeplinite.

Aşadar, se constată aplicabile dispoziţiile art. 134 Cod penal din 1969, care se completează cu dispoziţiile art. 136 alin. 1 şi 2 Cod penal din 1969 (lege aplicabilă în raport de data împlinirii termenului de reabilitare). În acest sens, se  statuează că, în cazul condamnării la amendă penală, reabilitarea persoanei fizice are loc de drept, dacă în decurs de 3 ani, condamnatul nu a săvârşit nicio altă infracţiune, termen care curge de la data la care amenda a fost achitată.

Din analiza dispoziţiei legale menţionate mai sus rezultă că pentru dobândirea reabilitării de drept  este obligatorie îndeplinirea anumitor condiţii privitoare la condamnare, la termenul de reabilitare  şi la conduita condamnatului.

Reabilitarea de drept nu poate opera decât pentru condamnările la pedeapsa amenzii, indiferent de cuantum, sau la  pedeapsa închisorii de maxim un an.

În ceea ce priveşte termenul de reabilitare , reabilitarea de drept  operează după trecerea unei perioade de trei ani de la data executării sau stingerii într-un alt mod a executării pedepsei.

Reabilitarea de drept operează  numai cu condiţia ca în termenul de trei ani  prevăzut de lege condamnatul să nu săvârşească o altă infracţiune în sensul precizat prin art. 144 C.pen.

În cauză, din probatoriul administrat, constând în fişă de cazier judiciar, adeverinţa nr.MH 322563/02.07.2014 eliberată de Serviciul Fiscal Baia de Aramă, instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile pentru reabilitarea de drept aşa încât va admite cererea  petentei.

 Având în vedere aceste considerente, instanţa apreciază că, în prezenta cauză, sunt întrunite condiţiile pentru a se constata intervenită reabilitarea de drept cu privire la pedeapsa menţionată mai sus, motiv pentru care, va admite cererea petentei şi va constata reabilitarea de drept a petentei Ş G,cu privire la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 120 000 lei vechi aplicată prin s.p. nr.273 din 28.11.1996 pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă în dosarul nr.786/1996.