Drept civil – contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1504 din 13.02.2014


JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞI

DREPT CIVIL – CONTESTAŢIE LA EXECUTARE

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1504

Prin contestația la executare înregistrată pe rolul acestei instanțe, la data de 13.02.2014, sub nr., contestatoarea T. G. a solicitat anularea somației de plată emisă de B.E.J. S I în dosarul de executare nr. și anularea Încheierii pronunțate de Judecătoria Călărași, prin care a fost admisă cererea de încuviinţare a executării silite formulate de B.E.J. S I, privind pe creditorul S.C. E S.R.L.

În motivarea contestației formulate, contestatoarea a arătat că intimata nu are calitate de creditor în raport cu aceasta, întrucât contractul de cesiune de creanțe încheiat între intimată și BCR S.A. nu îi este opozabil, nefiind notificată în mod corespunzător.

Contestatoarea a susținut și că dreptul intimatei de a solicita executarea silită este prescris în raport de înscrisurile depuse la dosar.

Contestatoarea a mai arătat și că intimata pretinde un debit în sumă de 25524,21 lei, deși a beneficiat de un împrumut acordat de B.C.R. în valoare de numai 14400 lei, fără să justifice, în niciun fel existența acestor sume de bani cu titlu de creanțe certe, lichide și exigibile.

În ceea ce privește încheierea pronunțată de Judecătoria Călărași,  contestatoarea a susținut că aceasta este nelegală întrucât intimatul nu a făcut dovada notificării cesiunii de creanță.

În drept, contestația la executare a fost întemeiată pe dispozițiile art. 711 alin.(1), (3); art. 712 alin. 2, 713 alin. 1, art. 714 alin. 1, art. 705 și art. 706 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

În susținerea contestației formulate, contestatoarea a depus, în copie, contractul de credit nr. și alte înscrisuri.

Intimatul nu a formulat întâmpinare și nu s-a prezentat, prin reprezentant, în fața instanței.

La data de 25.04.2014, instanța a admis în parte cererea de ajutor public judiciar formulată de contestatoare, a respins cererea de scutire de la plata taxei judiciare de timbru și a dispus eșalonarea plății taxei judiciare de timbru în valoare de 900 lei, respectiv în patru tranșe lunare în cuantum de 225 lei, începând cu luna mai 2014.

Prin precizările formulate la termenul de judecată din data de 30.05.2014, contestatorul a solicitat anularea executării silite însăși, pentru motivele menționate în contestația la executare formulată.

Instanța a încuviințat și a administrat proba cu înscrisuri și a dispus atașarea dosarului de executare nr. al B.E.J. S I.

Analizând actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

La data de 27.01.2014, prin încheierea pronunţată în dosarul nr. Judecătoria Călăraşi a admis cererea de încuviinţare a executării silite formulate de B.E.J. S I, privind pe creditorul S.C. E. S.R.L. şi pe debitoarea T. G. şi a dispus încuviinţarea executării silite, în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr., pentru recuperarea creanţei în cuantum de 25524,21 lei.

Instanţa constată că prin cererea înregistrată, la data de 21.01.2014 la B.E.J. S I, intimata a solicitat încuviinţarea executării silite în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr., pentru recuperarea creanţei în cuantum de 25524,21 lei.

Având în vedere data la care a fost formulată cererea de executare silită, respectiv 21.01.2014, în temeiul art. 3 din Legea 76/2012 raportat la art. 622 alin. 2 din C.proc.civ. 2013, instanţa apreciază că prezenta cauză se va soluţiona în temeiul dispoziţiilor Codului de procedură civilă din 2013.

Astfel, potrivit art. 711 alin. 1 teza I C.proc.civ, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

De asemenea, potrivit art. 705 alin. 1 teza I C.proc.civ, dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

Potrivit art. 705 alin. 2 C.proc.civ. teza I, termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită.

Instanţa reţine că, potrivit art. 5.4. lit. a) din contractul de credit nr. încheiat de contestatoare şi Banca Comercială Română S.A., banca are dreptul şi obligaţia de a dispune blocarea accesului la contul de card şi declararea creditului exigibil, fără îndeplinirea unei formalităţi juridice, urmând să înceapă procedura legală de recuperare a obligaţiilor de plată ale acestuia în situaţia în care deţinătorul cardului nu efectuează nicio alimentare a contului de card pentru achitarea totalului de plată datorat băncii, pe perioada de patru luni consecutive.

Ulterior, prin contractul de cesiune de creanţe încheiat la data de 31.05.2011, creanţa ce a format obiectul contractul de credit nr. a fost cesionată de Banca Comercială Română S.A. către S.C. E. S.R.L..

Din adresa emisă de Banca Comercială Română S.A. (f. 138), instanţa reţine că ultima depunere înregistrată în contul cardului de credit aferent contractul de credit nr. a fost efectuată la data de 19.09.2008.

Astfel, prin raportare la dispoziţiile art. 5.4. lit. a) din contractul de credit nr., instanţa consideră că dreptul de a obţine executarea silită s-a născut în data de 19.01.2009.

În raport de dispoziţiile art. 705 alin. 1 teza I C.proc.civ, instanţa apreciază că procedura de executare silită putea să fie demarată cel mai târziu în data de 19.01.2012.

Executarea silită a început, în condiţiile art. 622 alin. 2 C.proc.civ, la data depunerii cererii de executare silită la biroul executorului judecătoresc, respectiv la data de 21.01.2014.

Instanţa reţine că intimata nu a depus întâmpinare şi nu a invocat nicio posibilă cauză de întrerupere sau suspendare a cursului termenului de prescripţie

Prin urmare, instanţa apreciază că, la momentul iniţierii procedurii de executare silită, dreptul de a obţine executarea silită era prescris, fiind împlinit termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut de dispoziţiile art. 705 alin. 1 teza I C.proc.civ.

Instanţa consideră că prescripţia dreptului de a obţine executarea silită reprezintă un motiv de anulare a executării silite însăşi.

Pe cale de consecinţă, instanţa va admite contestaţia la executare formulată de contestatoare şi va anula executarea silită însăşi ce formează obiectul dosarului de executare nr. al B.E.J. S I.

De asemenea, pentru considerentele prezentate anterior, instanţa apreciază că nu se mai impune analizarea celorlalte motive invocate de contestatoare prin cererea de chemare în judecată.

-definitivă prin anularea apelului ca netimbrat