Revizuire drepturi de pensie. Emiterea deciziei de revizuire a pensiei

Decizie 552 din 04.06.2014


Revizuire drepturi de pensie. Emiterea deciziei de revizuire a pensiei

Legea nr. 263/2010, art. 107 alin. (1)

 

Casa teritorială sau sectorială de pensii va proceda la revizuirea pensiei, prin emiterea unei decizii de revizuire a pensiei, în situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite. Nu este necesară, ca formalitate, revocarea deciziei de pensie anterioare.

Legiuitorul a reglementat revizuirea drepturilor de pensie independent de culpa beneficiarului ei.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale,

decizia civilă nr. 552 din 4 iunie 2014, dr. C.P.

Prin sentinţa civilă nr. 2788/09.12.2013, pronunţată în dosarul nr. 6747/30/2013, Tribunalul Timiş a respins acţiunea formulată de către reclamanta G.L. în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Timiş, fără a acorda cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut, în esenţă că, prin decizia nr. 158682/3/27.05.2013, pârâta a dispus recuperarea sumei de 4651 lei, reprezentând drepturi încasate necuvenit pe perioada 01.06.2010-31.05.2013.

Această plată necuvenită a fost determinată de faptul că punctajul mediu anual, începând cu anul 2005, a fost calculat în mod greşit prin raportare la venitul mediu lunar asigurat pentru perioada 01.08.1992-01.08.1994 în loc de perioada 01.01.1996-01.01.1998, când s-a solicitat înscrierea în sistemul de asigurări sociale conform Legii nr. 80/1992.

După verificarea dosarului de pensie, pârâta a emis Decizia nr. 158682/1/27.05.2013, prin care a procedat la recalcularea punctajului mediu anual şi revizuirea pensiei pentru limită de vârstă, valorificând venitul lunar asigurat pentru perioada 01.01.1996-01.01.1998.

Această decizie de revizuire a stat la baza emiterii Deciziei nr. 158682/3/27.05.2013, ce constituie titlu executoriu pentru recuperarea sumei de 4.651 lei, încasată necuvenit.

Reclamanta a contestat această din urmă decizie, întrucât decizia nr. 158682/31.08.2005, prin care i s-a recalculat pensia pentru limită de vârstă, nu a fost revocată şi, astfel, deciziile ulterioare nu pot produce efecte, fiind lovite de nulitate absolută.

Nulitatea absolută ca sancţiune de drept civil intervine atunci când un act juridic a fost încheiat sau emis cu încălcarea unor norme juridice imperative, care ocrotesc un interes general.

În speţă, însă, emiterea deciziei de revizuire a pensiei fără revocarea expresă a deciziei anterioare nu încalcă norme legale imperative, ci este permisă de lege.

Astfel, conform art. 107 din Legea nr. 263/2010, actualizată, dacă ulterior stabilirii sau plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele plătite şi cele legal cuvenite Casa Teritorială de Pensii poate să emită, din oficiu, o decizie de revizuire, fără a dispune revocarea expresă a deciziilor anterioare, prin care s-au stabilit drepturile de pensie, sumele rezultate ca diferenţă încasată necuvenit putându-se recupera, prin emiterea unei decizii ce constituie titlu executoriu, aşa cum prevede art. 179 din Legea nr. 263/2010.

Pârâta a emis decizia de revizuire a pensiei nr. 158682/1/27.05.2013 şi decizia de recuperare a sumei încasată necuvenit nr. 158682/3/27.05.2013, în conformitate cu prevederile art. 107 şi ale art. 179 din Legea nr. 263/2010, având în vedere, în mod corect, prevederile art. 6 din Legea nr. 80/1992, care stabilesc că persoanele care nu au achitat contribuţia prevăzută de lege privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor au posibilitatea de a o achita pentru o perioadă de 2 ani.

Cum drepturile de pensie, conform Legii nr. 80/1992, s-au acordat începând cu data de 01.01.1998, venitul mediu lunar asigurat, potrivit contractului de asigurări sociale nr. 11824/16.12.1997, trebuia valorificat pentru perioada maximă de 2 ani de când s-a solicitat înscrierea în sistemul de asigurări sociale, în speţă, din data de 01.01.1996, aşa cum rezultă din cererea adresată de reclamantă Oficiului de pensii la data de 16.12.1997.

Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel reclamanta G.L., solicitând admiterea apelului şi schimbarea în tot a sentinţei atacate, în sensul admiterii acţiunii.

În motivarea apelului, reclamanta a arătat că hotărârea atacată este netemeinică şi nelegală, întrucât reclamanta a fost pensionată pentru limită de vârstă şi stagiu complet de cotizare, prin decizia emisă de către Casa Judeţeană de Pensii Timiş, decizie care nu a fost atacată de către reclamanta şi nu a fost revocată de către emitent sau de către altă persoană, producându-şi efectele în condiţiile legii.

Reclamanta nu are nicio culpă cu privire la cuantumul pensiei şi are convingerea că suma ce i-a fost acordată, cu titlu de pensie, reprezintă dreptul său legal, stabilit în baza contribuţiei la fondul de pensii, fără a exista vreo eroare. Procedura folosită de către intimată, pentru a aplica această sancţiune pecuniară asupra drepturilor de pensie ale reclamantei, este nelegală şi netemeinică.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 466-471 din Codul de procedură civilă.

Prin întâmpinarea formulată la data de 15.04.2014, pârâta-intimată Casa Judeţeană de Pensii Timiş a solicitat respingerea apelului şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei apelate.

Examinând apelul prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor art. 480 Cod procedură civilă, Curtea l-a respins pentru considerentele ce vor fi redate în continuare.

Dreptul la pensie al reclamantei a fost recalculat, prin decizia nr. 158682/31.08.2005, emisă de către Casa Teritorială de Pensii Timiş, punctajul mediu anual fiind determinat pe baza dosarului din fostul sistem de pensii de stat, respectiv pentru agricultori. Începând cu data de 01.09.2005, a încetat plata drepturilor stabilite pe baza dosarului de pensie pentru agricultori nr. 851189.

În dosarul administrativ se regăseşte contractul de asigurari sociale nr. 11824/16.12.1997, încheiat de către reclamanta-apelantă, în temeiul căruia asigurata beneficia de drepturi în cadrul asigurărilor sociale în conformitate cu Legea nr. 80/1992. 

Ulterior, decizia de recalculare nr. 158682/31.08.2005 a fost revizuită de către Casa Judeţeană de Pensii Timiş, deoarece, urmare a unui control realizat, s-a constatat că punctajul mediu anual a fost calculat în mod greşit, întrucât s-a făcut abstracţie de dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 80/1992, care prevedeau posibilitatea persoanelor asigurate de a achita contribuţia de pensii şi asigurări sociale pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 2 ani în urmă. Astfel, se impunea ca venitul mediu lunar asigurat să se valorifice pentru perioada 01.01.1996 - 01.01.1998 şi, respectiv, să se determine punctajele anuale pentru această perioadă prin raportarea venitului lunar asigurat potrivit contractului de asigurări sociale nr. 11824/16.12.1997.

În această situaţie, pârâta a emis decizia nr. 158682/1/27.05.2013, prin care a revizuit punctajul mediu anual şi cuantumul pensiei, şi, subsecvent, decizia nr. 158682/2/27.05.2013, în temeiul dispoziţiilor art. 169 din Legea nr. 263/2010, prin care a acordat punctajul mediu anual suplimentar pentru grupa de muncă. Totodată, a emis decizia nr. 158682/3/27.05.2013, prin care, în urma revizuirii şi recalculării punctajului suplimentar începând cu data de 01.01.2011, a constatat că a rezultat, pentru perioada 01.06.2010-31.05.2013, respectiv în interiorul termenului de prescriptie de 3 ani, impus de art. 179 din Legea nr. 263/2010, pentru care este permisă recuperarea sumelor încasate necuvenit, că reclamanta-apelantă a primit drepturi în plus, în cuantum de 4651 lei. Se menţionează, în acesta ultimă decizie, că debitul provine din valorificarea venitului de asigurare prevăzut de Legea nr. 80/1992 în perioada 01.08.1992-01.08.1994, în loc de perioada 01.01.1996-01.01.1998.

În mod corect, a procedat pârâta la revizuirea drepturilor de pensie, având în vedere dispozițiile art. 6 din Legea nr. 80/1992, care dispun că persoanele care au încheiat contract de asigurare potrivit acestui act normativ şi care nu au achitat contribuţia prevăzută, au posibilitatea de a achita această contribuţie pentru perioadele anterioare, până la 2 ani, în cuantumul reglementat la data achitării.

Criticile reclamantei-apelante, potrivit cărora decizia de recalculare a pensiei nr. 158682/31.08.2005, nefiind contestată de către beneficiar sau revocată de către emitet, continuă să producă efecte juridice, au fost înlăturate dat fiind că prevederile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 permit pârâtei să procedeze la revizuirea pensiei, în situaţia în care, ulterior stabilirii sau plăţii pensiei, se constată diferenţe între sumele plătite şi cele legal cuvenite, dispoziţia legală neprevăzând, ca formalitate, menţionarea revocării deciziei iniţiale. Este evident că, prin revizuirea deciziei de recalculare a pensiei emisă în anul 2005, aceasta nu mai poate produce efecte juridice, finalitatea deciziei de revizuire fiind aceea de a înlătura greşeala săvârşită.

Legiuitorul a reglementat revizuirea drepturilor de pensie independent de culpa beneficiarului, astfel că nu prezintă relevanţă faptul că reclamantei-apelante nu  i se poate reţine vreo culpă la momentul recalculării pensiei în anul 2005.

Având în vedere aceste considerente, în conformitate cu prevederile art. 480 Cod procedura civilă, Curtea a respins apelul.