Cerere de revizuire

Sentinţă civilă 2910 din 18.11.2011


Cerere de revizuire

SENTINŢA CIVILĂ nr. 2910

Şedinţa publică din data de 18 noiembrie 2011

INSTANŢA,

Asupra cauzei de faţă deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 05.03.2010, revizuientul N.I. domiciliat în comuna Voineasa, judeţul Vâlcea, în contradictoriu cu intimaţii C. M. D. şi cu C. V., ambii domiciliaţi în Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea, precum şi cu M. E., domiciliată în com. Voineasa, jud.Vâlcea, a solicitat revizuirea sentinţei civile nr.1156/28.11.2003 şi modificarea ei, în sensul respingerii acţiunii în revendicare imobiliară pentru suprafaţa  de 553 mp teren intravilan, ca nefondată.

Revizuientul a arătat că, în raport de dispoziţiile art.324 alin.1 pct.3 Cod proc. civilă, cererea de revizuire este introdusă în termen de o lună de la data când a luat cunoştinţă de împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, dar nu mai târziu de 3 ani de la data producerii acesteia.

În motivarea cererii sale, revizuientul a susţinut că prin sentinţa civilă nr. 1156/28.11.2003 a Judecătoriei Brezoi,  devenită irevocabilă prin Decizia civilă nr.351/R/31.05.2007 a Curţii de Apel Piteşti, s-a admis în parte acţiunea în revendicare imobiliară precizată, formulată de reclamanţii C. V., C. M. D. şi M. E. împotriva sa şi a fost obligat revizuientul-pârât N. I. să respecte posesia şi proprietatea acestora pentru terenul în suprafaţă de 553 mp situat în pct. „Zăvoiul Bocai” de pe raza com. Voineasa.

Contestaţia în anulare formulată împotriva deciziei a fost şi ea respinsă de Curtea de Apel Piteşti, ca şi cererea de revizuire, care i-a fost respinsă lui N. I., ca inadmisibilă, prin decizia civilă nr.257/R/18.02.2010, reţinându-se că prin decizia atacată nu s-a evocat fondul procesului.

Sentinţa civilă nr. 1156/28.11.2003 a Judecătoriei Brezoi s-a pronunţat în baza declaraţiilor martorilor audiaţi, a interogatoriilor şi a concluziilor experţilor tehnici judiciari, iar împotriva tuturor acestora revizuientul a arătat că a formulat plângere penală pentru mărturie mincinoasă.

Prin sentinţa penală nr.42/28.03.2008 pronunţată de Judecătoria Brezoi s-a admis plângerea şi s-a desfiinţat rezoluţia procurorului din 31.12.2007 pronunţată în dosarul nr.1143/P/2007 şi s-a trimis cauza la Parchet în vederea începerii urmăririi penale împotriva celor doi martori B. I. şi M. I., însă această sentinţă penală a fost infirmată prin decizia penală nr.347/R/08.09.2008 a Tribunalului Vâlcea – Secţia penală, care a casat sentinţa şi a respins plângerea, cu motivarea că prin sentinţa civilă nr.1156/2003 a Judecătoriei Brezoi au fost stabilite titularul dreptului de proprietate şi modul de ocupare al terenului în litigiu, în principal, pe baza concluziilor experţilor tehnici de specialitate, şi nu în raport de depoziţiile martorilor.

Însă, a mai susţinut revizuientul, din cercetările penale efectuate a rezultat în mod clar că declaraţiile martorilor B. I. şi M. I. au fost mincinoase şi că există evidente contradicţii între expertizele topografice efectuate în cauză de exp. F. O. şi S. I. şi expertiza topo efectuată de M. I., pe baza căreia s-a dat soluţia de admitere a acţiunii în revendicare, astfel că revizuientul a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.322 pct.4 Cod proc.civilă pentru admiterea cererii de revizuire, desfiinţarea sentinţei şi rejudecarea procesului pentru administrarea probelor ca urmare a înlăturării declaraţiilor şi expertizei neconforme cu adevărul, s-a mai arătat.

În dovedirea cererii, s-au depus în copie înscrisuri (filele 5-9, 25-47).

Legal citaţi, intimaţii nu au formulat întâmpinare depunând însă acte în apărare, (filele 51-61).

Instanţa din oficiu a ataşat dosarul 1243/2003 în care a fost pronunţată sentinţa civilă nr.1156/2003 a cărei revizuire se solicită.

Analizând cererea de revizuire, sub aspectul admisibilităţii ei raportat la temeiul de drept invocat şi la probatoriul administrat constând în înscrisurile depuse de revizuient la dosar, instanţa constată şi reţine următoarele:

Potrivit art.322 alin.1 Cod proc. civilă, revizuirea are ca obiect hotărârile rămase definitive în apel sau prin neapelare, precum şi hotărârile pronunţate de o instanţă de recurs, atunci când evocă fondul.

„A evoca fondul” în primă instanţă, înseamnă a examina raportul juridic dedus judecăţii prin prisma probelor administrate în cauză, iar în căile de atac, evocarea fondului presupune schimbarea situaţiei de fapt în urma analizei probelor.

De altfel, aceasta este şi diferenţa între recurs - care are în vedere în primul rând erorile de drept - şi revizuire, care vizează îndreptarea erorilor de fapt, având ca scop retractarea hotărârilor în care starea de fapt stabilită nu corespunde adevărului obiectiv.

Drept urmare, hotărârile prin care se resping căile de atac, păstrându-se situaţia de fapt, nu sunt susceptibile de revizuire.

În speţă, sentinţa civilă nr.1156/28.11.2003 pronunţată de Judecătoria Brezoi, a cărei revizuire se solicită, a devenit irevocabilă prin decizia civilă nr.351/R/31.05.2007 a Curţii de Apel Piteşti, astfel cum revizuientul însuşi recunoaşte prin cererea introductivă.

Cât priveşte motivul de revizuire, revizuientul invocă aplicabilitatea în cauză a dispoziţiilor art.322 pct. 4 Cod proc. civilă.

Prin Sentinţa civilă nr. 603/05.05.2010, s-a respins cererea de revizuire formulată de revizuentul N. I., cu motivarea că nu a existat o condamnare definitivă asupra  vreunuia din persoanele indicate de revizuient şi nici nu a existat o judecată in cadrul căruia să fi fost ca fiind declarat fals un înscris, cu precizarea că ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală pronunţată în dosarul nr.  321/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi în care s-a reţinut că M. I. a întocmit defectuos planul de amplasament şi delimitare, nu reprezintă o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă, aşa cum prevede textul legal.

Împotriva sentinţei a declarat recurs revizuientul, recurs ce a fost admis prin Decizia civilă nr. 465/R/2011 a Tribunalului Vâlcea şi cauza trimisă spre rejudecare cu motivarea că împrejurarea că prin ordonanţa procurorului pronunţată în dosarul nr.  321/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a expertului M.I., în baza art. 18 ind. 1 cod  pr. penală, nu justifică sub nicio formă concluzia inadmisibilităţii cererii de revizuire şi în consecinţă prejudicierea părţii vătămate, deoarece altfel ar însemna că erorile judiciare a căror înlăturare se urmăreşte prin disp. art. 322 pct. 4 cod pr. Civilă, să rămână în fiinţă, iar hotărârea bazată pe ele să continue să producă efecte.

S-au ataşat dosarele nr. 1243/2003, dosarul nr. 450/46/2007, dosarul nr. 206/2007 al Tribunalului Vâlcea.

Cererea de revizuire este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 322 pct. 4 indicat de revizuient, revizuirea unei hotărâri se poate cere dacă un judecător, martor sau expert care a luat parte la judecată a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul, sau în  urma judecăţii.

M.I. nu a fost expert în cauza dedusă judecăţii.

El a întocmit doar o schiţă extrajudiciară în calitate de persoană autorizată de oficiul de cadastru.

Totodată, la soluţionarea cauzei în apel de către Tribunalul Vâlcea ce a făcut obiectul dosarului nr. 206/2006, la fila 91, se află depusă ordonanţa procurorului din 26.10.2006, emisă în dosarul nr. 321/P/2006.

Faptul că instanţa nu a luat-o în considerare pronunţând soluţia pe baza schiţei efectuate de M. I., deşi în cauză s-a întocmit şi o expertiză tehnică, nu poate conduce la ideea că sentinţa poate fi revizuită în baza acestei probe.

Aşa fiind, în baza art. 322 pct. 4 Cod proc. civ., instanţa va respinge cererea de revizuire.

1