Lămurirea înţelesului întinderii şi aplicării dispozitivului hotărârii

Sentinţă civilă 1800 din 06.06.2005


Contestaţie la executare privind lămurirea înţelesului întinderii şi aplicării dispozitivului

Aplicabilitatea art.2811 Cpc şi 620 alin.2 Cpc

Prin cererea înregistrată sub nr.5166/2004 pe rolul Judecătoriei Caracal,  contestatorul D.G. a formulat în contradictoriu cu intimaţii B.D., C.V. şi C.T. , contestaţie la executare  pentru lămurirea înţelesului , întinderii şi aplicării dispozitivului Sentinţei civile nr. 471/2000 a Judecătoriei Caracal.

În motivarea cererii , contestatorul a arătat că  în mod greşit s-a făcut partajarea şi repartizarea suprafeţei de 1761 mp teren situat în T 28 P35, întrucât , deşi această suprafaţă i-a fost repartizată lui şi intimatei C.T., din eroare, tot în această tarla şi parcelă, s-au mai repartizat câte 200 mp intimaţilor M.D.şi C.V.

În apărare , intimatul B.D. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei deoarece este tardiv formulată precum şi pentru faptul că în legătură cu înţelesul  şi întinderea dispozitivului sentinţei civile nr. 471/2000 , a fost formulată cerere de îndreptare a erorii materiale , cerere care a fost respinsă , existând astfel autoritate de lucru judecat.

Prin Sent.civ. nr. 1800/2005, Judecătoria Caracal a admis contestaţia formulată de contestatorul D.G., sau anulat formele de executare şi s-a lămurit dispozitivul Sent.civ.nr.471/2000 pronunţată de Judecătoria Caracal , înlăturându-se dispoziţiile potrivnice aflate în aceasta , în sensul că suprafaţa de 200 mp teren intravilan atribuite în lotul III intimaţilor M.D. şi C.V.ca făcând parte din T. 28 P 35, fac parte în mod corect din T.29 P 62.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că dispozitivul sentinţei civ. nr. 471/2000 cuprinde dispoziţii potrivnicie care nu pot fi aduse la îndeplinire pe calea executării silite , aşa cum rezultă din raportul de expertiză.

De asemenea , instanţa a apreciat că cererea contestatorului nu este tardivă întrucât acestuia i s-au comunicat somaţiile la un alt domiciliu şi astfel nu a avut cunoştinţă de punerea în posesie care a avut loc.

Instanţa de fond a apreciat că în cauză nu poate fi vorba de autoritate de lucru judecat întrucât prima contestaţie la executare a fost introdusă în baza art. 399 Cpc , iar a doua cerere a fost formulată în baza art. 281 1 alin.1 Cpc, care a fost introdus prin O.U.G. nr. 138/2000.

Împotriva acestei sentinţe au formulat apel intimaţii B.D. şi C.V. , considerând-o netemeinică şi nelegală , întrucât instanţa de fond a dat o interpretare eronată probatoriilor administrate, probatorii din care rezulta că există autoritate de lucru judecat.

Prin Decizia civ. nr. 964/4.11.2005, Tribunalul Olt a respins ca nefondat apelul , apreciind că nu există autoritate de lucru judecat în cauză , întrucât prima cerere a fost întemeiată pe disp.art. 399 Cpc,  iar a doua cerere a fost fundamentată pe prev . art. 2811 Cpc.

În termen legal, împotriva acestei decizii  au declarat recurs pârâţii M.D. şi C.V., motivând că instanţa de apel nu  s-a pronunţat asupra încălcărilor imperative ale art. 399 Cpc, care nu permit promovarea contestaţie la executare dacă s-a solicitat îndreptarea erorii materiale în baza art. 281 Cpc .

Prin Dec.civ.nr.158/22.02.2006, Curtea de Apel Craiova  a respins recursul pentru următoarele considerente :

Conform art. 399 alin.1 Cpc, se poate face contestaţie la executare pentru lămurirea înţelesului , întinderii sau aplicării titlului executoriu , dacă nu s-a utilizat procedura prev.de art. 281 1 Cpc.

Dacă cererea pentru lămurirea înţelesului dispozitivului hotărârii întemeiată pe prev.art. 2811 Cpc, a fost respinsă ca tardiv formulată , rămâne deschisă calea contestaţiei la titlu întemeiată pe prev.art.  400 alin.2 Cpc.

În speţă, contestatorul D.G. a formulat anterior cerere pentru lămurirea întinderii  , înţelesului sau aplicării dispozitivului Sent civ. nr. 471/2000 pronunţată de Judecătoria Caracal  la data de 17.02.2000 . Prin încheierea din 2.05.2001 pronunţată de Judecătoria Caracal , cererea a fost admisă dar , prin Dec.civ. nr.1884/10.07.2001, Tribunalul Olt a admis apelul declarat de M.D. şi a schimbat încheierea şi sensul respingerii cererii de îndreptare a erorii materiale reţinându-se în considerente că în măsura în care cererea a privit  lămurirea înţelesului dispozitivului sentinţei , conform art. 281 1 Cpc, aceasta a fost tardiv formulată .

Din cele expuse , rezultă că cererea anterioară formulată de contestator nu a fost soluţionată pe fond, situaţie în care a rămas deschisă pentru petentul D.C. , calea reglementată prin art. 400 alin.2 Cpc, pentru lămurirea înţelesului întinderii şi aplicării dispozitivului sentinţei.