Contestatie la executare

Sentinţă civilă 478 din 11.03.2011


Dosar nr. ………../205/2010 (Număr în format vechi …………../2010)

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 478/2011

Şedinţa publică de la 11 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE  : ……………….

Grefier  : ………..

Pe rol judecarea cauzei civile  privind pe contestatoarea …. Bank România

S.A., la av. F.. O..  ,cu  sediul  …….. şi pe intimaţii  U.. C., U. F.,  domiciliaţi  în 

com. ………, jud. Argeş, Biroul Individual  al Executorului Judecătoresc ……..,

cu  sediul în Câmpulung, str………………. ,  având ca obiect contestaţie la

executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a  răspuns intimata U.F. şi 

martorul  …… ,  lipsind celelalte  părţi.

Procedura de  citare  este legal îndeplinită.

S-a expus  referatul cauzei de către grefierul de  şedinţă,  după  care  sub

prestare de  jurământ,  conform legii,  a  fost  audiat  martorul ….., declaraţia sa 

fiind  consemnată  şi  depusă  la  dosarul  cauzei .

Nemaifiind cereri de formulat  sau probe de administrat , instanţa a constatat

cauza în stare de judecată şi a acordat  cuvântul pentru concluzii pe fond.

Intimata  U.. F…  a arătat că în  timpul căsătoriei cu  U.. C..  nu au

dobândit  niciun bun.  Casa  în care  locuiesc, provine  de  la  părinţii soţului .

De  asemenea , terenul pe  care  este  amplasată casa provine  de  la  aceiaşi 

autori şi  aceste bunuri sunt stăpânite în  indiviziune,  întrucât nu  a  fost 

dezbătută succesiunea. 

INSTANŢA,

La data  de  7.06.  2010 a  fost  înregistrată  pe  rolul  instanţei sub nr.

2808/205/2010 cererea  formulată  de contestatoarea ….. Bank România S.A în

contradictoriu cu  intimaţii  U. C., U. F., Biroul Individual  al Executorului

Judecătoresc ….., prin  care s-a solicitat obligarea  organului  de executare la

continuarea executării  în  forma urmăririi  executării  silite  a  imobilului situat

în  com  ………… ,  jud.  Argeş,  proprietatea codevălmaşă  a intimaţilor  U. C.,

U. F. . În  subsidiar s-a solicitat să  se constate că  imobilul sus  -menţionat 

este  proprietatea comună  a  intimaţilor ….. şi  aceştia au  o  contribuţie egală

la dobândirea imobilului şi să  se  dispună împărţirea bunului prin 

atribuirea acestuia  debitorului  U. C. ,  cu  obligarea  la  sultă în mod

corespunzător către U. F. sau  atribuirea provizorie  a  acestuia către U. F.

. Totodată s-a solicitat  restituirea taxei judiciare  de  timbru , după

rămânerea  irevocabilă  a hotărârii .

În motivarea contestaţiei s-a  arătat că  în baza contractului de

împrumut pentru  nevoi  personale nr.  ………… /27.04.  2007 ,  debitorul U. 

C..  are de  achitat suma  de  10.097, 13  lei credit neachitat ,  declarat  scadent

anticipat  ; 2033,89  lei dobândă contractuală ; 288,21 lei penalităţi calculate

conform art.  8.6 din contractul  d e  împrumut. Executarea silită a 

contractului  de împrumut începută asupra imobilului situat  în com  ……,  FN 

face  obiectul dosarului  …/2009 al  B.E.J  ….  … dar a  fost sistată  până  la 

partajare  ,  considerându-se probabil că acesta  este  proprietatea codevălmaşă a

debitorului şi  a soţiei U.  F. şi în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 33 din

Codul familiei, potrivit cărora  „Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii

personali ai unuia dintre soţi. Cu toate acestea, după urmărirea bunurilor proprii ale

soţului debitor, creditorul său personal poate cere împărţirea bunurilor comune,

însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale.

În acest din urmă caz, bunurile atribuite prin împărţire fiecărui soţ devin

proprii.

Susţine contestatoarea că datoria contractată de către U. C. este una comună,

în conformitate cu dispoziţiile art. 32 din Codul familiei, potrivit căruia au

caracterul de datorii comune soţilor următoarele: cheltuielile făcute cu administrarea

oricăruia dintre bunurile lor comune; obligaţiile ce au contractat împreună;

obligaţiile contractate de fiecare dintre soţi pentru împlinirea nevoilor obişnuite ale

căsniciei;  repararea prejudiciului cauzat prin însuşirea de către unul dintre soţi a

unor bunuri proprietate publică, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale

soţilor.

În ceea ce priveşte obligaţia contractată de ambii soţi împreună,

contestatoarea arată că obligaţia astfel asumată capătă caracterul de datorie comună

dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: obligaţia izvorăşte dintr-un act juridic,

chiar unilateral, nu numai contract, obligaţia să fie contractată numai de către unul

dintre soţi şi să fi fost asumată pentru îndeplinirea nevoilor obişnuite ale căsătoriei.

Susţine contestatoarea că noţiunea de „nevoie obişnuită” trebuie înţeleasă în

sensul de nevoie normală a respectivei căsătorii, noţiune aflată în continuă

schimbare, funcţie de modificarea nivelului de trai al populaţiei dintr-o anumită

ţară. Textul nu impune ca prestaţia primită pentru obligaţia asumată de către un soţ

să fi fost efectiv folosită de către acesta pentru îndeplinirea nevoilor obişnuite ale

căsătoriei, fiind suficient să fi fost asumată în acest scop, obligaţia fiind comună

prin sarcina ei.

Apreciază contestatoarea că nu apreciază că este necesară administrarea

vreunei probe în prezenta cauză, impunându-se îndatorarea organului de executare

la continuarea  executării silite imobiliare asupra imobilului proprietate comună a

intimaţilor, fără condiţionarea îndeplinirii formelor de executare a partajării

imobilului.

În subsidiar, în măsura în care punctul său de vedere nu va fi însuşit de către

instanţă, şi se va aprecia că datoria este una personală a intimatului U . C.,

contestatoarea solicită partajarea imobilului proprietate comună a intimaţilor, situat

în comuna …., strada …., fără număr.

Solicită contestatoarea atribuirea  provizorie a imobilului către U.F. cu

stabilirea termenului în care aceasta este obligată să depună cota parte ce revine

debitorului coproprietar U. C. direct, pe seama şi la dispoziţia Biroului Executorului

Judecătoresc ……..

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 29 din Codul familiei, art. 67310 Cod

procedură civilă şi art. 274 Cod procedură civilă.

În dovedirea  capătului de cerere privitor la partajarea bunurilor reclamanta a

solicitat încuviinţarea probei cu expertiza tehnică de specialitate.

Considerând proba utilă, pertinentă şi concludentă soluţionării cauzei,

instanţa a încuviinţat-o, astfel că a fost efectuat un raport de expertiză tehnică

specialitatea topografie, pentru identificarea terenului de către inginer expert D.G.

şi un raport de expertiză construcţii de către inginer C.. C...

Din oficiu, instanţa a solicitat relaţii Primăriei comunei …..pentru a preciza

dacă intimaţii sunt înscrişi în rolul agricol al localităţii cu un imobil compus din casă

de locuit şi teren, situat în  această localitate, iar în situaţia în care deţin acte de

proprietate cu privire la acest imobil să le depună la dosarul cauzei.

Relaţiile solicitate au fost comunicate instanţei cu adresa nr. …. din 18

octombrie 2010 prin care s-a arătat că  U.. C.. şi U.. F.. figurează înscrişi în Registrul

Agricol cu o casă de locuit în suprafaţă de 30 mp şi teren aferent construcţiei în

suprafaţă de 172 mp.

În şedinţa publică din data de 21 ianuarie 2011 a fost luat un interogatoriu

din oficiu pârâtei U. F. M. care a arătat că  împrumutul a fost luat de soţul său în

vederea îngrijirii mamei sale care era bolnavă de cancer, că în imobilul în litigiu, care

provine din succesiunea socrului său, locuiesc alături de ea, soţul şi copilul lor

minor, U. C., fratele soţului său, soţia şi fiul acestuia, U. I. precum şi un băiat a unei

surori a soţului său. Ea a precizat că socrul său a murit în urmă cu trei ani, are 6

copii iar succesiunea sa nu a  fost dezbătută.

Intimata U. F. a solicitat, iar instanţa a încuviinţat proba cu doi martori

pentru a  dovedi situaţia de fapt a imobilelor ce se solicită a fi partajate, de la cine

provin, când a fost construită casă şi de către cine.

Prin urmare, în şedinţa publică din data de 11 martie 2011 a fost audiat,

conform legii, sub prestare de jurământ martorul ….

Martorul audiat în cauză a declarat că U. C. şi U. E., părinţii pârâtului U. C.,

în prezent decedaţi, au avut o casă construită din bârne pe un teren ce le-a fost dat

de către biserică şi că după decesul acestora casa şi terenul au fost preluate  de către

moştenitorii lor, respectiv intimaţi şi copilul acestora, U.  I., U..V. şi alţi nepoţi.

Totodată  martorul a mai relatat că în casa construită din chirpici şi acoperită

cu carton, aflată într-u stadiu avansat de degradare, locuiesc  vreo 9 persoane, că

intimaţii nu au construit nicio casă în timpul căsătoriei, ci locuiesc în casa descrisă

anterior ce provine din succesiunea autorilor.

Analizând actele si  lucrările dosarului  instanţa  reţine următoarele :

Contestatoarea …….Bank România S.A. s-a adresat Biroului executorului

judecătoresc ….. cu solicitarea de a fi începută executarea silită asupra bunurilor

debitorului U.. C..  pentru recuperarea creanţei în cuantum de 10.097,13 lei

reprezentând credit neachitat, 2033,89 lei dobândă contractuală, calculată prin

aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului  declarat scadent anticipat, 22,21 lei

penalităţi calculate conform art. 8.6 din contractul de împrumut pentru nevoi

personale, calculate până la data de 5 ianuarie 2009.

Iniţial, prin procesul verbal nr. … încheiat la data de 25 iunie 2009 de Biroul

Individual al Executorului judecătoresc …., executarea silită a  fost încetată, pentru

lipsă de  venituri şi bunuri, pentru ca ulterior să fie reluată, la cererea contestatoarei

care a solicitat ca executorul judecătoresc să verifice la autorităţile competente dacă 

părinţii debitorului U. C. şi U. E. sunt în viaţă, şi pentru a se obţine informaţii cu

privire la numele şi starea materială a soţiei debitorului.

La 21 aprilie 2010 executorul judecătoresc a încheiat procesul verbal de

constatare, prin care, ca urmare a comunicării relaţiilor de către Primăria comunei

Mihăeşti, din care rezultă că debitorul  figurează înscris în registrul agricol al

localităţii cu o casă de locuit în suprafaţă de 20 mp şi este căsătorit, a fost

suspendată executarea silită, avându-se în vedere prezumţia legală de comunitate de

bunuri pentru soţii căsătoriţi, care permite executarea bunurilor doar după

partajarea acestora.

Contestatoarea a promovat prezenta cerere solicitând în principal

continuarea executării silite a imobilului situat în ……, fără număr, despre care

susţine că se află în coproprietatea devălmaşă a intimaţilor  U… C… şi Unguroaica

F…, sau în subsidiar, partajarea acestui bun imobil şi atribuirea  provizorie către cea

din urmă, urmând ca suma cuvenită drept sultă debitorului său U…C.. să fie

consemnată direct şi pe seama Biroului Executorului judecătoresc …., pentru

satisfacerea creanţei sale în sumă de 14.017,83 lei reprezentând credit, dobândă şi

cheltuieli de executare în baza titlului executoriu, respectiv contractul de credit

pentru nevoi personale nr. ….. din 27 aprilie 2007.

 Din examinarea actelor şi probelor aflate la dosarul cauzei rezultă însă o

situaţie de fapt contrară celei susţinute de către contestatoare şi reţinute de

executorul judecătoresc în dosarul de executare nr. …/2009 .

Astfel, din toate probele administrate în cauză a rezultat că imobilul pentru

care a fost pornită executarea silită nu a fost dobândit de către cei doi soţi U.. C.. şi

U.. F… în timpul căsătoriei lor, ci se află în proprietatea indiviză a moştenitorilor

defuncţilor U. C. şi U. E..

Deşi intimatul U.  C. are  calitatea de moştenitor al celor doi defuncţi, în a

căror succesiune au rămas bunurile imobile menţionate anterior, el nu deţine decât

o cotă parte indiviză ce nu poate fi determinată în acest cadru procesual, în

condiţiile în care ceilalţi moştenitori ai defuncţilor nu figurează în calitate de părţi în

dosar.

Rezultă aşadar că executorul judecătoresc nu poate fi obligat să continue

executarea silită asupra imobilului sus menţionat, care aşa cum am arătat, se află în

stare de indiviziune între moştenitorii celor doi autori, motiv pentru care capătul de

cerere principal formulat de către contestatoare urmează a fi respins.

În ceea ce priveşte capătul de cerere subsidiar, ce priveşte partajarea acestui

bun între cei doi intimaţi, şi acesta urmează a fi respins având în vedere faptul că

bunul nu a fost dobândit de cei doi soţi în timpul căsătoriei, pentru a putea fi

incidente dispoziţiile art. 33 din Codul familiei.

Cum potrivit dispoziţiilor 644 Cod civil “proprietatea bunurilor se

dobândeşte şi se transmite prin succesiune, prin legate, prin convenţie şi prin

tradiţiune”, iar în cazul dedus judecăţii dreptul de proprietate asupra bunului imobil

a fost dobândit de către  toţi moştenitorii defunctului prin succesiune, iar urmărirea

silită nu poate fi continuată în condiţiile  existenţei unei coproprietăţi, instanţa

urmează ca, văzând şi dispoziţiile legale sus menţionate, să respingă acţiunea ca

nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată  de contestatoarea ….. Bank România S.A.,

la av….  ,cu  sediul  în … în  contradictoriu cu  intimaţii  U. C., U.F., domiciliaţi 

în  com……, judeţul Argeş, Biroul Individual  al Executorului Judecătoresc …, cu 

sediul în …..,  jud.  Argeş.

Cu apel  în termen de 15  zile de la  comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Martie 2011.

Preşedinte,  Grefier,

1