Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 577 din 14.05.2013


 Prin plângerea înregistrată sub nr. 7963/740/2012 la data de 29 noiembrie 2013, la Judecătoria Alexandria, petenta SC B. E. SRL, reprezentată de administrator R. I.,  a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce va pronunţa, să dispună anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei, seria R12, nr.0437728/14.11.2012, încheiat de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, a înştiinţării de plată şi exonerarea sa de la plata amenzii şi a despăgubirii.

În motivarea plângerii, petenta a arătat că a fost sancţionată contravenţional, cu o amendă în cuantum de 750 lei, pe motiv că autoturismul ce-i aparţine, a circulat pe DN 52 Km 44 Turnu Măgurele, în data de 22.10.2012, fără rovinietă valabilă.

Petenta a motivat că procesul verbal contestat este nelegal şi netemeinic.

Astfel, faţă de dispoziţiile art.17 din OG nr.2/2001 a apreciat că procesul verbal nu conţine semnătura agentului constatator, fapt ce atrage nulitatea absolută a acestuia.

De asemenea, procesul verbal nu conţine nici codul fiscal al societăţii aspect ce echivalează cu lipsa codului fiscal.

Pe de altă parte, deşi cuantumul despăgubirii se stabileşte prin proces verbal, conform, dispoziţiilor art.23 alin.1 din OG nr.2/2001, în cazul de faţă, aceasta a fost trecută în înştiinţarea de plată care, potrivit art.25 alin.3 nu reprezintă altceva decât un înscris prin care se face menţiunea obligativităţii plăţii amenzii şi a despăgubirii.

Cât priveşte temeinicia procesului verbal, petenta a arătat că punctul mobil de control al rovinietelor a fost instalat în mod abuziv, la limita ieşirii din oraş, la Km 44, într-o zonă în care ies din localitate atât autovehiculele care se înscriu pe drumul naţional, cât şi autovehiculele care circulă pe centura localităţii Turnu Măgurele şi care nu părăsesc, efectiv oraşul (cum este şi cazul său), în zonă fiind numeroase parcele agricole, la care oamenii se deplasează în calitate de proprietari.

În plus, petenta a susţinut că, de fiecare dată când autoturismul a circulat în afara localităţii, a cumpărat rovinietă, lucru pe care îl probează cu copiile rovinietelor (anexate plângerii), cumpărate în ultima vreme.

În drept  şi-a întemeiat plângerea pe dispoziţiile art.31, art.17, art.23 şi art.25 din OG nr.2/2001.

A anexat plângerii (în copie): certificat de înregistrare, proces verbal de constatare a contravenţiei, seria R12, nr.0437728/14.11.2012, încheiat de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA şi roviniete.

Intimata nu a formulat întâmpinare dar a comunicat cu cererea aflată la fila 16 certificat calificat, autorizaţie de control şi imagine foto.

Prin sentinţa civilă nr.1709/29 martie 2013, Judecătoria Alexandria a admis excepţia necompetenţei sale teritoriale, invocată din oficiu, şi a declinat competenţa de soluţionare a plângerii, în favoarea Judecătoriei Turnu Măgurele.

 

Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Turnu Măgurele, sub nr.7963/740/2012, la data de 09 aprilie 2013.

La solicitarea instanţei, intimata a depus (în copie) dovada comunicării procesului verbal de contravenţie contestat de petentă.

Analizând procesul verbal de constatare a contravenţiei, seria R12, nr.0437728/14.11.2012, încheiat de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, instanţa reţine că petenta a fost sancţionată în baza art.8 alin.(2) din OG nr.15/2002, cu o amendă contravenţională, în valoare de 750 lei, şi cu suma de 675 lei, cu titlu de despăgubire.

S-a reţinut că, la data de 22.10.2012, la ora 12,37 pe DN 52 km 44 Turnu Măgurele, agentul constatator al intimatei a constatat că vehiculul categoria B, aparţinând petentei, a circulat fără a deţine rovinietă.

Împotriva procesului verbal de contravenţie, petenta a formulat plângere, în termenul prevăzut de art.31 din OG nr.2/2001.

Petenta nu a solicitat administrarea de probe în plus faţă de înscrisurile anexate plângerii sale.

În ceea ce priveşte legalitatea procesului verbal, instanţa constată că au fost respectate dispoziţiile legale, la încheierea acestuia, şi că procesul verbal conţine toate menţiunile obligatorii, prevăzute de dispoziţiile art.17 din OG nr.2/2001.

Astfel, instanţa va respinge apărarea petentei, potrivit căreia procesului verbal îi lipseşte semnătura agentului constatator.

Din conţinutul procesului verbal contestat, reiese că acesta a fost încheiat şi semnat în formă electronică, potrivit dispoziţiilor Legii nr.455/2001, privind semnătura electronică.

Or, potrivit dispoziţiilor art.5 din acest act normativ; „înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată”.

Instanţa reţine că procesul verbal contestat a fost semnat, în formă electronică de agentul constatator R. G. R., ce deţinea, la data efectuării controlului, un certificat calificat, aşa cum rezultă din înscrisul comunicat instanţei, de intimată (fila 11).

Cât priveşte menţiunile obligatorii pe care procesul verbal de constatare a contravenţiei trebuie să le conţină, în cazul contravenientului persoană juridică, dispoziţiile art.17 din OG nr.2/2001, sancţionează cu nulitatea absolută doar lipsa denumirii şi a sediului acesteia, nu însă şi lipsa altor elemente de identificare, respectiv codul fiscal, aşa cum susţine petenta.

Instanţa va respinge şi apărarea petentei, potrivit căreia, prin nemenţionarea în procesul verbal, alături de sancţiunea contravenţională aplicată, şi a despăgubirii pe care ea a fost obligată să o plătească, au fost încălcate dispoziţiile art.23 alin.1 din OG nr.2/2001.

Astfel, despăgubirea calculată conform dispoziţiilor OG nr.15/2002, privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, a fost menţionată în înştiinţarea de plată, ce face corp comun cu procesul verbal de contravenţie.

 În ceea ce priveşte temeinicia procesului verbal, instanţa reţine că, potrivit dispoziţiilor art.8 alin.1 din OG nr.15/2002, constituie contravenţie continuă, fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă şi se sancţionează cu amendă, al cărei cuantum prevăzut în anexa nr.2, aşa cum dispune alin.2 al aceluiaşi articol.

Petenta se face vinovată de fapta reţinută în sarcina sa şi constatată cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate, respectiv că, la data de 22.10.2012, pe DN 52 km 44 Turnu Măgurele, la ora 12.37, autovehiculul categoria B, ce-i aparţine acesteia, a circulat fără a deţine rovinietă valabilă.

Petenta nu a contestat săvârşirea faptei, dar a contestat amplasarea punctului mobil de control al rovinietelor.

Alin.5 al art.8 din OG nr.15/2002 prevede însă că: ”utilizatorilor de vehicule li se pot aplica amenzi contravenţionale atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cât şi în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieşirea din România”.

Astfel, textul de lege nu condiţionează amplasarea punctelor de control de o anumită limită de distanţă faţă de ieşirea din localitate, aşa cum s-a apărat petenta.

Instanţa va respinge şi apărarea acesteia, potrivit căreia a cumpărat rovinietă pentru autoturismul, de fiecare dată când acesta a circulat în afara localităţii, rovinetele anexate plângerii (fila 6) având valabilitate pentru alte date şi alte perioade şi nu pentru data reţinută în procesul verbal contestat, iar, în ceea ce priveşte sancţiunea aplicată petentei, respectiv amenda la minimul prevăzut delege (750 lei), calculată conform anexei nr.2, în funcţie de tipul vehiculului, instanţa apreciază că agentul constatator a făcut o individualizare corectă a acesteia, în baza dispoziţiilor art.21 alin.3 din OG nr.2/2001.

Pentru aceste considerente, instanţa apreciază că plângerea este neîntemeiată, motiv pentru care, în baza art.34 din OG nr.2/2001, urmează să o respingă şi va menţine, ca legal şi temeinic, procesul verbal de constatare a contravenţiei, seria R12 nr.0437728/14.11.2012, încheiat de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA