Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 21.11.2016

Aplicarea teoriei impreviziunii în contractele de achiziții publice. Condițiile adaptării contractului.

Decizie - 18.03.2015

Servicii de consultanţă juridică prestate pentru dezvoltarea şi promovarea unui ansamblu rezidenţial.

Decizie - 17.02.2015

Deosebirea esenţială de reglementare între art. 50 alin. 2 şi art. 50 indice 1 din Legea nr.10/2001.

Decizie - 30.04.2014

Drept civil. Natura actului adiţional la contractul de întreţinere prin care se modifică modalitatea de executare a contractului de întreţinere.

Decizie - 05.02.2014

Invocarea din oficiu de către instanţa de recurs a termenului de decădere de 1 an reglementat de art.1 alin.6 din Legea nr.554/2004.

Decizie - 20.12.2013

Drept civil. Valabilitatea contractelor de vânzare-cumpărare a unor bunuri mobile, fără ca acestea să fie înregistrate în contabilitatea vânzătoarei persoană juridică, faţă de care au fost instituite măsuri asiguratorii de către organele fiscale în t

Decizie - 03.11.2011

Neexecutarea la termen a unei obligaţii contractuale. Acţiune în rezoluţiunea convenţiei. Îndeplinirea obligaţiilor contractuale trebuie dovedită de către reclamant. Dacă reclamantul este partea în culpă pentru neexecutare, acesta nu poate solicita r...

Decizie - 14.10.2011

Sfera de aplicare a Legii nr. 112/1995. Imobilele ce au aparţinut unor persoane juridice nu pot face obiectul acestei legi. Soarta contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în legătură cu aceste imobile.

Decizie - 18.02.2011

Calificarea şi interpretarea actului juridic. Condiţiile de validitate ale contractului de cesiune de drepturi litigioase. Distincţie faţă de mandatul fără reprezentare.

Decizie - 12.01.2011

Contract de achiziţie publică având ca obiect „Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubritate al Comunei V., jud. Hunedoara”. Inaplicabilitatea dispoziţiilor H.G. nr.717/2008.

Decizie - 08.09.2010

Contract de închiriere având ca obiect un bun ce aparţine domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale. Competenţa materială de soluţionare a acţiunii privind desfiinţarea contractului.

Decizie - 08.04.2010

Potrivit HG nr. 1886/2006 noul proprietar va încheia contract de închiriere cu utilizatorul imobilului.

Decizie - 12.01.2010

Contract de concesiune. Natură juridică. Răspunderea contractuală pentru întârzierea la plata redevenţei.

Decizie - 22.07.2009

Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. OUG nr. 34/2006.

Decizie - 27.03.2009

Evacuare chiriaşului în temeiul art. 480 Cod civil. Incidenţa art. 14 din O.U.G. nr. 40/1999 privind reînnoirea contractului de închiriere

Decizie - 03.02.2009

Achiziţii publice. Ofertă comună a două microîntreprinderi

Decizie - 01.06.2007

Contract de cesiune de creanţă

Decizie - 14.04.2006

Litigiu locativ. Lipsa notificării

Decizie - 09.01.2006

Contractul de închiriere. Reziliere unilaterală prin hotărâre a consiliului local. Nelegalitate

Decizie - 15.12.2005

Acţiune în prestaţie tabulară.