Acţiune în constatare valorificarea vechimii în muncă

Sentinţă civilă 1340/2017 din 02.11.2017


Cod operator 2442/2443

Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr. 1340/2017

Şedinţa publică de la 02 Noiembrie 2017

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol se află judecarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul C.M., în contradictoriu cu pârâta C.P.S. a M.A.I., având ca obiect acţiune în constatare valorificarea  vechimii în muncă perioada 01.02.2000-16.02.2000.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul C.M., personal şi asistat de avocat S.G.L. cu împuternicire avocaţială la dosar, lipsă fiind pârâta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, 

Instanţa a luat o precizare reclamantului declaraţia acestuia fiind consemnată şi atașată la dosarul cauzei, prin care a precizat că prin acţiunea formulată a înţeles să conteste şi Hotărârea nr. 1459/27.04.2017, în ceea ce priveşte nevalorificarea stagiului de cotizare din perioada 01.02.2000 – 16.02.2000, care este menţionată în carnetul de muncă.

Reclamantul a depus la dosar un set de înscrisuri, respectiv ordinele de plată din anul 2000 cu privire la achitarea contribuţiilor la bugetul de stat şi balanţa de verificare întocmită la data de 29.02.2000, precum şi statul de plată pe luna februarie 2000.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa a considerat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul pe fond.

Avocat S.G.L. pentru reclamantul C.M. a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi precizată şi în consecinţă să se constate valorificarea vechimii în muncă pentru perioada 01.02.2000 – 16.02.2000. Cu cheltuieli de judecată pe cale separată. A depus la dosar concluzii scrise.

 Constatând cauza în stare de judecată, instanţa  o retine  spre soluţionare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul T.G.- S.C.M.A.S., sub nr...........reclamantul C.M., în contradictoriu cu pârâta C.P.S. a M.A.I, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se valorifice vechimea în munca  din perioada 01.02.2000-16.02.2000 prin eliberarea unei decizii.

În  motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că  a fost angajat cu contract de muncă în cadrul SC F.D.S.R.L., iar în perioada 01.02.2000-16.02.2000, iar cu ocazia depunerii dosarului de pensionare a observat ca aceasta nu şi a îndeplinit obligaţia plăţilor contribuţiilor pentru pensia suplimentara şi fondul de şomaj, asa cum reiese şi din carnetul de munca seria M.M. nr. 662289.

În scopul realizării şi constituirii drepturilor de asigurări sociale, numai angajatorul are obligaţia expresă de a depune lunar la casa de pensii teritorială declaraţii lunare privind evidenţa nominală a lucrătorilor asiguraţi, precum şi realizarea obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale, care trebuie să conţină reflectarea prin menţionare completă a condiţiilor de muncă în care îşi desfăşurau activitatea salariaţii.

Plata acestora constituie o obligaţie ce revine exclusiv angajatorului, iar statul trebuia să monitorizeze, conform obligaţiilor şi prerogativelor legale atribuite în mod exclusiv în sarcina acestora, realizarea de către angajatori a obligaţiilor de virare efectivă a sumelor datorate cu titlu contribuţie lunară procentuală, aceasta şi pentru valorificarea corectă a stagiului de cotizare realizat de către titularii dreptului la venit de înlocuire datorat cu titlu pensie lunară, şi, evident, pentru realizarea cerinţei de realizare a principiului de contributivitate corespondent condiţiilor de muncă şi a încadrării locurilor de muncă în grupe de muncă.

Potrivit art. 40 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 53/2003 modificată [11], angajatorului îi revin şi următoarele obligaţii: „să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi sa retina şi sa vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii „, obligaţie prevăzută neechivoc şi în cuprinsul art. 149 din Codul muncii anterior - Legea nr. 10/1972, astfel că, potrivit art. 18 din Legea nr. 19/2000, în vigoare începând cu 01.04.2001, în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale sunt contribuabili atât asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale, cât şi entităţile juridice angajatoare, cotele de contribuţii de asigurări sociale fiind stabilite în mod diferenţiat şi corespondent, dar şi în funcţie de condiţiile de muncă normale, deosebite sau speciale, în acelaşi timp fiind stabilite şi aprobate anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Neplata acestor contribuţii nu poate să-i fie imputabilă, ci în mod exclusiv fostei entităţi juridice angajatoare, atitudine evident culpabila şi omisiva a fostului angajator, privind neîndeplinirea acestor obligaţii de plata şi sub acest aspect nu pot fi lipsit de beneficiul valorificării traseului profesional sub aspectul recunoaşterii grupei de muncă şi a vechimii  în munca.

În concluzie, faţă de cele expuse mai sus a solicitat admiterea acţiunii, cu cheltuieli de judecata.

În drept, art. 35 Cod proc.civ., art. 279, alin. 1, Codul muncii, art. 40, alin. 2, lit. f, Codul muncii, Decizia 2/2016, Legea 263/2010 actualizata 2017.

În dovedirea prezentei cereri a solicitat proba cu înscrisuri.

A anexat la prezenta cerere următoarele documente conforme cu originalul:

1. copie xerox CI.

2. copie xerox carte de munca seria M.M. nr. 662289

3. copie xerox cerere către C.C.P. a M.A.I.

4. copie xerox Hotărâre nr. 14359 emisa de C.C.P. a M.A.I.

5. Decizia nr. 189801 emisa de C.C.P. a M.A.I. privind recalcularea pensiei emisa în urma valorificării "Semnului onorific în Serviciul patriei-pentru 15 ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesionala

6. Buletin de calcul Legea 223/2015

7. Adresa nr. 733179 din 08.02.2017 a C.P.S. a M.A.I

La data de 25.07.2017, pârâta C.P.S. a M.A.I în temeiul dispoziţiilor art. 205 C.proc.civ. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea cererii formulată de reclamant ca netemeinică pentru următoarele considerente:

În  perioada 04.08.1998-16.02.2000 reclamantul a desfăşurat activitatea la SC F.D. SRL Târgu Jiu, aşa cum este menţionat în carnetul de muncă seria MM, nr. 662389, însă pentru perioada 01.02.2000-16.02.2000. I.T.M. a făcut menţiunea explicită că nu  există dovada plăţii contribuţiilor.

Potrivit art. 106 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare" (1) Dovada vechimii pentru stabilirea pensiei militare de stat, pentru perioadele anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, se face cu actele prevăzute de legislaţia în vigoare la data emiterii acestora."

Totodată, potrivit art. 107 din acelaşi act normativ: „Cererile în legătură cu eliberarea actelor prevăzute de lege prin care se face dovada vechimii necesare stabilirii drepturilor de pensie sunt scutite de orice fel de taxe şi comisioane."

Deşi menţiunea există încă din anul 2000 în carnetul de muncă, iar carnetul de muncă a fast deţinut şi depus personal de către reclamant, totuşi acesta invocă culpa altor persoane juridice, făcând abstracție de propria culpă prin nedepunerea diligentelor către fostul angajator şi către ITM sau chiar acționarea în judecată a angajatorului pentru plata acestor obligaţii corespunzător legislaţiei în vigoare la data respectivă, solicitând în mod netemeinic instituţiei pârâte valorificarea vechimii prin încălcare a mențiunii specificate de către organul competent, respectiv Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Potrivit art. 3 din Decretul 92/16.04.1976 privind Carnetul de munca:„(l) Carnetul de muncă se întocmește, se completează şi se păstrează de către unitatea socialistă sau societatea mixtă care funcţionează pe teritoriul Republicii Socialiste România, unde cel în cauza s-a încadrat pentru prima data în munca; pentru cei încadraţi pentru prima data în munca la persoane juridice, altele decât unităţile socialiste sau la persoane fizice, inclusiv la meșteșugarii cu ateliere proprii, carnetele de muncă se întocmesc, se completează şi se păstrează de către direcţiile judeţene pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi a municipiului Bucureşti.

Aşa cum se observă din Carnetul de muncă depus, acesta a fost angajat la o persoană juridică, respectiv SC F.D. SRL Târgu Jiu, alta decât o unitate de stat, sens în care datele trebuiau certificate de I.T.M.

Potrivit art. 11 din Decretul 92/16.04.1976 privind Carnetul de muncă: "(1) Datele privind activitatea depusa pe baza unui contract de muncă se înscriu în carnetul de muncă, aşa cum acestea rezultă din contract sau din actele originale eliberate de unităţi pe baza scriptelor pe care le deţin.

(2) Actele pe baza cărora se fac înscrieri în carnet, privind activitatea desfăşurată, vor cuprinde: denumirea unităţii şi perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă, precum şi precizarea modului de încadrare - pe durata nedeterminată sau determinata, prin transfer în interesul serviciului sau la cerere -, în toate cazurile cu menționarea temeiurilor legale pe baza cărora a avut loc încadrarea, modificarea sau încetarea contractului de muncă; de asemenea, în acte se vor menţiona şi funcţia, meseria sau specialitatea exercitată, retribuția tarifară de încadrare, precum şi alte drepturi ce se includ în aceasta şi, după caz, locurile de muncă cu condiţii deosebite care dau dreptul la încadrarea în grupele 1 şi 2 de muncă la pensie.

(3) Actele vor purta număr, data eliberării, ştampila unităţii, precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii."

Certificarea înregistrărilor din Carnetul de muncă pentru angajaţii societăţilor cu capital privat se efectuează doar de I.T.M. potrivit art. 3 din Legea nr. 130/1999.

Astfel, valorificarea perioadei 01.02.2000-16.02.2000 menţionată în carnetul de muncă ca desfăşurată de reclamant la SC F. D.SRL Târgu Jiu nu se poate realiza, decât cu certificarea acesteia de către ITM.

Pentru a putea fi valorificată vechimea desfăşurată la SC F. D.SRL Târgu Jiu, datele trebuie certificate prin viză de I.T.M. Târgu Jiu, aspect care incumbă în exclusivitate reclamantului.

Faţă de considerentele arătate, a solicitat instanţei de judecată respingerea acţiunii promovate de reclamant ca neîntemeiată.

În temeiul art. 223 Noul Cod de procedură civil, a solicitat judecarea cauzei şi în lipsa reprezentantului instituţiei pârâte.

Analizând actele şi lucrările dosarului, probatoriu administrat şi dispoziţiile aplicabile, tribunalul urmează să admită contestaţia cu următoarea motivare:

Reclamantul C.M. este pensionar de invaliditate gradul 2 de invaliditate, pensia fiind stabilită prin deciziile nr. 189801/08.02.2017 și nr. 189801/03.03.2017.

Reclamantul a contestat aceste decizii la C.C. din cadrul M.A.I., fiind nemulțumit de faptul că nu s-a valorificat activitatea desfășurată în perioada 01.03.1992-01.10.1997 în grupa a II-a de muncă și pentru că nu s-a valorificat perioada 01.02.2000-16.02.2000, care a fost menționată în carnetul de muncă.

Prin Hotărârea nr. 14359/27.04.2017, C.C. din cadrul M.A.I. a admis în parte contestația formulată de reclamant, dispunând valorificarea perioadei 01.03.1992-01.10.1997 drept stagiu de cotizare în grupa a II-a de muncă.

Referitor la perioada 01.02.2000-16.02.2000, s-a arătat că nu a fost valorificată deoarece nu  s-a făcut dovada plății contribuțiilor pentru pensia suplimentară și pentru fondul de șomaj.

Hotărârea C.C. din cadrul M.A.I. a fost contestată de reclamant sub aspectul nevalorificării perioadei 01.02.2000-16.02.2000, celălalt motiv de contestație fiind soluționat favorabil.

Instanța reține că perioada 01.02.2000-16.02.2000 nu a fost valorificată, pârâta motivând că nu s-a făcut dovada plății contribuțiilor pentru pensia suplimentară și pentru fondul de șomaj.

Reclamantul a fost angajat  al SC F.D.SRL Târgu-Jiu în perioada 4.08.1998-16.02.2000, conform mențiunilor din carnetul de muncă. Perioada a fost certificată de ITM Gorj, cu precizarea că pentru luna februarie 2000 nu exista dovada plății contribuțiilor la asigurările sociale.

În ședința publică din 2 noiembrie 2017, reclamantul a depus copii de pe ordinele de plată (filele ......... dosar) emise de SC F.D.SRL, din care rezultă că au fost plătite contribuțiile la asigurările sociale pentru luna februarie 2000.  Așadar, s-a făcut dovada plății acestora și nu există niciun motiv pentru care stagiul de cotizare din perioada 01.02.2000-16.02.2000 să nu fie valorificat.

Ca atare, în temeiul art. 99 alin. 2 din Legea nr. 223/2015, va fi admisă contestația formulată de reclamant, va fi anulată parțial Hotărârea nr.14359/27.04.2017 emisă de C.C. din cadrul M.A.I., respectiv cu referire la nevalorificarea stagiului de cotizare din perioada 01.02.2000-16.02.2000, urmând a fi obligată pârâta C.P.S. a M.A.I să emită o nouă decizie de pensionare pentru reclamant cu valorificarea stagiului de cotizare din perioada 01.02.2000-16.02.2000.

Opinia asistenților judiciari este conformă cu prezenta  hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestația cu precizarea ulterioară formulată de reclamantul C.M. . contradictoriu cu pârâta C.P.S. a M.A.I,

Anulează parțial Hotărârea nr.14359/27.04.2017 emisă de C.C.P. a M.A.I., respectiv cu referire la nevalorificarea stagiului de cotizare din perioada 01.02.2000-16.02.2000.

Obligă pârâta C.P.S. a M.A.I să emită o nouă decizie de pensionare pentru reclamant cu valorificarea stagiului de cotizare din perioada 01.02.2000-16.02.2000.

Cu apel în  30 zile de la comunicare, care se depune la T.G..

Pronunțată în ședința publică din 02.11.2017  la T.G..