Anulare decizie emisă de directorul Direcţiei Silvice judeţene. Retrogradare din funcţia de şef de ocol silvic

Decizie 2703 din 18.06.2018


Recurs contencios administrativ. Anulare decizie emisă de directorul Direcţiei Silvice judeţene. Retrogradare din funcţia de şef de ocol silvic

- art. 10 alin. (2) şi (3) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor de disciplină prevăzute în Statutul personalului silvic aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 274/2002

- art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (3) lit. a) şi c) din Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 274/02.07.2002

Prima instanţă a reţinut în mod corect că, întrucât un membru al Consiliului de disciplină, ing. (...), a fost cercetat disciplinar în baza aceluiaşi raport în care s-a propus şi sancţionarea intimatului reclamant şi în legătură cu aceleaşi fapte pentru care intimatul-reclamantul a fost cercetat, compunerea Consiliului este nelegală, faţă de disp. art. 10 alin. (2) şi (3) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor de disciplină prevăzute în Statutul personalului silvic aprobat prin Ordinul nr. 274/2002, fapt ce atrage nelegalitatea actului sancţionator.

Critica recurentei-pârâte, că instanţa de fond nu a analizat legalitatea actului contestat ci a constatat nelegalitatea operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului contestat, respectiv a nelegalităţii compunerii Consiliului de Disciplină ce a analizat abaterea disciplinară reţinută în sarcina intimatului-reclamant, nu este întemeiată deoarece legalitatea actului administrativ atacat depinde şi de legalitatea operaţiunilor administrative anterioare ce stau la baza emiterii lui şi a căror legalitate este analizată de instanţă odată cu actul administrativ în litigiu, chiar dacă intimatul nu a contestat anterior componenţa Consiliului de Disciplină.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.(2) din Ordinul Ministerului Agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 274/02.07.2002 se arată că "pentru a asigura corectitudinea deplină în desfăşurarea activităţii consiliilor de disciplină şi pentru stabilirea unor hotărâri drepte în cazurile cercetate, personalul silvic numit în aceste consilii va avea o probitate morală recunoscută".

Potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (3) lit. a) şi c) din Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr.274/02.07.2002 pentru probarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliilor de disciplină prevăzut în Statutul personalului silvic - mandatul de membru al consiliului de disciplină se suspendă în cazul în care membrul respectiv a săvârşit o faptă care constituie obiectul unui dosar analizat de consiliul de disciplină, dar şi în cazul în care membrul respectiv s-a pronunţat în orice mod cu privire la fapta aflată în cercetare, anterior soluţionării cazului şi adoptării unei hotărâri a consiliului de disciplină.

În condiţiile în care membrul consiliului de disciplină în persoana ing. (...) a fost cercetat în legătură cu aceleaşi fapte pentru care intimatul-reclamant a fost cercetat, acesta fiind găsit vinovat şi sancţionat, mai mult, a întocmit o notă de relaţii privind aceleaşi fapte, situaţia de incompatibilitate a fost în mod legal constatată de prima instanţă, astfel încât componenţa consiliului de disciplină a fost nelegală şi atrage şi nelegalitatea actului în litigiu.

Curtea de Apel Oradea – Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal

Decizia nr. 2703 din 18 iunie 2018

Prin Sentinţa nr. (...) din 1.11.2017 Tribunalul (...) a admis acţiunea de contencios administrativ formulată de reclamantul (...) (...) CNP (...), cu domiciliul procedural ales în (...), la Cabinet de Avocat „(...)”, în contradictoriu cu pârâta REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR (...) prin SUCURSALA DIRECŢIA SILVICĂ (...) cu sediul în (...), J(...)/2003, cod fiscal RO(...), reprezentată prin Directorul Direcţiei Silvice (...) şi în consecinţă a anulat Decizia nr. (...)/13.06.2017 emisă de Directorul Direcţiei Silvice (...). A obligat pârâta să plătească reclamantului suma de 4860 lei cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR (...) PRIN SUCURSALA DIRECŢIA SILVICĂ (...), solicitând admiterea acestuia şi pe cale de consecinţă casarea hotărârii atacate ca fiind dată cu aplicarea greşită a normelor de drept material şi rejudecând cauza în fond respingerea cererii reclamantului.

În motivele de recurs a arătat următoarele :

Analizând motivarea sentinţei civile nr. (...)/CA/04.11.2017, se poate constata că instanţa de fond a admis acţiunea formulată de către reclamant, fără să se pronunţe asupra legalităţii actului administrativ contestat în sine, ci după cum expres precizează în motivarea hotărârii, instanţa s-a pronunţat asupra legalităţii operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecăţii. În acest context, analizând legalitatea operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecăţii, instanţa a reţinut nelegalitatea compunerii parţiale a Consiliului de Disciplină ce a emis Hotărârea nr.(...)/03.05.2017 în baza căreia a fost emisă Decizia (...)/13.06.2017.

Astfel cum se poate constata, deşi instanţa invocă dispoziţiile legale care reglementează în mod clar şi limitativ situaţiile care atrag suspendarea unui membru al Consiliului de disciplină, cu toate acestea reţine că unul dintre membrii comisiei, respectiv ing. (...), a fost cercetat şi sancţionat, ca urmare a propunerii făcute prin aceeaşi Notă de constatare nr. (...)/27.02.2017, prin care a fost cercetat şi reclamantul, cu privire la aceleaşi elemente materiale concretizate în abateri disciplinare, motiv pentru care instanţa a apreciat că se afla într-o stare de incompatibilitate ce ar fi impus înlocuirea sa din consiliul de disciplină, ceea ce atrage nelegalitatea actului administrativ contestat.

Argumentele concrete care dovedesc faptul că această hotărâre a instanţei este dată cu aplicarea greşită a normelor legale incidente în cauză, sunt următoarele:

-Astfel cum reiese din Nota de constatare nr. (...)/27.02.2017 şi din Decizia de sancţionare cu nr. (...)/20.04.2017, sancţiunea propusă şi aplicată d-lui. ing. (...) este „avertismentul scris";

-Conform dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, „analizarea cazului şi aplicarea sancţiunii în cazul abaterilor pentru care organele constatatoare propun sancţiunile prevăzute la art. 48 alin. (2) lit. a) nu sunt de competenţa Consiliului de disciplină ci se fac de conducătorul unităţii silvice la care este angajată persoana sancţionată, lucru prevăzut şi în Contactul Colectiv de Muncă în vigoare conform dispoziţiilor art.101 alin.2 lit. b). Deci fapta săvârşită de dl. (...) nu a constituit şi nici nu putea să constituie obiectul unui dosar analizat de consiliul de disciplină; situaţiile care atrag suspendarea unui membru al Consiliului de disciplină sunt expres şi limitativ reglementate prin art. 10 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor de disciplină prevăzute în Statutul personalului silvic aprobat prin Ordinul nr. 274/2002, dl. (...) neregăsindu-se în niciuna dintre aceste situaţii.

-De vreme ce instanţa a invocat incidenţa art. 10 alin. (3) lit. a) din Regulament, care prevede că suspendarea intervine dacă membrul respectiv a săvârşit o faptă care constituie obiectul unui dosar analizat de consiliul de disciplină, în baza principiului ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, acesta nu putea să aprecieze, de la sine putere, că şi săvârşirea unei fapte care nu constituie obiectul unui dosar analizat de consiliul de disciplină poate atrage aceeaşi sancţiune.

Prin Nota de constatare nr. (...)/27.02.2017 într-adevăr au fost propuse sancţiuni pentru mai multe persoane printre care şi domnul (...) dar obiectul Consiliului de Disciplină au fost doar două dintre acestea printre care şi reclamantul concretizându-se prin Hotărârea nr.(...)/03.05.2017 a Consiliului de disciplină al Direcţiei Silvice (...). Singurele abateri disciplinare de competenţa Consiliului de Disciplină sunt cele prevăzute de art. 49 alin. (2) din O.U.G. nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, lit. d), e), f) şi g), or contrar afirmaţiilor instanţei de fond nu putem spune ca este vorba de aceleaşi abateri disciplinare.

În aceeaşi ordine de idei învederează că procesele verbale care s-au încheiat cu ocazia întrunirii Consiliului de disciplină al Direcţiei Silvice (...) pentru cercetare şi verificarea abaterilor săvârşite în Nota de constatare nr.(...)/27.02.2017, nu îl vizează pe domnul (...) sub niciun aspect, nefăcând obiectul cercetării şi verificării notei de constatare, singurele abateri care au fost de competenţa Consiliului fiind cele ale domnului (...) raportat la art.48 alin. 2 lit. d) din O.U.G. 59/2000, "retrogradarea în funcţie pe o perioadă de 6 luni".

În ceea ce priveşte invocarea de către instanţa de fond a dispoziţiilor art. 9 alin (2) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 274 /2002, potrivit cărora „Pentru a asigura corectitudinea deplină în desfăşurarea activităţii consiliilor de disciplină şi pentru stabilirea unor hotărâri drepte în cazurile cercetate, personalul silvic numit în aceste consilii va avea o probitate morală recunoscută", înţelege să precizeze următoarele:

Pe de o parte, solicită a se observa că reclamantul nu a depus nicio dovadă privind lipsa probităţii morale recunoscute a membrului consiliului de disciplină - ing. (...) iar pe de altă parte, dl. ing. (...) este liderul sindicatului salariaţilor Direcţiei Silvice (...), dobândind această calitate în urma unor alegeri, dânsul fiind ales prin vot secret, ceea ce denotă o probitate morală care până la proba contrară nu poate fi pusă la îndoială.

În altă ordine de idei, conform art. 10 alin (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor de disciplină prevăzute în Statutul personalului silvic, aprobat prin Ordinul nr. 274 /2002, reclamantul putea face cerere de suspendare referitor la incompatibilitatea domnului (...), însă acesta a preferat să atace Decizia Directorului Direcţiei Silvice (...), formulându-şi apărarea pe o stare iluzorie.

În acest context, atâta vreme cât există o cale administrativă legală de contestare a componenţei consiliului de disciplină, atât timp cât reclamantul nu a uzat de aceasta, apreciază că instanţa oricum trebuia să analizeze actul administrativ contestat sub aspectul legalităţii acestuia şi nu sub aspectul componenţei Consiliului de disciplină.

În măsura în care instanţa va găsi ca întemeiate criticile formulate prin prezentul recurs şi va înţelege să procedeze la rejudecarea cauzei sub aspectul legalităţii actului administrativ contestat, solicită să se ia în considerare apărările formulate pe fondul cauzei în cadrul cărora apreciază că a făcut dovada netemeiniciei acţiunii reclamantului.

Luând în considerare toate aspectele de fapt şi de drept arătate mai sus şi în baza probelor ce vor fi administrate, apreciind Sentinţa civilă nr.(...)/CA/04.11.2017 ca fiind dată cu aplicarea greşită a normelor de drept material, solicită admiterea recursului astfel cum acesta a fost formulat.

În drept a invocat prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 Cod de procedură civilă şi dispoziţiile legale invocate în cuprinsul recursului.

Intimatul (...) (...) prin întâmpinarea depusă la dosar a solicitat respingerea recursului declarat în cauză ca fiind nefondat, obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezenta cale de atac, pentru următoarele motive:

Motivele de recurs sunt nefondate. Prin actul administrativ contestat - Decizia nr.(...)/13.06.2017 a Directorului Direcţiei Silvice (...) s-a dispus retrogradarea din funcţia de şef de ocol la Ocolul Silvic (...) a intimatului-reclamant pentru o perioadă de 6 luni, act administrativ emis ca urmare a declanşării cercetării disciplinare de către Consiliul de Disciplină care a emis Hotărârea nr.(...)/03.05.2017 şi prin care s-a propus aplicarea sancţiunii retrogradării din funcţie a intimatului-reclamant pentru o perioadă de 6 luni.

Intimatul-reclamant a fost sancţionat pentru anumite abateri disciplinare, constând în aceea că nu a asigurat prin atitudinea sa integritatea şi paza fondului forestier, nu a verificat modul de recoltare şi valorificare a masei lemnoase, nu a urmărit lucrările de punere în valoare a masei lemnoase, nu a verificat activitatea districtului etc.

La originea cercetării disciplinare au stat cele două documente arătate prin hotărârea consiliului de disciplină, respectiv Raportul Ocolului Silvic (...) nr.(...)/09.12.2016 şi Nota de constatare nr.(...)/27.02.2017. Prin această notă de constatare s-au consemnat rezultatele controlului efectuat în cadrul Ocolului Silvic (...), conform tematicii impuse de către Direcţia Silvică (...), comisia de control enumerând dispoziţiile legale încălcate de către intimatul-reclamant, enumerarea fiind ulterior preluată în mod integral prin Hotărârea Consiliului de disciplină nr.(...)/03.05.2017.

Potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (3) lit. a) şi c) din Ordinul Ministerului Agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.274/02.07.2002 pentru probarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliilor de disciplină prevăzut în Statutul personalului silvic - se arată că mandatul de membru al consiliului de disciplină se suspendă în cazul în care membrul respectiv a săvârşit o faptă care constituie obiectul unui dosar analizat de consiliul de disciplină, dar şi în cazul în care membrul respectiv s-a pronunţat în orice mod cu privire la fapta aflată în cercetare, anterior soluţionării cazului şi adoptării unei hotărâri a consiliului de disciplină.

Membrul Consiliului de disciplină - ing.(...) a fost cercetat şi sancţionat prin Nota de constatare nr.(...)/27.02.2017, fiind găsit vinovat şi a fost sancţionat de către comisia de control care a elaborat nota de constatare, aceeaşi notă de constatare care a prevăzut şi propunerea de sancţionare a intimatului-reclamant. Mai mult, acelaşi membru al consiliului de disciplină a fost audiat şi a întocmit în scris o notă de relaţie privind obiectul controlului. În perioada cuprinsă între data retrogradării intimatului-reclamant şi până la repunerea în funcţie, acelaşi membru al consiliului de disciplină a ocupat funcţia din care a fost retrogradat intimatul-reclamant, aceea de şef de ocol la Ocolul Silvic (...), astfel încât rezultă şi un interes direct şi de necontestat al acestui membru în adoptarea Hotărârii Consiliului de disciplină nr.(...)/03.05.2017.

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) din Ordinul Ministerului Agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 274/02.07.2002 se arată că „pentru a asigura corectitudinea deplină în desfăşurarea activităţii consiliilor de disciplină şi pentru stabilirea unor hotărâri drepte în cazurile cercetate, personalul silvic numit în aceste consilii va avea o probitate morală recunoscută"

În aceste condiţii, prin cererea dedusă judecăţii intimatul-reclamant a înţeles să invoce nelegalitatea compunerii Consiliului de disciplină în privinţa membrului ing.(...) care a fost cercetat şi sancţionat prin Nota de constatare nr. (...)/27.02.2017 şi care a stat la baza emiterii Hotărârii Consiliului de disciplină nr.(...)/03.05.2017. În situaţia în care un membru al consiliului de disciplină nu doar că a fost cercetat, dar fiind găsit vinovat a şi fost sancţionat de către comisia de control care a elaborat nota de constatare, aceeaşi notă de constatare care a prevăzut şi propunerea de sancţionare a intimatului-reclamant rezultă că componenţa consiliului de disciplină este una nelegală, în contradicţie cu dispoziţiile legale ce prevăd că membrii consiliului de disciplină trebuie să se bucure de o probitate morală impecabilă, constatându-se că membrul (...) se face vinovat de lipsa îndrumării şi controlării activităţii de pază astfel ca în districtele din raza ocolului să nu se producă contravenţii şi infracţiuni

Mai mult, cu ocazia întocmirii notei de constatare nr.(...)/27.02.2017, membrul comisiei de disciplină ing. (...) a fost audiat, respectiv i s-a solicitat şi acesta conformându-se a întocmit în scris o notă de relaţie privind controlul efectuat în trupul de pădure (...), acelaşi control care a vizat propunerea sancţionării sale în legătură cu aceleaşi fapte, astfel încât membrul consiliului de disciplină nu doar că a săvârşit o faptă ce a constituit obiectul analizei consiliului de disciplină dar s-a şi pronunţat cu privire la fapta aflată în cercetarea consiliului de disciplină.

În condiţiile în care membrul consiliului de disciplină în persoana ing. (...) a fost cercetat în legătură cu aceleaşi fapte pentru care intimatul-reclamantul a fost cercetat, membrul fiind găsit vinovat şi sancţionat, dar care membru întocmind o notă de relaţii privind aceleaşi fapte, consideră că acesta era în incompatibilitate, astfel încât componenţa consiliului de disciplină era una nelegală şi care nu conferă garanţiile unei hotărâri drepte şi legale.

Legiuitorul a folosit expresia "o faptă care constituie obiectul unui dosar analizat de consiliul de disciplină" şi nu face referire la "o persoană" analizată de consiliul de disciplină, cum încearcă recurenta-pârâtă să ofere o interpretare originală a textului de lege supus analizei. Pârâta arată că membrul în cauză nu a fost sancţionat de consiliul de disciplină, dar legea face vorbire despre o faptă ce face obiectul unui dosar analizat, or în cauza de faţă fapta membrului, chiar dacă numai în parte, constituie obiectul dosarului analizat.

Lipsa probităţii morale este, contrar celor susţinute de pârâtă, pe deplin dovedită, raportat la sancţionarea disciplinară a acestuia, membrul (...) făcându-se vinovat de lipsa îndrumării şi controlării activităţii de pază astfel ca în districtele din raza ocolului să nu se producă contravenţii şi infracţiuni, sancţiune ce i s-a aplicat în baza aceleiaşi note de control avută în vedere la retrogradarea sa. Mai mult, acesta a preluat funcţia de şef al Ocolului Silvic (...) după emiterea deciziei retrogradării din funcţie a reclamantului, astfel încât rezultă şi un interes direct şi de necontestat al acestui membru în adoptarea Hotărârii Consiliului de disciplină nr.(...)/03.05.2017.

Având în vedere cele de mai sus, a solicitat respingerea recursului formulat ca fiind nefondat, cu obligarea recurentei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu judecarea prezentei căi de atac.

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate, instanţa a apreciat recursul declarat de R.N.P. –(...) prin Direcţia Silvică (...) ca fiind nefondat, pentru următoarele considerente:

Prima instanţă a reţinut în mod corect că, întrucât un membru al Consiliului de disciplină, ing. (...), a fost cercetat disciplinar în baza aceluiaşi raport în care s-a propus şi sancţionarea intimatului reclamant şi în legătură cu aceleaşi fapte pentru care intimatul-reclamantul a fost cercetat, compunerea Consiliului este nelegală, faţă de disp. art. 10 alin. (2) şi (3) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor de disciplină prevăzute în Statutul personalului silvic aprobat prin Ordinul nr. 274/2002, fapt ce atrage nelegalitatea actului sancţionator.

Critica recurentei-pârâte, că instanţa de fond nu a analizat legalitatea actului contestat ci a constatat nelegalitatea operaţiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului contestat, respectiv a nelegalităţii compunerii Consiliului de Disciplină ce a analizat abaterea disciplinară reţinută în sarcina intimatului-reclamant, nu este întemeiată deoarece legalitatea actului administrativ atacat depinde şi de legalitatea operaţiunilor administrative anterioare ce stau la baza emiterii lui şi a căror legalitate este analizată de instanţă odată cu actul administrativ în litigiu, chiar dacă intimatul nu a contestat anterior componenţa Consiliului de Disciplină.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.(2) din Ordinul Ministerului Agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 274/02.07.2002 se arată că "pentru a asigura corectitudinea deplină în desfăşurarea activităţii consiliilor de disciplină şi pentru stabilirea unor hotărâri drepte în cazurile cercetate, personalul silvic numit în aceste consilii va avea o probitate morală recunoscută".

Potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (3) lit. a) şi c) din Ordinul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr.274/02.07.2002 pentru probarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliilor de disciplină prevăzut în Statutul personalului silvic - mandatul de membru al consiliului de disciplină se suspendă în cazul în care membrul respectiv a săvârşit o faptă care constituie obiectul unui dosar analizat de consiliul de disciplină, dar şi în cazul în care membrul respectiv s-a pronunţat în orice mod cu privire la fapta aflată în cercetare, anterior soluţionării cazului şi adoptării unei hotărâri a consiliului de disciplină.

În condiţiile în care membrul consiliului de disciplină în persoana ing. (...) a fost cercetat în legătură cu aceleaşi fapte pentru care intimatul-reclamant a fost cercetat, acesta fiind găsit vinovat şi sancţionat, mai mult, a întocmit o notă de relaţii privind aceleaşi fapte, situaţia de incompatibilitate a fost în mod legal constatată de prima instanţă, astfel încât componenţa consiliului de disciplină a fost nelegală şi atrage şi nelegalitatea actului în litigiu.

Pentru aceste aspecte, Curtea a reţinut că sunt nefondate motivele de recurs şi în baza art. 496 Cod procedură civilă a respins recursul, cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată parţiale în recurs, în sumă de 2.000 lei, reprezentând taxa de timbru, cheltuieli de transport şi onorariu, faţă de complexitatea cauzei.