Actiune în anularea hotarârii adunarii generale a membrilor Asociatiei pas pentru frauda la lege. Competenta materiala în solutionarea cauzei.

Decizie 369/COM/ din 17.04.2008


OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

(ce a abrogat Legea nr. 21/1924 pentru persoane juridice), art. 23;

OG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, art. 18

Jurisdictiile nu sunt apte în mod egal sa solutioneze un litigiu. Atunci când o persoana doreste sa declanseze un proces, trebuie sa determine, printre altele, care este jurisdictia competenta sa solutioneze procesul. Pentru aceasta va trebui sa tina seama de obiectul litigiului, natura si valoarea acestuia, acordul partilor, caracterul normelor care reglementeaza competenta.

Competenta este definita ca fiind aptitudinea recunoscuta de lege unei instante judecatoresti sau unui organ de jurisdictie ori cu activitate jurisdictionala de a solutiona o anumita pricina.

Competenta jurisdictionala se clasifica în competenta materiala si competenta teritoriala, dupa cum sunt avute în vedere instante de grad diferit sau instante de acelasi grad.

Competenta materiala presupune repartizarea pricinilor între instante de grad diferit.

In cauza analizata, în raport de obiectul cererii de chemare în judecata – constatarea nulitatii absolute a unei hotarâri a Adunarii generale a membrilor Asociatiei PAS, prima instanta cu plenitudine de competenta în solutionarea pricinii este judecatoria, în speta fiind pe deplin aplicabile dispozitiile art. 23 alin. 2 si 3 din OG 26/2000, acestea reglementând o competenta speciala atât materiala cât si teritoriala, de la care nu se poate deroga, actiunea fiind formulata de membrii asociatiei, împotriva asociatiei, în temeiul si al O.G. nr.26/2000 si având ca obiect constatarea nulitatii absolute a unei hotarâri a adunarii generale a membrilor Asociatiei PAS.

In sprijinul acestui punct de vedere sunt dispozitiile art.18 din O.U.G. nr.88/1997, care se refera la asociatie ca persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, prevazând si ca drepturile si obligatiile membrilor sai sunt cele prevazute de Legea nr.21/1924. Cum O.G. nr.26/2000 a abrogat aceasta lege, Asociatiei PAS îi sunt aplicabile dispozitiile O.G. nr.26/2000, respectiv cauzei, art.23 alin.2 din ordonanta, neavând relevanta daca se invoca nulitatea absoluta sau relativa a actului, art.23 din O.G. nr.26/2000 referindu-se la toate categoriile de nulitati, inclusiv cele absolute, legiuitorul nefacând nici o distinctie în acest sens, fata de scopul înfiintarii asociatiei, raporturile dintre membrii asociatiei sau dintre membrii si asociatie neputând fi considerate de natura comerciala.

Reclamantii C.P., S.A. si S.G. au chemat în judecata la data de 07.11.2007 pe pârâta A.P.F. MEDGIDIA solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a Hotarârii AGA PAS din 25 octombrie 2007 pentru frauda la lege, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii reclamantii au aratat ca exista mai multe motive care determina nulitatea Hotarârii AGA PAS din 25 octombrie 2007, respectiv nerespectarea dispozitiilor statutare privind convocarea, nerespectarea dispozitiilor privind cvorumul, s-au încalcat dispozitiile statutare privind asigurarea participarii tuturor membrilor PAS, prezidarea sedintei de catre S.C., strain de conducerea PAS F., procesul verbal de sedinta nu cuprinde date reale, excluderea reclamantului C.P. din PAS s-a facut nelegal si fara ca acesta sa fi avut posibilitatea sa-si exprime punctul de vedere, prin aceeasi hotarâre s-au dispus masuri cu încalcarea statutului asociatiei s-au adoptat masuri cu carcater pagubitor pentru reclamant, s-au adoptat masuri ce exced competenta asociatiei si s-au continuat si înscrisuri întocmite în fals cu frauda la lege, exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Constanta Sectia comerciala si în consecinta a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Medgidia.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca judecatoria are plenitudinea de competenta în a solutiona actiunea întrucât art.23 alin.2 si 3 din O.G. nr.26/2000 stabileste o competenta speciala atât din punct de vedere material cât si teritorial, dispozitiie legala de la care nu se poate deroga, incontestabil Asociatia PAS Fruvimed fiind constituita în baza O.U.G. nr.88/1997, iar în scopul înfiintarii sale a urmarit finalitati patrimoniale, care nu poate determina o alta competenta, întrucât s-ar adauga la lege.

De altfel, art.18 din O.U.G. nr.88/1997 statuara procedura de constituire si de lichidare a asociatiei – definita ca persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, constituita în scopul dobândirii de actiuni emise de societatile comerciale, precum si structura, drepturile si obligatiile membrilor sai sunt cele precizate de Legea nr.21/1924 act normativ ce a fost abrogat prin O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, act normativ cu deplina eficienta juridica în cauza.

S-a mai retiunt ca nu se poate considera ca numai procedura de constituire si de dizolvare a asocitatiei, drepturile si obligatiile membrilor sunt înserate de O.G. nr.26/2000, deoarece nu se poate deroga de la competenta speciala de prima instanta reglementata de O.G. nr.26/2000 si a se aplica normele de competenta de drept comun, întrucât legiuitorul ar fi statuat sau nuantat expres acest lucru, în cauza, prin constatarea nulitatii hotarârii, reclamantii urmarind tocmai proteguirea unui drept pretins încalcat, aspect juridic acoperit de legiuitor.

În esenta s-a retinut prin norma art.23 din O.G. nr.26/2000, judecatoria a dobândit o competenta speciala de prima instanta.

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantii, S.A., S.G. si C.P.

În motivarea recursului se arata ca hotarârea este nelegala, instanta incorect retinând în cauza incidenta art.23 alin.2 si 3 din O.G. nr.26/2000 , aceasta fiind de competenta Tribunalului Constanta Sectia comerciala, în baza art.2 pct.1 lit.a Cod procedura civila si art.1 Cod comercial.

Astfel, cauza are natura comerciala, deoarece Asociatia PAS a fost constituita în baza O.U.G. nr.88/1997 iar scopul asociatilor astfel cum a fost reglementat prin statut nu este de natura nepatrimoniala, ci patrimoniala, respectiv cumpararea actiunilor de la ADS, acest act normativ stabilind cadrul juridic pentru vânzarea actiiunilor emise de societati comerciale si detinute de stat sau de autoritate sau de o autoritate a administratiei publice locale.

O.G. nr.26/2000 se refera la asociatiile si fundatiile fara scop patrimonial ori Asociatia are un scop patrimonial iar litigiile intervenite între membrii asociatiei sau între mambrii asociatiei si Asociatie sunt de natura comerciala.

Or, numai procedura de constituire si de dizolvare, structura asociatiei, drepturile si obligatiile membrilor sunt guvernate de acest act normativ.

Având în vedere prevederile contractului de vânzare – cumparare actiuni, acesta are o natura comerciala si în baza acestuia a fost luata decizia din hotarârea a carei nulitate o solicita a fi constatata.

Se mai arata si ca, prin actiune s-a solicitat constatarea nulitatii absolute a hotarârii, iar prevederile O.G. nr.26/2000 se refera numai la actiunea în anulare (nulitate relativa) a hotarârii, care se exercita în termenul prevazut de lege, caz în care competenta este speciala, cea a Judecatoriei în prima instanta, ceea ce în cauza, conduce la concluzia ca numai sunt operabile prevederile art.23 alin.3 din O.G. nr.26/2000, fiind aplicabile normele de competenta de drept comun .

În acest sens s-a pronuntat si Curtea de Apel Constanta prin decizia civila nr.114/COM/23.02.2005, într-un caz similar spetei, comercialitatea masurilor prin actul atacat fiind evidenta recunoasterea transferului dreptului de proprietate a unui numar de actiuni ca urmare a achitarii pretului stabilit prin contractul de vânzare – cumparare actiuni nr.77/06.12.2000.

Recursul este nefondat, apreciaza Curtea pentru urmatoarele considerente, în esenta:

În cauza, în raport de obiectul cererii de chemare în judecata – constatarea nulitatii absolute a unei hotarâri a Adunarii Generale a membrilor Asociatiei PAS, se constata ca legal prima instanta a retinut ca judecatoria are plenitudine de competenta în a solutiona actiunea, în cauza fiind pe deplin aplicabile dispozitiile art.23 alin. 2 si 3 din O.G. nr.26/2000 acestea reglementând o competenta speciala atât materiala cât si teritoriala, de la care nu se poate deroga, actiunea în cauza fiind formulata de membrii asociatiei, împotriva asociatiei, în temeiul si al O.G. nr.26/2000 si având ca obiect constatarea nulitatii absolute a unei hotarâri a adunarii generale a membrilor Asociatiei PAS.

Dispozitiile O.U.G. nr.88/1997 art.18 se refera la asociatie ca persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, prevazând si ca drepturile si obligatiile membrilor sai sunt cele prevazute de Legea nr.21/1924. Cum O.G. nr.26/2000 a abrogat aceasta lege, Asociatiei PAS îi sunt aplicabile dispozitiile O.G. nr.26/2000, respectiv cauzei, art.23 alin.2 din ordonanta, neavând relevanta daca se invoca nulitatea absoluta sau relativa a actului, art.23 din O.G. nr.26/2000 referindu-se la toate categoriile de nulitati, inclusiv cele absolute, legiuitorul nefacând nici o distinctie în acest sens, fata de scopul înfiintarii asociatiei, raporturile dintre membrii asociatiei sau dintre membrii si asociatie neputând fi considerate de natura comerciala.

În ce priveste hotarârea mentionata în care s-a retinut comercialitatea unor hotarârii a Asociatiei PAS, aceasta nu poate constitui izvor de drept, retine instanta de control.

Pentru aceste considerente si în aplicarea art.312 alin.1 Cod procedura civila recursul a fost respins ca nefondat.