Constatare nulitate absolută a titlului de proprietate

Sentinţă civilă 913 din 27.06.2013


ROMANIA

JUDECĂTORIA INEU,JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR.913/2013

Şedinţa publică din 27 iunie 2013

Preşedinte :

Grefier :

S-a luat în examinare cauza civilă privind acţiunea formulată de reclamanta Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor  … prin primar … împotriva pârâţilor M F, M C-I, M L-M, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor … şi Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor  …, pentru fond funciar,constatare nulitate absolută a titlului de proprietate.

La apelul nominal lipsă fiind părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care se constată că s-a depus la dosar prin biroul de registratură al acestei instanţe la data de 25 iunie 2013 un set de înscrisuri din partea reclamantei Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor … prin primar ,respectiv adresa nr…. la care s-au anexat copia protocolului de predare-preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al statului sub nr…. de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor Agenţia Domeniilor Statului; copia Hotărârii nr…. privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către Comisiile locale …, …, judeţul Arad emisă de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor …; copia Hotărârii nr…. privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către Comisiile locale … judeţul Arad emisă de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad sub nr….; copia Hotărârii nr…. emisă de Primăria comunei …, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, judeţul Arad; copia Hotărârii nr…. emisă de primăria oraşului Ineu, Comisia orăşenească de fond funciar; anexa nr.23-tabel nominal cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar la Societăţile comerciale pe acţiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art.36 din legea fondului funciar nr.18/1991 nemodificată, cărora li se restituie în natură suprafeţe agricole pe baza documentelor care atestă fosta proprietate în perimetrul acestor societăţi, potrivit art.8 din Legea nr.1/2000, cu modificările ulterioare emisă de Primăria oraşului …, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, judeţul Arad; copia ciornei care a stat la baza întocmirii titlului nr…. cu autor M A, având moştenitor M I, cu suprafaţă reconstituită de 5800 mp, tarla 131, parcela A 855/1/3 în suprafaţă de 5800 mp.

Faţă de înscrisurile depuse la dosar, având în vedere că s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, instanţa pe baza probelor de la dosar a trecut la judecată.

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar potrivit art.43 din Titlul VI din Legea nr.247/2005.

J U D E C A T A,

Asupra cauzei civile, constată că prin acţiunea înregistrată la aceasta instanţă la data de 11 aprilie 2013, scutită de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar potrivit art.43 din Titlul VI din Legea nr.247/2005, reclamanta Comisia Locală a oraşului … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, prin primar …, cu sediul la Primăria … cu sediul în oraşul …, strada …a solicitat în contradictoriu cu pârâţii M F domiciliată în …, soţia defunctului M I decedat la data de 09 martie 1993, M C I domiciliat în …, fiul defunctului M I jr. decedat la data de 28 ianuarie 2002, fiu la rândul său al defunctului M I, decedat la data de 09 martie 1993, M L –M, domiciliată în …, soţia defunctului M I jr. decedat la data de 28 ianuarie 2002, fiu la rândul său al defunctului M I decedat la data de 09 martie 1993, Comisia Judeţeană … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cu sediul în municipiul … şi Comisia Locală … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cu sediul în comuna …, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea absolută a Titlului de proprietate nr…., cod … eliberat la data de 09.01.2004, pe numele M A-autor, M I-moştenitor aceeaşi persoană cu M I, decedat la data de 09 martie 1993.

Să se dispună reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 0,58 ha, pe numele M A-autor, M I-moştenitor, pe raza administrativ teritorială a comunei …, cu înscrierea persoanelor îndreptăţite în anexele lucrării de fond funciar …, respectiv în Anexa 3 respectiv eliberarea unui nou titlu de proprietate.

Nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.

A motivat în fapt prin aceea că, reconstituirea dreptului de proprietate şi eliberarea Titlului de proprietate nr…., cod … eliberat la data de 09.01.2004, pe numele M A-autor, M I-moştenitor(aceeaşi persoană cu M I decedat la data de 09 martie 1993) s-a făcut cu încălcarea prevederilor legilor fundului funciar, vechiul amplasament al titularului înscris în titlul de proprietate fiind pe raza administrativ-teritorială a comunei …, fapt confirmat şi prin adresa nr…. a Comisiei locale …, pârâta de ordin 5.

Se mai arată că pârâta M F, este soţia defunctului M I, decedat la data de 09 martie 1993, pârâtul M C-I este fiu al defunctului M I jr. decedat la data de 28 ianuarie 2002, fiu la rândul său al defunctului M I decedat la data de 09 martie 1993, pârâta M L-M este soţie a defunctului M I jr.decedat la data de 28 ianuarie 2002, fiu, la rândul său al defunctului M I decedat la data de 09 martie 1993.

Reclamanta a solicitat soluţionarea cauzei şi în lipsă.

În drept s-au invocat disp.art.194 c.pr.civ., art.111 alin.1 lit.a din Legea nr.169/1997 cu modificările şi completările ulterioare.

Prin întâmpinarea depusă la f.29 dosar, pârâta Comisia Locală ... pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a arătat că nu este de acord cu cererea reclamantei având în vedere că din Hotărârea comisiei judeţene nr…. şi Hotărârea comisiei locale nr…. cu tabelele anexă ,rezultă că vechiul amplasament al autorului M A cu moştenitor M I pentru suprafaţa de 0,58 ha este pe UAT Ineu şi în baza acestor documente s-a eliberat titlul de proprietate nr…..

De asemenea, pentru că vechiul amplasament (denumit popular JERAC) a fost atribuit altor persoane înainte de a se emite hotărârile precizate mai sus, faptul că la Comisia locală … s-a hotărât ca emiterea titlului pentru autor M A şi moştenitor M I, cu acordul proprietarului să se facă pe un alt amplasament, nu s-a făcut cu încălcarea prevederilor legilor fondului funciar, aşa cum se susţinere în acţiune.

Pârâta Comisia judeţeană … pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prin întâmpinarea depusă la f.35-36 dosar, prin care arată că solicită respingerea acţiunii reclamantului.

În fapt a arătat că reclamantul prin cererea introductivă solicită a se constata nulitatea absolută a titlului de proprietate nr…./09.01.2004, întrucât vechiul amplasament se află pe raza localităţii …, dar în speţă nu poate fi reţinută cauza de nulitate prevăzută de art.III alin.1 lit.a pct.i din Legea nr.169/1997 cu modificările şi completările ulterioare, deoarece reconstituirea dreptului de proprietate a fost efectuată cu respectarea prevederilor legale în vigoare, nefiind depuse înscrisuri din care să rezulte faptul că reconstituirea a fost efectuată în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat care nu au moştenit asemenea terenuri.

Pe de altă parte, emiterea acestui titlu de proprietate s-a făcut de către Comisia judeţeană pe baza documentaţiei înaintată de comisa locală - documentaţie care în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cuprinde anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbal de punere în posesie şi schiţele terenurilor.

Pârâţii M L-M, M F şi M C-I au depus întâmpinare, filele 55-57 dosar, prin care au arătat că sunt de acord cu admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, întrucât vechiul amplasament se regăseşte pe administrativ … şi deţin acordul Comisiei de la … pentru a fi atribuit teren pe raza acestei localităţi.

Pentru soluţionarea cauzei s-au depus la dosar înscrisuri: copia Hotărârii nr…. emisă de Primăria oraşului …-Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor … f.4, copia certificat naştere M A, f.5, copie certificat de deces M I f.5copie certificat de naştere M I f.6, copie certificate de căsătorie M I cu C F f.6, copie certificat de deces M I f.7, copie certificat de căsătorie şi copie certificat de naştere ilizibile f.8, copie B.I. M F f.9, copie CI M L-M şi M C-I f.10, copie declaraţie autentificată prin încheierea nr…. a BNP … Ineu f.11-12, copie cerere M F înregistrată la Primăria Ineu sub nr…. f.13, copie schiţă f.14, copie adresa nr…. emisă de Comuna …-comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor f.15, copie titlu de proprietate nr…., cod … eliberat la data de 09.01.2004 de Comisia judeţeană …f.16, întâmpinare pârâta Comisia locală … f.29, copie Hotărârea nr…. privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, de către Comisiile locale-…, …, judeţul Arad emisă de comisia judeţeană …f.30, copia Hotărârii nr….emisă de Comisia locală … f.31, copie tabel-anexă cu persoanele şi suprafaţa de teren ce se va transfera din documentaţia de fonsd funciar a comunei … la comisia locală … eliberată de Primăria comunei …-Comisia locală … f.32-33, copie Hotărârea nr…. privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către Comisiile locale …, .., judeţul Arad emis de Comisia Judeţeană … f.34, întâmpinare pârâta Comisia Judeţeană … f.35-36, întâmpinare pârâţi M L-M, M F şi M C-I f.55-57, copie protocol de predare-primire a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al statului sub nr…. de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor Agenţia Domeniilor Statului f.64, copia Hotărârii nr…. privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către Comisiile locale …, …, judeţul Arad emisă de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor …, f.65, copia Hotărârii nr…. privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către Comisiile locale …, …, judeţul Arad emisă de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Arad sub nr…., f.66, copia Hotărârii nr…. emisă de Primăria comunei …, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, judeţul Arad, f.67, copia Hotărârii nr…. emisă de Primăria oraşului …, Comisia orăşenească de fond funciar, f.68, anexa nr.23-tabel nominal cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acţionar f.69-78 şi copia ciornei care a stat la baza întocmirii titlului nr…. cu autor M A, f.79 dosar.

Examinând cererea reclamantei, pe baza considerentelor de fapt, a dispoziţiilor legale aplicabile, în raport de probele administrate instanţa reţine în fapt următoarele:

Autorului M I i s-a reconstituit dreptul de proprietate în baza Legii nr.18/1991, pentru suprafaţa de 5800 mp. teren arabil , după autoarea M A, aşa cum se regăseşte în anexa 3 a lucrării de fond funciar …, copie fila 32-33 dosar.

Ulterior reconstituirii dreptului de proprietate, prin Hotărârea nr… din 03.03.2003 a Comisiei judeţene … pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, fila 30 dosar, a fost validată propunerea Comisiilor locale … şi respectiv …, privind transferul unui număr de 110 persoane cu suprafaţa totală de 93,29 ha., din tabelele anexă 19 respectiv tabelul anexă 32 … în lucrarea de fond funciar …, conform hotărârilor comisiei locale nr…., fila 32, 62 dosar.

Prin urmare, autorului M I i s-a eliberat Titlul de proprietate nr…. la data de 09.01.2004 de Comisia Judeţeană  … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,  teren situat pe raza localităţii Ineu, fila 16 respectiv fila 79 dosar, din terenul pus la dispoziţia Comisiei locale respectiv … de ADS prin Protocolul de predare –preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al statului, din 31.03.2003, fila 64 dosar.

Pârâţii M L-M, M F şi M C-I sunt moştenitorii autorului M I decedat la data de 09 martie 1993 fila 5 dosar, potrivit actelor de stare civilă de la filele 5-10 dosar.

 Potrivit art.III, alin.1, din Legea nr.169/1997,,Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentei legi: actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt: (i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodată teren în proprietate predat la cooperativa agricolă de producţie sau la stat sau care nu au moştenit asemenea terenuri;(ii) actele de reconstituire şi constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foştilor proprietari, solicitate de către aceştia, în termen legal, libere la data solicitării, în baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 şi a prezentei legi, precum şi actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop; (iii) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrişi în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate; (iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise după eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni sau, după caz, intabulat în cartea funciară, precum şi actele de înstrăinare efectuate în baza lor; (v) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în măsura în care au depăşit limitele de suprafaţă stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991; (vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au deţinut anterior în proprietate astfel de terenuri."

Instanţa mai reţine că potrivit art.36 al.1din HG nr.890/2005, Comisia Judeţeană emite titlurile de proprietate pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, documentaţie care cuprinde : anexele validate, planurile parcelare, procesele verbale de punere în posesie precum şi schiţele terenurilor.

Din examinarea dispoziţiilor de mai sus, ce reglementează ipotezele în care actele de reconstituire a dreptului de proprietate inclusiv ale titlurilor de proprietate eliberate în baza acestora, instanţa reţine că autorului M I i s-a reconstituit dreptul de proprietate în natură, regăsindu-se în anexa 3 a lucrării de fond funciar …, copie fila 32-33 dosar, iar ulterior, prin transfer de anexe, validată prin Hotărârea nr…. din 03.03.2003 a Comisiei judeţene … pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a fost transferat în lucrarea de fond funciar Ineu, unde i s-a atribuit efectiv terenul şi pentru care s-a eliberat titlul de proprietate ce face obiectul prezentei cereri.

Hotărârea nr…. din 03.03.2003 a Comisiei judeţene … pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nu a fost atacată cu plângere, pe cale procedurii administrativ jurisdicţionale.

Astfel, neputând fi reţinute nici unul din cazurile citate anterior, care să atragă nulitatea absolută a actelor de reconstituire a dreptului de proprietate, atribuirea de teren pe raza altei localităţi, respectiv din teren pus la dispoziţie de A.D.S., fiind efectuată pe baza hotărârilor comisiilor locale respectiv judeţene, astfel că instanţa, văzând în drept dispoziţiile  art.III, alin.1, din Legea nr.169/1997, art.36 al.1din HG nr.890/2005, apreciind ca neîntemeiată acţiunea, urmează să fie respinsă.

Văzând că nu s-au solicitat şi justificat cheltuieli de judecată, în drept disp.art.453 cod procedura civilă, nu se vor acorda.

Pentru aceste motive instanţa în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E,

Respinge acţiunea civilă formulată de reclamanta Comisia Locală a oraşului … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, prin primar … împotriva pârâţilor M F domiciliată în …, M C I domiciliat …,  M L –M, domiciliată în …, Comisia Judeţeană … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,  şi Comisia Locală … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru anulare titlu de proprietate.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publica din 27 iunie 2013.

Preşedinte, Grefier,

Red.

Tehnored.

8 ex/6 exp/

Se comunică cu:

-reclamanta Comisia Locală a oraşului … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, prin primar …, cu sediul …

-pârâţii M F domiciliată în …,

-M C I. domiciliat în …,

-M L –M, domiciliată în …,

-Comisia Judeţeană … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cu sediul în municipiul … şi

-Comisia Locală … pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, cu sediul în …,