Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă penală - 14.11.2012

Lipsa invocării unor fapte şi împrejurări noi necunoscute de instanţă la data soluţionării cauzei şi pe baza cărora să se poată dovedi netemeinicia hotărârii de condamnare.

Sentinţă civilă - 14.11.2012

Rezolutiune contract

Sentinţă civilă - 14.11.2012

Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă - 30.10.2012

Titlu executoriu reprezentat de o ordonanţă pronunţată în baza OUG 119/2007. Contestatoarea nu a uzat de calea de atac a cererii în anulare împotriva ordonanţei care constituie titlul executoriu, unde ar fi avut posibilitatea să invoce aspectele de f...

Sentinţă penală - 30.10.2012

Incidenţa disp. art. 1402 alin. 7 C.pr.pen., în situaţia în care, în perioada de timp scursă în intervalul existent între două prelungiri ale măsurii preventive prev. de art. 136 lit. „b” C.pr.pen., organul poliţiei judiciare nu a efectuat actele pro...

Sentinţă civilă - 12.09.2012

Pe rol, pronunţarea hotărârii cauzei civile intentata de reclamanta M F în contradictoriu cu paratul Z A ş. a., având ca obiect grăniţuire

Sentinţă penală - 12.09.2012

ridicarea controlului judiciar formulată de petent-inculpat in dosarul având ca obiect furt calificat

Sentinţă civilă - 05.09.2012

Prescripţie - Acţiune promovată în afara termenului de prescripţie de 3 ani prev. de art. 9 al. 2 din Decr. 167/1958R, calculat de la data la care reclamantul a luat la cunoştinţă despre act, cu consecinţa admiterii excepţiei prescripţiei dreptului l...

Sentinţă penală - 05.09.2012

Inaplicabilitatea disp. art. 260 alin. 2 Cod penal având în vedere momentul recunoaşterii vinovăţiei martorului (cât priveşte mărturia mincinoasă), respectiv după pronunţarea hotărârii de condamnare a inculpatului.

Sentinţă penală - 05.09.2012

Aprecierea instanţei de fond - în acord cu jurisprudenţa CEDO, respectiv practica instanţelor naţionale - că măsura arestării preventive este o măsură de excepţie şi că aceasta trebuie luată doar în situaţia în care niciuna dintre celelalte măsuri ...

Sentinţă civilă - 29.03.2012

Partaj judiciar

Sentinţă civilă - 23.03.2012

Respingerea acţiunii civile având ca obiect pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, ca urmare a lipsei calităţii de proprietar a promitentului vânzător

Sentinţă civilă - 09.09.2011

Declinare de competenţă având în vedere că pârâta are calitatea de autoritate publică, iar contractele încheiate de autorităţile publice sunt asimilate actelor administrative, competenţa soluţionării cauzei revenind instanţei de contencios administrativ

Sentinţă civilă - 09.09.2011

Respinge cererea formulată, în cauză nefiind făcută dovada îndeplinirii condiţiilor expres prev. de art. 235 şi 239 Cod procedură civilă.

Sentinţă civilă - 02.06.2011

Respinge acţiunea în revendicare ca fiind promovată de o persoană fără calitate procesuală activa, nefiind făcută dovada dreptului de proprietate de către reclamant.

Sentinţă civilă - 02.06.2011

Respinge plângerea contravenţională ca fiind nefondată, întrucât nu s-a făcut dovada documentelor de însoţire pentru lemnul transportat

Sentinţă civilă - 02.06.2011

Respinge plângerea formulată de petent

Sentinţă civilă - 02.06.2011

Admite acţiunea formulată de reclamantă

Sentinţă penală - 02.06.2011

Respingerea cererii formulată de către petent ca fiind introdusă înainte de termenul legal

Sentinţă civilă - 25.02.2011

Plângere contravenţională