Spete jurisprudenta

Hotărâre - 20.04.2015

OBLIGAŢIA DE A FACE - CREDITORUL ARE DREPTUL DE A DOBÂNDI ÎNDEPLINIREA EXACTĂ A OBLIGAŢIEI ASUMATE DE CĂTRE DEBITOR

Hotărâre - 17.04.2015

CALITATEA PROCESUALĂ ACTIVĂ ÎN LITIGIILE PRIN CARE SE SOLICITĂ SĂ SE CONSTATE EXISTENŢA UNEI CLAUZE ABUZIVE ÎN CONTRACT ÎN TEMEIUL PREV. LEGII NR. L93/2000 O ARE NUMAI CONSUMATORUL

Sentinţă civilă - 23.09.2013

ACŢIUNE ÎN RĂSPUNDERE CIVILĂ CONTRACTUALĂ

Sentinţă civilă - 23.09.2013

Prin actele de adjudecare nu s-a creat o servitute de trecere, ci s-a consemnat un drept de folosinţa in comun, cele doua instituţii juridice fiind total diferite. Spre deosebire de dreptul de folosinţa, servitutea de trecere este un dezmembrământ al dre

Sentinţă civilă - 23.09.2013

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub numărul de mai sus, reclamanta S.M. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii R.G. senior, R.F., I.L., R.M.V., R.N.S., R.G. jr. şi R.D.D., să se declare inopozabil acesteia contractul de întreţinere viager

Sentinţă civilă - 10.07.2012

Acţiune în constatare. Admisibilitate. Art.111 cod de procedură civilă.

Sentinţă civilă - 30.05.2012

Acţiune în răspundere civilă delictuală, în condiţiile prevăzute de art. 998,999 C.civil raportat la disp. art. 42 al. 1 din L. 188/2000. Analizarea îndeplinirii condiţiilor antrenării acestei răspunderi în persoana pârâtului, în funcţie de stabilire...

Sentinţă civilă - 30.05.2012

Respingere acţiune în răspundere civilă pentru malpraxis - art. 643 din Legea nr. 95/2006. Pentru a putea fi antrenată răspunderea pârâtei în temeiul art. 998-999 Cod civ, trebuie ca reclamantul să dovedească şi existenţa raportului de cauzalitate în...

Sentinţă civilă - 01.03.2012

Contract de gestionare a faunei cinegetice. Cerere de constatare a nulităţii absolute formulată de un terţ faţă de contract. Caracterul de bun public al faunei de interes naţional. Competenţa materială de soluţionare a unei astfel de cereri.

Hotărâre - 23.01.2012

Ordonanţă de plată. Inadmisibilitate. Aplicabilitatea dispoziţiilor O.U.G. nr. 119/2007 şi a Directivei 2000/35/CE privind combaterea întârzierii plăţilor în tranzacţiile comerciale, pe care o transpune în legislaţia românească.

Sentinţă civilă - 27.05.2011

Acţiune pauliană. Neîndeplinirea condiţiilor intentării acţiunii

Sentinţă civilă - 27.05.2011

ACŢIUNE POSESORIE întemeiată pe dispoziţiile art. 674 C.pr.civ., art. 1846, 1847 C.civ

Sentinţă civilă - 04.06.2010

Acţiune în constatare. Partea care solicită constatarea existenţei sau inexistenţei dreptului trebuie să justifice un interes legitim, condiţie de exercitare a oricărei acţiuni civile.