Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 03.12.2012

Drept civil. Fond funciar. Art. 3 din Legea nr. 268/2001

Sentinţă civilă - 30.10.2012

Drept civil. Contestaţie la executare. Art. 399 Cod civil

Sentinţă civilă - 10.10.2012

Drept civil. Uzucapiune-Succesiune. Art. 1846 Cod Civil

Sentinţă civilă - 27.09.2012

Drept civil. Fond funciar. Art. 9 din HG nr. 626/2001

Sentinţă civilă - 24.09.2012

Drept civil. Contestaţie la executare. Art. 399 Cod civil

Sentinţă penală - 19.06.2012

Sub aspectul laturii obiective a infractiunii, inculpatul a actionat în scopul însusirii pe nedrept a unor bunuri din locuinţa părţii vătămate, actele comise de acesta intrând în continutul elementului material al infractiunii de furt calificat.

Sentinţă penală - 29.05.2012

Drept penal. Furt calificat. -art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. a, g şi i cod penal

Sentinţă penală - 09.05.2012

Nerespectarea clauzelor contractuale nu poate avea legătură cu săvârşirea unor fapte penale, dacă nu s-a putut reţine intenţia de fraudare sau de afectare cu vădită rea credinţă a intereselor partenerului.

Sentinţă civilă - 26.04.2012

În materia executării obligaţiei de face, care nu poate fi îndeplinită de altă persoană decât debitorul, a dispoziţiilor cuprinse într-un titlu executoriu constând în hotărâre judecătorească pronunţată de instanţa de contencios administrativ

Sentinţă civilă - 12.04.2012

Drept civil. Plângere împotriva procesului verbal de contravenţie. - art.9 alin.1 din OG nr.37/2007 şi Legea nr. 52/2010

Sentinţă civilă - 21.03.2012

Prescripţia începe să curgă de la data cînd se naşte dreptul la acţiune sau dreptul de a cere executarea silită.

Sentinţă civilă - 20.03.2012

Drept civil. Plângere împotriva procesului verbal de contravenţie. - art. 8 alin.1 din OG nr. 15/2002

Sentinţă penală - 27.02.2012

Potrivit art.394 alin.1 litera a din Codul de Procedură Penală revizuirea poate fi cerută dacă se descoperă fapte sau împrejurări noi care nu au fost cunoscute instanţei la soluţionarea cauzei.

Sentinţă civilă - 10.02.2012

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen, dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Sentinţă penală - 03.02.2012

Atitudinea persoanei vătămate, chiar şicanatoare, dacă nu a avut loc prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau prin altă acţiune ilicită gravă, nu poate fi reţinută circumstanţa atenuantă a provocării.

Sentinţă civilă - 01.02.2012

Având în vedere că până acum nu s-a parcurs şi nu s-a finalizat întrega procedură de predare prin protocol a suprafeţelor de teren solicitate de reclamanţi, de punere în posesie asupra acestor terenuri şi de emitere a titlurilor de proprietate,

Sentinţă civilă - 01.02.2012

Drept civil. Succesiune. - art. 689, art. 690, art. 696 si art. 700 Cod civil.

Sentinţă penală - 19.12.2011

Lipsa antecedentelor penale este starea de normalitate a unui cetătean care respectă valorile ocrotite de lege in Statul de Drept, iar nu circumstante atenuante.

Sentinţă civilă - 15.12.2011

Enumerarea realizată prin dispoziţiile art.28 din Legea nr.448/2006 este limitativă, nu exemplificativă, astfel că nu pot face parte din categoria utilizatorilor exceptati de la plata rovinietei alte persoane decât cele indicate în mod expres de ac...

Sentinţă civilă - 25.11.2011

Pericol social concret pentru ordinea publică rezultă din circumstanţele cauzei, respectiv din natura si gravitatea faptei săvârsite, din incriminarea faptelor conferită de legiuitorul român, din valorile sociale lezate, din modul de operare si împr...