Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 05.06.2020

Admiterea cererii de înlocuire a sacțiunii contravenționale cu muncă în folosul comunității având în vedere că în cauză s-a făcut dovada că nu există posibilitatea executării silite a contravenientului ce i-a fost aplicată c

Sentinţă civilă - 05.06.2020

Respingerea cererii de înlocuire a sancțiunii contravenționale întrucât nu există dovada demarării executării silite pentru p-v în cauză, în condiţiile în care contravenientul figurează şi cu bunuri pentru care datorează impozit la bugetul local

Sentinţă civilă - 05.06.2020

Îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a cererii - creanța este certă lichidă șui exigibilă

Sentinţă civilă - 04.06.2020

Respingerea acțiunii ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prev de art. 24 alin.3 lit.d din Legea 18/1991

Sentinţă civilă - 04.06.2020

Potrivit disp.art.1270(1) CC, contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante, iar instanţa a constatat că reclamantul a făcut dovada, cu înscrisurile depuse la dosar, că pârâții îi datorează suma cu titlu de împrumut nerestituit

Sentinţă civilă - 03.06.2020

Rectificarea titlului de proprietate - admiterea cererii pe baza probelor administrate în cauză

Sentinţă civilă - 03.06.2020

Reindividualizarea sancțiunilor contravenționale aplicate ca urmare a săvârșirii contravenției prev. de art.99 alin.1 pct.3 din OUG 195/2002R

Sentinţă civilă - 29.05.2020

Respingerea plângerii pentru contestarea parțială a procesul verbal de contravenție în privința netemeiniciei acestuia faţă de contravenţia prev. de art.102 alin.3 lit. a) din OUG 195/2002

Sentinţă civilă - 26.05.2020

Divorț prin acord

Sentinţă civilă - 26.05.2020

Modificarea modului de plată a pensiei de întreţinere stabilit prin convenţia notarială

Sentinţă civilă - 26.05.2020

Admiterea cererii de exercitare a autorității părintești în comun, în raport de dispozițiile art.l401 CC raportat la art.18 din legea nr.272/2004

Sentinţă civilă - 26.05.2020

Inlocuirea sancțiunii amenzii cu avertisment pentru săvârșirea contravenției prev de art.99 alin.1 pct.2 OUG 195/2002R

Sentinţă civilă - 26.05.2020

În conformitate cu dispoziţia art. 416 CPC. orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de 6 luni

Sentinţă civilă - 22.05.2020

Admiterea cererii de punere sub interdicție a persoanei bolnave, lipsite de discernământ

Sentinţă civilă - 26.03.2020

Admiterea cererii raportat la dispozițiile art. 89 din Legea nr.272/2004 - obligarea parâtei de a permite introducerea minorei C I I într-un program de consiliere psihologică în cadrul DGASPC , până la instituirea unei măsuri de protecție specială

Sentinţă civilă - 11.03.2020

Potrivit art. 28 din Lege. nr. 217/2003 rep. - În cazurile prevăzute la art. 25 alin. (3) şi art. 227 alin. (6), victima poate renunţa, potrivit prevederilor art. 406 din Legea nr. 134/2010, rep., cu modificările ulterioare, la judecarea cererii

Sentinţă civilă - 09.03.2020

Admiterea cererii având ca obiect partaj succesoral ca urmare a încheierii unei tranzacții între părți, ce îndeplineşte condiţiile de formă şi fond prevăzute de art. 2267, 2270,2271,2272 din Noul Cod civil

Sentinţă penală - 13.09.2018

Respingerea cererii de revocare a amânării executării pedepsei ca urmare a decesului condamnatului

Sentinţă penală - 12.09.2018

Încetarea procesului penal

Sentinţă civilă - 07.09.2018

Fideiusorul care a plătit datoria este de drept subrogat în toate drepturile pe care creditorul le avea împotriva debitorului