Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 14.02.2018

Contestaţie tabel preliminar al creanţelor debitoarei ce vizează ordinea de prioritate la care a fost înregistrată creanţa. Înscrierea creanţei în tabelul de creanţe fără a se lua în considerare clauza de preferinţă din contractul de ipotecă mobiliară.

Decizie - 15.11.2017

Inadmisibilitate contestaţie formulată împotriva înscrierii creanţei în tabelul definitiv al creanţelor debitoarei. Stabilirea termenului de formulare a contestaţiei de 15 zile de la data la care partea a cunoscut situaţia ce a determ. promovarea contest.

Decizie - 06.11.2017

Procedura concordatului preventiv. Suspendare executare silită. Obţinerea titlului executoriu pentru care s-a cerut urmărirea silită în cursul procedurii. Respingere amânare scadenţă creanţă.

Decizie - 14.09.2017

Procedura insolvenţei – deschidere procedură simplificată. Desemnarea provizorie a lichidatorului judiciar propus de creditoare. Prevalenţa solicitării creditorilor în caz de concurs cu cererea debitorului.

Decizie - 09.11.2016

Contract de cesiune de părţi sociale. Obligarea pârâţilor la restituirea unei sume de bani cu titlu de plată nedatorată. Confuzie între cauza acţiunii (causa pentendi) şi cauza cererii de chemare în judecată (causa debendi). Anulare sentinţă apelată.

Decizie - 21.09.2016

Contestatie ce vizează creanta creditoarei înscrisă în tabelul definitiv rectificat. Respingere. Neincidenta conditiilor speciale prevăzute de art. 75 din Legea nr. 85/2006.

Decizie - 08.06.2016

Concediere nelegală. Angajarea răspunderii patrimoniale a angajatorului. Vinovăţia pârâtei sub forma intenţiei indirecte. Acumulare restanţe la rambursarea creditului ipotecar pentru apartament ca urmare a concedierii. Acordare daune materiale şi morale.

Decizie - 01.07.2015

Procedura insolventei. Contestatie privind măsura lichidatorului judiciar de a refuza înscrierea în tabelul creantelor debitoarei în insolventă a creantei pretinse de aceasta. Citarea persoanelor interesate. Buna-credintă a creditoarei.

Decizie - 05.03.2014

Procedura insolvenţei. Contestatia creditoarei privind neînscrierea in tabelul preliminar de crean?e a sumei pentru care lichidatorul judiciar a invocat stingerea datoriei. Răspunderea pentru evictiune.

Decizie - 26.02.2014

Procedura insolvenţei – art. 101 din Legea nr. 85/2006. Plan de reorganizare a activitătii debitoarei propus de administratorul special al acesteia ce nu poate fi confirmat, nefiind îndeplinită conditia de acceptare de către creditori.

Decizie - 30.01.2014

Procedura insolvenţei. Contestaţie formulată de creditoare împotriva administratorului judiciar al debitoarei privind înscrierea sa în tabelul creditorilor. Publicarea notificării în BPI conform dispozitiilor legale în materie.

Decizie - 29.01.2014

Procedura insolvenţei. Contestaţie formulată împotriva tabelului preliminar al creanţelor asupra averii debitoarei. Decăderea din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor. Încălcarea dreptului la apărare.

Decizie - 27.01.2014

Procedura insolvenţei – acţiune în anularea procesului-verbal constatator. Cerere de includere in componenţa comitetului creditorilor.

Decizie - 10.01.2014

Procedura insolvenţei. Cerere de antrenare a răspunderii materiale a fostului administrator al debitoarei pentru faptele prevăzute de art. 138 lit. a, c si e din Legea nr. 85/2006.

Decizie - 06.01.2014

Procedura insolvenţei. Contestaţie formulată de creditoare cu privire la măsura neînscrierii creantei sale în tabelul de creante. Îndeplinirea corectă a obligatiilor legale de către practicianul in insolventă.

Decizie - 24.03.2008

Contestatie formulata de creditoare în referire la înscrierea creantei sale în tabelul creantelor împotriva averii debitoarei. Tardivitate formulare cerere de admitere a creantei.

Decizie - 27.02.2008

Contestatie la tabelul suplimentar al creantelor debitoarei aflata în procedura falimentului. Tardivitate. Lipsa notificarii creditorilor. Consecinte.

Decizie - 27.02.2008

Obiectiuni formulate de creditor la raportul întocmit de lichidator privind cauzele si împrejurarile care au dus la aparitia insolventei debitoarei si prin care se solicita închiderea procedurii insolventei, urmare a inexistentei bunurilor ce ar pute...