Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 01.10.2018

Conflict negativ de competentă. Nulitate absolută a contractului de vânzare-cumpărare. Valoarea impozabilă a bunului imobil – singurul criteriu de stabilire a competentei materiale a instantei.

Decizie - 07.02.2018

Solicitare obligare pârât la plata sumei reprezentând contravaloarea părţilor sociale deţinute de reclamant în cadrul societăţii şi cedate pârâtului prin contract de cesiune de părţi sociale. Luarea în considerare a imaginii de ansamblu a activ.societatii

Decizie - 22.01.2018

Litigiu privind domeniul public. Neîncălcarea obligaţiilor contractuale prin decontarea unor servicii efectuate în afara ariei de competenţă.

Decizie - 12.10.2017

Achiziţii publice. Îndeplinire obligaţie de efectuare a lucrărilor de reparaţii. Obligaţia legală principală a autorităţii publice locale de a-şi asigura resursele necesare din fondul de rezervă. Legalitatea soluţiei de respingere a cererii

Decizie - 18.09.2017

2. Abuz de încredere. Reziliere unilaterală a contractului de leasing ca urmare a nerespectării obligatiilor contractuale de către societatea utilizatoare a autoturismului. Comiterea infractiunii exclusiv în modalitatea dispunerii pe nedrept de bun.

Decizie - 03.07.2017

Încheiere contract având ca obiect acordare finanţare nerambursabilă. Renunţarea la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi ori accesorii de orice natură de către recurent. Depunere declaraţie rectificativă ce cuprinde obligaţii principale.

Decizie - 22.06.2017

Achizitii publice. Respingerea ca nefondată a plângerii formulate împotriva deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Lipsa de interes în formularea contestatiei din perspectiva Directivei 89/665 si a Legii nr. 101/2016.

Decizie - 09.11.2016

Contract de cesiune de părţi sociale. Obligarea pârâţilor la restituirea unei sume de bani cu titlu de plată nedatorată. Confuzie între cauza acţiunii (causa pentendi) şi cauza cererii de chemare în judecată (causa debendi). Anulare sentinţă apelată.

Decizie - 27.10.2016

Achizitii publice. Nerespectare prevederi legale la atribuirea de lucrări suplimentare. Modificare substantială a termenilor initiali ai contractului. Necesitatea asimilării acestei modificări unui nou contract care trebuia reofertat.

Decizie - 10.10.2016

Pronuntare hotărâre care să tină loc de act de vânzare-cumpărare.

Decizie - 21.09.2016

Litigiu privind achizitiile publice. Neefectuarea lucrărilor edilitare de către pârât. Reziliere contract. Reducere onorariu avocat.

Decizie - 21.09.2016

Litigiu privind achizitiile publice. Neefectuarea lucrărilor edilitare de către pârât. Reziliere contract. Reducere onorariu avocat.

Decizie - 10.03.2016

Contract de factoring. Răspundere civilă contractuală. Plata contravalorii bunurilor livrate. Dovada stingerii obligatiilor contractuale reciproce.

Decizie - 08.02.2016

Litigiu privind domeniul public. Competenta autoritătii publice pentru încheierea unor contracte de concesiune/închiriere pentru pajistile disponibile. Nejustificarea refuzului de solutionare a cererilor de concesiune a pajistilor.

Decizie - 17.12.2015

Solicitare recunoastere drept de proprietate asupra unui teren situat în Portul Midia. Înscriere teren în Cartea Funciară a orasului Năvodari. Radiere mentiuni privind dreptul de proprietate al Statului Român asupra aceleiasi suprafete de teren.

Sentinţă civilă - 15.10.2015

Anulare obligatie de plată. Constatare nulitate absolută. Neîndeplinirea conditiilor impuse de art. 1257, 1207 si art. 1214 - 1215 Cod civil.

Decizie - 07.10.2015

Plată drepturi băneşti constând în salarii restante şi drepturi contractuale restante. Încheiere contract de ambarcare. Obligaţia persoanei cu care s-a încheiat contractul de a plăti salariul. Răspunderea armatorului în baza art. 501 Cod comercial.

Hotărâre - 01.04.2015

Obligarea pârâţilor la plata penalităţilor aferente biletelor la ordin emise în vederea garantării obligaţiilor de plată izvorâte din contractul de execuţie lucrări. Calitatea procesuală a reclamantei. Neîncălcarea drepturilor prevăzute în art. 6 din CEDO

Decizie - 01.04.2015

Anulare acte administrative fiscale. Încheiere contract de asociere în participatiune cu Serviciul Public ADPP. Exercitarea exclusivă de către reclamantă a dreptului de folosintă asupra terenului adus în asociere de către autoritatea publică locală.

Decizie - 01.04.2015

Anulare acte administrative fiscale. Încheiere contract de asociere în participatiune cu Serviciul Public ADPP. Exercitarea exclusivă de către reclamantă a dreptului de folosintă asupra terenului adus în asociere de către autoritatea publică locală.