Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 26.11.2018

Condiţiile de exercitare a recursului incident. Limitele pe care legea le conferă dreptului de proprietate privată a unităţilor administrativ teritoriale. Nelegalitate constituire drept de superficie prin atribuire directă.

Decizie - 15.11.2018

Contestaţie decizie de concediere. Lipsa cauzei serioase la concedierea care nu ţine de persoana salariatului.

Decizie - 13.11.2018

Cerere anulare hotărâre adunare creditori. Temeiuri de desfiinţare în cazul desemnării practicianului în insolvenţă şi stabilirea onorariului. Majoritate de cel puţin 50%.

Decizie - 13.11.2018

Calificarea cererii de schimbare a practicianului în insolvenţă formulată chiar de practicianul nemulţumit de onorariu ca majorare onorariu. Depăşirea cadrului procesual fixat de practicianul în insolvenţă prin cererea cu care a investit judecătorul sindi

Decizie - 29.10.2018

Condiţiile prevăzute de art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene pentru sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu trimitere preliminară. Condiţiile pe care fermierii trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de plăţi pentr

Decizie - 15.10.2018

Obligaţia instanţei judecătoreşti să interpreteze clauzele îndoielnice ale tranzacţiei, Clauza penală. Intervenţia instanţei.

Decizie - 05.10.2018

Conflict negativ de competenţă. Decizia de angajare a răspunderii solidare emisă în temeiul art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 este actul care produce efecte juridice. În stabilirea competenței soluționării cauzei nu are relevanță autoritatea competen

Decizie - 02.10.2018

Cerere anulare hotărâre privind suspendarea din funcţie a unui membru al Directoratului prin retragerea temporară a puterilor de reprezentare. Inadmisibilitate.

Decizie - 20.09.2018

Pretenţii. Contract de mandat. Situaţie în care nu este necesară forma autentică a mandatului.

Decizie - 17.09.2018

Codul fiscal stabileşte impozitul pe clădiri în funcţie de tipul clădirii, rezidenţială sau nerezidenţială. Cuantumul obligaţiei fiscale stabilit în baza declaraţiei fiscale având anexat Borderoul privind clădirile nerezidenţiale în care imobilul figureaz

Decizie - 17.09.2018

Decizia emisă de A.N.R.P. în condiţiile art. 17 alin. 4 lit. h din H.G. nr. 1120/2006 reprezintă o propunere/recomandare adresată comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, care are posibilitatea să-şi menţină hotărârea şi să motiveze de ce co

Decizie - 17.09.2018

Ca urmare a anulării obligaţiilor fiscale cuprinse în decizia de impunere prin Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale emisă în temeiul Legii nr. 29/15.01.2018, efectul este că decizia de impunere nu mai poate fi executată, întrucât nu mai cuprinde nici

Decizie - 04.09.2018

Cerere de radiere în condiţiile în care nu s-a numit lichidator după dizolvare. Formularea cererii anterior rămânerii definitive a hotărârii de dizolvare. Curgerea termenului de numire în cursul procesului. Consecinţe.

Decizie - 04.09.2018

Cerere de plată a garanţiei de bună – execuţie derivată din contract de prestări servicii încheiat anterior deschiderii procedurii. Momentul naşterii creanţei.

Decizie - 04.09.2018

Convocarea Adunării Membrilor Cooperatori. Introducerea unei chestiuni pe ordinea de zi la data adunării cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Nelegalitate.

Decizie - 03.09.2018

Actul de control emis pentru constatarea și evaluarea pagubelor care angajează răspunderea patrimonială în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 85/2006 nu este un act administrativ, așa cum este definit în cuprinsul art. 2 lit. c din

Decizie - 03.07.2018

Prescripţia dreptului material la acţiune în despăgubiri pentru tragerea la răspundere civilă pentru prejudiciul cauzat prin fapta ilicită ce constituie şi infracţiune.

Decizie - 27.06.2018

Încetarea a raporturilor de muncă conform art. 56 alin. 1 lit. c teza I din Codul muncii. Aplicarea dispoziţiilor derogatorii ale OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asisten

Hotărâre - 25.06.2018

Principiul disponibilităţii. Faptul că cererea reclamantului adresată autorităţii publice nu a fost rezolvată în mod favorabil, nu echivalează cu un refuz nejustificat în sensul dispoziţiilor din legea contenciosului administrativ.

Decizie - 12.06.2018

Încălcarea dispoziţiilor art. 403 Cod procedură penală, constând în nemotivarea soluţiei pronunţate, constituie motiv de desfiinţare cu trimitere pentru rejudecarea cauzei în condiţiile art. 421 pct. 2 lit. a cod pr. penală.