Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 14.10.2019

revocare donaţie – donație cu sarcina de a acorda uzufruct viager; neexecutarea sarcinii – pârâții i-au permis reclamantului să dețină o singură cameră din imobil; neîndeplinirea condițiilor pentru ingratitudine - reclamantul nu a făcut dovada că ar fi fo

Hotărâre - 07.10.2019

ordonanță președințială – desemnarea persoanelor care vor intra în componenta Consiliului Director al Fundaţiei; caracterul neîntemeiat al cererii în raport de faptul că se pune problema unei posibile interveniri a dizolvării de drept a fundației având în

Hotărâre - 27.09.2019

Conform art. 709 Cod procedură civilă, „(1) Cursul prescripţiei se întrerupe: (..) 4. pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare (…). (2) După întrerupere, începe să curgă un nou termen de prescripţie.”

Hotărâre - 27.09.2019

În cauză au fost stipulate penalităţi de 0,5% pe zi de întârziere, echivalând cu o penalitate cumulată de 182,5% pe an.

Hotărâre - 23.09.2019

succesiune – acceptare tacită a succesiunii prin efectuarea de acte de folosință (încheierea de contract pentru furnizarea energiei electrice; achitarea facturilor de utilități); netemeinicia cererii de partaj în raport de faptul că părțile nu se află în

Hotărâre - 20.09.2019

Susţinerea reclamantei în sensul că plata taxei judiciare de timbru se poate realiza şi în contul DITL de la sediul avocatului său nu poate fi reţinută deoarece art. 40 din OUG nr. 80/2013 prevede în mod expres că taxa este datorată în contul unităţii adm

Hotărâre - 12.09.2019

Formularea prezentei acţiuni, prin care au fost invocate şi motive de nulitate ce vizează executarea silită înseşi (contestatorul criticând legalitatea întregii proceduri prin raportare la faptul că lipseşte titlului executoriu şi că nu i-a fost comunicat

Hotărâre - 02.09.2019

obligație de a face – excepția lipsei de interes – Poliția Locală nu justifică un interes personal pentru a solicita obligarea unei persoane să-și igienizeze imobilul

Hotărâre - 02.09.2019

întoarcere executare silită – autoritate de lucru judecat – identitate de părți, obiect și cauză în raport de dosarul având ca obiect contestație la executare și întoarcere executare, în cadrul căruia cererea de întoarcere a executării silite a fost respi

Hotărâre - 26.08.2019

evacuare - dreptul locatarilor de a folosi imobilul s-a stins ca urmare a încetării locațiunii prin rezilierea unilaterală a contractului, notificarea de reziliere fiind comunicată prin intermediul executorului judecătoresc

Hotărâre - 21.08.2019

fond funciar - atribuţii în analizarea şi soluţionarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991 are Subcomisia pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar; prin împlinirea termenului prevăzut de art. 33 din Legea 1/20

Hotărâre - 20.08.2019

ordonanță președințială – inadmisibilitatea cererii: pe calea ordonanței președințiale nu se pot analiza motive de nulitate a notificării de reziliere și, pe cale de consecință, nu se poate constata dacă un contract reziliat unilateral mai produce efecte

Hotărâre - 12.08.2019

plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc – inadmisibilitatea cererii: calea procesuală care trebuie urmată în cazul unui refuz al executorului judecătoresc de a actualiza creanţa în temeiul art. 628 alin. 3 Cod procedură civilă este formular

Hotărâre - 30.07.2019

acțiune în constatare – radiere sediu de la ONRC - efectele contractul de comodat în baza căruia pârâta şi-a înscris în registrul comerţului sediul au încetat

Hotărâre - 24.07.2019

plângere contravențională – neacordarea priorității de trecere pietonilor; netemeinicia procesului-verbal în raport de inexistența faptei reținute în sarcina petentului – din înregistrările video depuse la dosar rezultă că pietonii se aflau pe trotuar, ne

Hotărâre - 19.07.2019

Pentru a putea fi angajată răspunderea civilă delictuală a unei persoane este nevoie de îndeplinirea următoarelor condiţii: i) săvârşirea unei fapte ilicite, ii) existenţa unui prejudiciu, iii) legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu şi iv) vin

Hotărâre - 19.07.2019

reziliere contract – contract nesemnat de pârâtă - reclamanta nu a făcut dovada însuşirii de către pârâtă a obligaţiilor regăsite în contract, înscris pentru care nu există nici măcar un început de dovadă scrisă din care să reiasă că a fost însuşit de căt

Hotărâre - 16.07.2019

Potrivit art. 229 C. civ., în raporturile cu terții, dovada denumirii și a sediului persoanei juridice se face cu mențiunile înscrise în registrele de publicitate, iar în lipsa acestor mențiuni, stabilirea sau schimbarea denumirii și a sediului nu va pute

Hotărâre - 16.07.2019

În prealabil formulării cererii privind ordonanţa de plată, creditorul are obligaţia notificării debitorului în legătură cu creanţa pretinsă, printr-o somaţie prin care îi solicită acestuia îndeplinirea obligaţiei şi îi acordă un termen de executare de 15

Hotărâre - 10.07.2019

partaj judiciar ieşire din indiviziune – inadmisibilitate: reclamantul şi pârâţii nu sunt titularii unui drept de proprietate, ci al unui drept de concesiune asupra locului de veci; locul de veci nu poate face obiectul unui drept de proprietate, ci al unu