Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 10.04.2020

acțiune în constatare – constatarea inexistenței debitului solicitat la plată: în cauză nu rezultă că reclamantul este persoana care a intervenit asupra echipamentului de măsurare a energiei electrice; lipsa caracterului cert al prejudiciului: în cazurile

Hotărâre - 30.03.2020

pretenții daune morale – malpraxis medical: inexistența faptei ilicite a unității medicale în raport de faptul că personalul medical a avut o conduită corespunzătoare, iar regulile de igienă au fost respectate, potrivit recomandărilor bunei practici cu pr

Hotărâre - 23.03.2020

partaj judiciar ieşire din indiviziune – decesul reclamantului-pârât pe parcursul judecării cauzei; pârâta-reclamantă este unica moștenitoare a acestuia – excepția lipsei de interes a cererii principale și reconvenționale în raport de împrejurarea ca pârâ

Hotărâre - 23.03.2020

acțiune în răspundere delictuală – lipsa capacității procesuale de folosință a Primăriei – structură funcţională, cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărârile consiliilor locale şi dispoziţiile primarului; îndeplinirea condițiilor răspunde

Hotărâre - 09.03.2020

contestație la executare – cesiune de creanță: faptul că debitorul nu a încheiat personal cu cesionarul un contract nu poate atrage nulitatea actelor de executare comunicate; nu există nici un temei juridic din materia executării silite care să impună con

Hotărâre - 09.03.2020

ordonanţă de plată – neîndeplinirea condițiilor ordonanței de plată pentru capătul de cerere accesoriu - penalităţile solicitate nu rezultă dintr-un contract constatat printr-un înscris însuşit de debitoare prin semnătură - clauza penală nu a fost însuşit

Hotărâre - 05.03.2020

acțiune în constatare clauze abuzive - inserarea unei asemenea clauze referitoare la obligația de plată (o singură dată) a unui comision de acordare 1,5% din valoarea totală a creditului, nu este de natură să creeze un dezechilibru semnificativ între drep

Hotărâre - 21.02.2020

anulare somaţie de plată – inadmisibilitatea cererii în anulare în raport de faptul că societatea creditoare contestă exclusiv cuantumul cheltuielilor de judecată acordate debitoarei, motiv care nu se circumscrie niciuneia din ipotezele prevăzute de art.

Hotărâre - 19.02.2020

acţiune în constatare – necompetență materială: reclamanta solicită să se constate implementarea măsurilor nr. 11 şi 12 din Decizia nr. 12/2011 emisă de Curtea de Conturi a României, act administrativ în sensul Legii nr. 554/2004, competenţa de soluţionar

Hotărâre - 19.02.2020

revendicare imobiliară – necompetență materială în raport de valoarea obiectului cererii: intervenirea unor modificări în ceea ce privește cuantumul valorii obiectului cererii, restrângerea unor pretenții ori renunțarea la judecată nu produc modificări în

Hotărâre - 17.02.2020

pretenții – necompetență materială - reclamanta a înţeles să invoce, ca temei juridic al obligaţiilor pârâtei, prevederile Legii nr. 31/1990, astfel că instanţa a fost sesizată cu o acţiune întemeiată pe legea societăţilor care, în raport de prevederile a

Hotărâre - 17.02.2020

pretenţii – cheltuieli de judecată pe cale separată – onorariu orar; avocatul a detaliat activităţile juridice facturate, însă acesta nu a indicat care este numărul de ore facturat pentru fiecare dosar în parte; instanţa se află în imposibilitate obiecti

Hotărâre - 17.02.2020

plângere împotriva încheierii de carte funciară - cererea de înscriere a fost formulată cu respectarea prevederilor art. 822 alin. 1 C.pr.civ., iar simpla eroare materială a registratorului cu privire la actul în baza căreia s-a făcut notarea nu este de n

Hotărâre - 07.02.2020

contestație la executare – nelegalitatea executării silite în raport de faptul că, la momentul începerii acesteia, contestatoarea nu mai avea de achitat nicio sumă de bani intimatului în temeiul titlului executoriu

Hotărâre - 07.02.2020

ordonanță președințială – obligația de a permite accesul în imobil - nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile pentru admiterea cererii de chemare în judecată pe calea procedurii speciale a ordonanței președințiale: nu a fost dovedită de către reclamantă a

Hotărâre - 07.02.2020

reziliere contract – neîndeplinirea condițiilor pentru rezilierea contractului de locațiune – pârâtul a plătit chiria și întreținerea la zi; lucrărilor efectuate fără acordul proprietarului reprezintă îmbunătățiri ale apartamentului; disconfortul creat ve

Hotărâre - 07.02.2020

contestație la executare - excepţia prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită: dreptul de a solicita şi obţine executarea silită s-a născut cel mai târziu în anul 2014, dată la care a fost efectuată ultima plată de către debitor; scadenţa antic

Hotărâre - 07.02.2020

obligație de a face - obligarea pârâtului la intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire: netemeinicia apărărilor pârâtului care vizează motive de anulare a procesului-verbal de contravenție necontestat anterior; netemeinicia capătul

Hotărâre - 07.02.2020

acțiune în constatare – inadmisibilitatea acțiunii în raport de fapt cu reclamanta, în esență, încearcă să obțină o hotărâre prin care să se constate că cele decise de pârâta prin intermediul controalelor efectuate, consemnate în deciziile emise de pârâtă

Hotărâre - 05.02.2020

pretenții – excepția necompetenței materiale: raportul juridic este unul de drept administrativ-fiscal care a luat naștere în temeiul legii, nefiind necesar acordul pârâtului, întrucât sumele solicitate sunt taxe instituite prin lege pentru orice benefici