Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 05.08.2022

Contestația în anulare. Art.426 si urm. Cod procedura penala.

Hotărâre - 05.07.2022

Funcția publică. Funcţia de secretar al unității administrativ teritoriale reprezintă o funcţie faţă de care operează interdicţia prevăzută de art 25 alin 2 teza 1 din Legea nr 176/2010

Hotărâre - 17.05.2022

Drept fiscal. Raportat la art. 95 alin.2 din Legea nr. 207/2015, decizia de impunere trebuie să aibă la baza obligații fiscale.

Hotărâre - 17.05.2022

Funcţia Publică. Codul administrativ nu permite persoanei care are competenţa eliberării din funcţie un drept de opţiune, acesta fiind imperativ şi reglementând în mod clar obligaţia pentru persoana care are competenţa

Hotărâre - 05.04.2022

Achizitii publice. Oferta este considerată neconformă dacă nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini. Pregătirea periodică trebuie să se desfăşoare cu o frecvenţă suficientă

Hotărâre - 26.01.2022

Închidere procedură în temeiul disp. art. 174 alin 1 din Legea nr. 85/2014. Raportul practicianului in insolvenţă trebuie să conţină menţiuni privind lipsa activului, demersurile făcute pentru identificarea elementelor de activ, necesitatea continuării p

Hotărâre - 14.01.2021

Infracțiunea prevazuta de de art 185 alin 1 din legea 254/2013 Cumulul raspunderii penale cu raspunderea disciplinara a persoanelor aflate in stare de detinere.

Hotărâre - 04.03.2020

Dreptul muncii. Contestaţie decizie de sancţionare disciplinară. Individualizarea sancţiunii disciplinare, raportat la criteriile prevăzute de art.250 din Codul muncii.

Hotărâre - 18.11.2019

Reconstituirea vechimii în muncă

Hotărâre - 15.10.2019

Cerere de înscriere menţiuni la Registrul Comerţului. Caracterul formal al procedurii de verificare.

Hotărâre - 25.06.2018

Principiul disponibilităţii. Faptul că cererea reclamantului adresată autorităţii publice nu a fost rezolvată în mod favorabil, nu echivalează cu un refuz nejustificat în sensul dispoziţiilor din legea contenciosului administrativ.

Hotărâre - 20.06.2018

Contestaţie în anulare. Incidenţa dispoziţiilor art. art. 503 alin. (2) Cod procedură civilă raportat la dispoziţiile art. 183 alin. 3 din Codul de procedură civilă în cazul invocării unei erori materiale cu privire la calcularea termenului în care a fos

Hotărâre - 21.05.2018

Refuzul organului fiscal de a da curs solicitării întemeiată pe prevederile art. 168 C.proc.fiscală, în raport de soluţia definitivă pronunţată de instanţă.

Hotărâre - 21.05.2018

Contract de vânzare-cumpărare de gaze naturale. Interpretare clauze contractuale, art. 1267 Cod civil. Denunţarea unilaterală a contractului menţionată în mod expres în contract.

Hotărâre - 21.05.2018

Expirare valabilitate permis de armă. Interpretare art. 25 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 295/2004.

Hotărâre - 14.05.2018

Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 509 alin. 1 pct. 10 N.C.proc.civ.

Hotărâre - 14.05.2018

Caracterul excepţional al dispunerii măsurilor asigurătorii: art. 213 alin. 2 din Legea nr. 207/2015 N.C.proc.fiscală şi Ordinul A.N.A.F. nr. 2546/2016. Motivare Decizie de instituire măsuri asiguratorii, art. 46 alin. 2 lit. e din Legea nr. 207/2015.

Hotărâre - 14.05.2018

Încadrare critici în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. 1 N.C.proc.civ. de către instanţa de recurs. Procedura administrativă prevăzută de dispoziţiile art. 46 alin. 1 şi art. 47 alin. 1 din O.U.G. nr. 66/2011.

Hotărâre - 03.10.2017

Condiţii de desfiinţare a hotărârii adunării creditorilor privind votul asupra planului de reorganizare. Aplicarea dispoziţiilor legale prevăzute de art. 139 lit. E din Legea nr.85/2014.

Hotărâre - 07.06.2017

. Soluţionarea greşită a procesului fără a intra în judecata fondului. Anularea în apel a hotărârii atacate. Legea 10/2001.