Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 14.06.2019

Termenul de 90 de zile, prevăzut de art. 21 alin. (23) din O.U.G. nr. 66/2011, este un termen de recomandare, menit să asigure celeritatea constatării și sancționării neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene

Decizie - 13.06.2019

Legea nr. 85/2006. Încuviințarea de către judecătorul sindic a vânzării bunurilor imobile şi mobile existente în patrimoniul debitoarei, în conformitate cu prevederile Vechiului Cod de procedură civilă

Decizie - 13.06.2019

Rezoluţiunea unilaterală a unui contract de vânzare-cumpărare

Decizie - 11.06.2019

Libretele de economii CEC cu dobândă şi câştiguri în autoturisme. Restituire sume depuse

Decizie - 06.06.2019

Contract de împrumut. Interpretarea clauzelor contractuale. Motivarea hotărârii, acordarea cheltuielilor de judecată în măsura în care acţiunea a fost admisă doar în parte

Decizie - 06.06.2019

Completare, lămurire dispozitiv

Decizie - 06.06.2019

Contestaţia privind rezultatele concursului de recrutare în funcţia publică. Inexistenţa unei încălcări a legii sau a unei adăugări la lege, prin adoptarea prevederilor art. 65, lit. c) şi art. 66, lit. c) din H.G. nr. 611/2008

Decizie - 28.05.2019

Greşita soluţionare a cauzei potrivit procedurii abreviate în cazul recunoaşterii învinuirii

Decizie - 22.05.2019

Uzucapiune. Irelevanţa aplicării dispoziţiilor legilor fondului funciar cât timp aceste legi nu exclud posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune

Decizie - 21.05.2019

Diurnă externă sau venituri din salarii sau asimilate salariilor

Decizie - 25.04.2019

Lipsa dovezii calităţii de succesor în drepturi

Decizie - 22.04.2019

Anulare decizie emisă de A.J.P.I.S. Indemnizaţie naştere copil

Decizie - 19.04.2019

Considerente greşite înserate în cuprinsul unei hotărâri, înlocuirea acestora cu propriile considerente de către instanţa de apel. Anularea unui certificat de moştenitor, a actului subsecvent, rectificarea înscrierii de carte funciară

Decizie - 16.04.2019

Litigii cu profesionişti. Opoziţie împotriva proiectului de divizare societate, formulată de unul din acţionarii societăţii. Lipsa calităţii sale procesuale active

Decizie - 16.04.2019

Greşita individualizare a tratamentului sancţionator

Decizie - 12.04.2019

Recurs. Antrenarea răspunderii solidare a administratorului societăţii care, cu rea-credinţă, nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei

Decizie - 09.04.2019

Procedura insolvenţei. Cerere de plată creanţă curentă stabilită prin Proces – verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare

Decizie - 08.04.2019

Anulare decizie de soluţionare a contestaţiei administrativ fiscale. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrative, până la finalizarea cauzei penale

Decizie - 28.03.2019

Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă, urmare a decesului părţii reclamante

Decizie - 26.03.2019

Prescripţia extinctivă a dreptului material la acţiune privind un drept de creanţă reprezentat de diferenţa de valoare dintre preţul imobilului vândut şi restituit deja şi valoarea reală a imobilului