Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 21.06.2019

Recurs. Motivele de netemeinicie nu pot fi invocate în recurs

Decizie - 18.06.2019

Apel. Litigii cu profesioniști. Pretenții. Prescripția extinctivă aplicabilă drepturilor accesorii succesive. Neîntreruperea termenului de prescripție pentru debitul accesoriu prin întreruperea termenului de prescripție pentru debitul principal

Decizie - 14.06.2019

Termenul de 90 de zile, prevăzut de art. 21 alin. (23) din O.U.G. nr. 66/2011, este un termen de recomandare, menit să asigure celeritatea constatării și sancționării neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene

Decizie - 13.06.2019

Legea nr. 85/2006. Încuviințarea de către judecătorul sindic a vânzării bunurilor imobile şi mobile existente în patrimoniul debitoarei, în conformitate cu prevederile Vechiului Cod de procedură civilă

Decizie - 13.06.2019

Rezoluţiunea unilaterală a unui contract de vânzare-cumpărare

Decizie - 11.06.2019

Libretele de economii CEC cu dobândă şi câştiguri în autoturisme. Restituire sume depuse

Decizie - 10.06.2019

Contestaţie împotriva Deciziei de impunere cu privire taxa pe valoarea adăugată

Decizie - 07.06.2019

Recurs. Obligaţia de a stabili salariul de bază al unui secretar de comună sub nivelul indemnizaţiei viceprimarului

Decizie - 06.06.2019

Contract de împrumut. Interpretarea clauzelor contractuale. Motivarea hotărârii, acordarea cheltuielilor de judecată în măsura în care acţiunea a fost admisă doar în parte

Decizie - 06.06.2019

Completare, lămurire dispozitiv

Decizie - 06.06.2019

Contestaţia privind rezultatele concursului de recrutare în funcţia publică. Inexistenţa unei încălcări a legii sau a unei adăugări la lege, prin adoptarea prevederilor art. 65, lit. c) şi art. 66, lit. c) din H.G. nr. 611/2008

Decizie - 05.06.2019

Drept Penal. Greşita recunoaștere a hotărârii străine. Greșita individualizare a tratamentului sancționator

Decizie - 04.06.2019

Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, în temeiul art. 61 lit. a) Codul muncii. Natura juridică a termenului de 6 luni prevăzut de art. 252 alin. 1 Codul muncii

Decizie - 28.05.2019

Greşita soluţionare a cauzei potrivit procedurii abreviate în cazul recunoaşterii învinuirii

Decizie - 28.05.2019

Apel. Litigii cu profesionişti. Plângere împotriva rezoluţiei directorului ORC

Decizie - 24.05.2019

Recurs. Afecţiune medicală ce determină încadrarea în grad de handicap. Posibilitatea contestării certificatului de handicap

Decizie - 22.05.2019

Uzucapiune. Irelevanţa aplicării dispoziţiilor legilor fondului funciar cât timp aceste legi nu exclud posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune

Decizie - 22.05.2019

Drept de superficie. Aplicarea legii în timp. Dovada existenţei acordului proprietarului terenului. Principiul bunei credințe

Decizie - 22.05.2019

Apel. Procedura insolvenţei. Contestaţie tabel preliminar de creanţe, formulată de unul din creditorii din procedură, prin care se solicită înlăturarea altui creditor din tabel

Decizie - 21.05.2019

Diurnă externă sau venituri din salarii sau asimilate salariilor